Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 96

1Imbirani Yehova nyimbo yatsopano;
    Imbirani Yehova dziko lonse lapansi.
Imbirani Yehova, tamandani dzina lake;
    lalikirani chipulumutso chake tsiku ndi tsiku.
Lengezani ulemerero wake pakati pa mayiko,
    ntchito zake zodabwitsa pakati pa mitundu yonse ya anthu.

Pakuti wamkulu ndi Yehova ndipo ndi woyenera kwambiri kumutamanda;
    ayenera kuopedwa kupambana milungu yonse.
Pakuti milungu yonse ya anthu a mitundu ina ndi mafano,
    koma Yehova analenga mayiko akumwamba.
Ulemu ndi ufumu zili pamaso pake,
    mphamvu ndi ulemerero zili mʼmalo ake opatulika.

Perekani kwa Yehova, inu mabanja a anthu a mitundu ina,
    perekani kwa Yehova ulemerero ndi mphamvu.
Perekani kwa Yehova ulemerero woyenera dzina lake;
    bweretsani chopereka ndipo mulowe mʼmabwalo ake.
Lambirani Yehova mu ulemerero wa chiyero chake;
    njenjemerani pamaso pake, dziko lonse lapansi.

10 Nenani pakati pa mitundu ya anthu, “Yehova akulamulira.”
    Dziko lonse lakhazikika molimba, silingasunthidwe;
    Iye adzaweruza mitundu ya anthu molungama.
11 Mayiko akumwamba asangalale, dziko lapansi likondwere;
    nyanja ikokome, ndi zonse zili mʼmenemo;
12     minda ikondwere pamodzi ndi chilichonse chili mʼmenemo.
Pamenepo mitengo yonse ya mʼnkhalango idzayimba ndi chimwemwe;
13     idzayimba pamaso pa Yehova,
    pakuti Iye akubwera kudzaweruza dziko lapansi;
adzaweruza dziko lonse mwachilungamo
    ndi mitundu ya anthu onse mʼchoonadi.

Amplified Bible

Psalm 96

A Call to Worship the Lord the Righteous Judge.

1O sing to the Lord a new song;
Sing to the Lord, all the earth!

Sing to the Lord, bless His name;
Proclaim good news of His salvation from day to day.

Declare His glory among the nations,
His marvelous works and wonderful deeds among all the peoples.

For great is the Lord and greatly to be praised;
He is to be feared above all gods.

For all the gods of the peoples are [worthless, lifeless] idols,
But the Lord made the heavens.

Splendor and majesty are before Him;
Strength and beauty are in His sanctuary.


[a]Ascribe to the Lord, O families of the peoples,
Ascribe to the Lord glory and strength.

Ascribe to the Lord the glory of His name;
Bring an offering and come into His courts.

Worship the Lord in the splendor of holiness;
Tremble [in submissive wonder] before Him, all the earth.
10 
Say among the nations, “The Lord reigns;
Indeed, the world is firmly and securely established, it shall not be moved;
He will judge and rule the people with fairness.”

11 
Let the heavens be glad, and let the earth rejoice;
Let the sea roar, and all the things it contains;
12 
Let the field be exultant, and all that is in it.
Then all the trees of the forest will sing for joy
13 
Before the Lord, for He is coming,
For He is coming to judge the earth.
He will judge the world with righteousness
And the peoples in His faithfulness.

Notas al pie

  1. Psalm 96:7 Lit Give.