Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 96

1Imbirani Yehova nyimbo yatsopano;
    Imbirani Yehova dziko lonse lapansi.
Imbirani Yehova, tamandani dzina lake;
    lalikirani chipulumutso chake tsiku ndi tsiku.
Lengezani ulemerero wake pakati pa mayiko,
    ntchito zake zodabwitsa pakati pa mitundu yonse ya anthu.

Pakuti wamkulu ndi Yehova ndipo ndi woyenera kwambiri kumutamanda;
    ayenera kuopedwa kupambana milungu yonse.
Pakuti milungu yonse ya anthu a mitundu ina ndi mafano,
    koma Yehova analenga mayiko akumwamba.
Ulemu ndi ufumu zili pamaso pake,
    mphamvu ndi ulemerero zili mʼmalo ake opatulika.

Perekani kwa Yehova, inu mabanja a anthu a mitundu ina,
    perekani kwa Yehova ulemerero ndi mphamvu.
Perekani kwa Yehova ulemerero woyenera dzina lake;
    bweretsani chopereka ndipo mulowe mʼmabwalo ake.
Lambirani Yehova mu ulemerero wa chiyero chake;
    njenjemerani pamaso pake, dziko lonse lapansi.

10 Nenani pakati pa mitundu ya anthu, “Yehova akulamulira.”
    Dziko lonse lakhazikika molimba, silingasunthidwe;
    Iye adzaweruza mitundu ya anthu molungama.
11 Mayiko akumwamba asangalale, dziko lapansi likondwere;
    nyanja ikokome, ndi zonse zili mʼmenemo;
12     minda ikondwere pamodzi ndi chilichonse chili mʼmenemo.
Pamenepo mitengo yonse ya mʼnkhalango idzayimba ndi chimwemwe;
13     idzayimba pamaso pa Yehova,
    pakuti Iye akubwera kudzaweruza dziko lapansi;
adzaweruza dziko lonse mwachilungamo
    ndi mitundu ya anthu onse mʼchoonadi.

Священное Писание (Восточный Перевод)

Забур 96

1Вечный царствует!
    Пусть ликует земля
    и возрадуются многочисленные острова!

Тучи и тьма вокруг Него;
    на праведности и правосудии основан Его престол.
Пламя идёт перед Ним
    и сжигает Его врагов вокруг.
Молнии Его освещают вселенную,
    земля видит и трепещет.
Холмы тают, подобно воску, при виде Вечного,
    при виде Владыки всей земли.
Небеса возвещают о Его праведности,
    и все народы видят Его славу.

Устыдитесь, все, кто служит истуканам,
    хвалится идолами.
    Поклонитесь Ему, все боги!

Сион услышал и обрадовался,
    города Иудеи возликовали
    о Твоих судах, Вечный.
Ведь Ты, Вечный, превыше всей земли,
    превознесён высоко над всеми богами.

10 Кто любит Вечного, пусть ненавидит зло!
    Он хранит души верных Ему
    и избавляет их от рук нечестивых.
11 Свет сияет на праведника,
    и радость у правых сердцем.
12 Радуйтесь, праведные, о Вечном,
    возносите хвалу, вспоминая о Его святости.

Песнь.