Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 94

1Inu Yehova, ndinu Mulungu wobwezera chilango,
    Inu Mulungu amene mumabwezera chilango, wonetsani kuwala kwanu.
Nyamukani, Inu woweruza wa dziko lapansi;
    bwezerani kwa odzikuza zowayenera.
Kodi mpaka liti anthu oyipa Inu Yehova,
    mpaka liti anthu oyipa adzalumpha ndi chimwemwe?

Amakhuthula mawu onyada;
    onse ochita zoyipa ndi odzaza ndi kudzikuza.
Amaphwanya anthu anu, Inu Yehova;
    amapondereza cholowa chanu.
Amaphanso amayi a masiye ndi alendo okhala nawo mʼdziko;
    amapha ana amasiye.
Iwo amati, “Yehova sakuona;
    Mulungu wa Yakobo salabadirako.”

Samalani, inu anthu opanda nzeru pakati pa anthu;
    zitsiru inu, kodi mudzakhala liti anzeru?
Kodi Iye amene anapanga khutu sangathe kumva?
    Kodi Iye amene anapanga diso sangathe kuona?
10 Kodi Iye amene amalangiza mitundu ya anthu sangathenso kulanga?
    Kodi Iye amene amaphunzitsa munthu angasowe nzeru?
11 Yehova amadziwa maganizo a munthu;
    Iye amadziwa kuti maganizowo ndi achabechabe.

12 Wodala munthu amene Inu Yehova mumamulangiza,
    munthu amene mumamuphunzitsa kuchokera mulamulo lanu;
13 mumamupumitsa pa nthawi ya mavuto,
    mpaka woyipa atakumbiridwa dzenje.
14 Pakuti Yehova sadzawakana anthu ake;
    Iye sadzasiya cholowa chake.
15 Chiweruzo chidzakhazikikanso pa chilungamo,
    ndipo onse olungama mtima adzachitsata.

16 Ndani adzadzuka chifukwa cha ine kulimbana ndi anthu oyipa?
    Ndani adzayimirira mʼmalo mwanga kulimbana ndi anthu ochita zoyipa?
17 Yehova akanapanda kundithandiza,
    bwenzi nditakakhala msanga ku malo achete a imfa.
18 Ndikanena kuti, “Phazi langa likuterereka,”
    chikondi chanu, Inu Yehova, chimandichirikiza.
19 Pamene nkhawa inakula mʼkati mwanga,
    chitonthozo chanu chinabweretsa chimwemwe mʼmoyo mwanga.

20 Kodi mpando waufumu woyipa ungathe kugwirizana nanu
    umene umabweretsa masautso chifukwa cha malamulo ake?
21 Iwo amasonkhana pamodzi kulimbana ndi wolungama
    ndi kugamula kuti wosalakwa aphedwe.
22 Koma Yehova wakhala linga langa,
    ndipo Mulungu ndiye thanthwe limene ndimathawirako.
23 Iye adzawabwezera chifukwa cha machimo awo
    ndi kuwawononga chifukwa cha kuyipa kwawo;
    Yehova Mulungu wathu adzawawononga.

New International Version

Psalm 94

Psalm 94

The Lord is a God who avenges.
    O God who avenges, shine forth.
Rise up, Judge of the earth;
    pay back to the proud what they deserve.
How long, Lord, will the wicked,
    how long will the wicked be jubilant?

They pour out arrogant words;
    all the evildoers are full of boasting.
They crush your people, Lord;
    they oppress your inheritance.
They slay the widow and the foreigner;
    they murder the fatherless.
They say, “The Lord does not see;
    the God of Jacob takes no notice.”

Take notice, you senseless ones among the people;
    you fools, when will you become wise?
Does he who fashioned the ear not hear?
    Does he who formed the eye not see?
10 Does he who disciplines nations not punish?
    Does he who teaches mankind lack knowledge?
11 The Lord knows all human plans;
    he knows that they are futile.

12 Blessed is the one you discipline, Lord,
    the one you teach from your law;
13 you grant them relief from days of trouble,
    till a pit is dug for the wicked.
14 For the Lord will not reject his people;
    he will never forsake his inheritance.
15 Judgment will again be founded on righteousness,
    and all the upright in heart will follow it.

16 Who will rise up for me against the wicked?
    Who will take a stand for me against evildoers?
17 Unless the Lord had given me help,
    I would soon have dwelt in the silence of death.
18 When I said, “My foot is slipping,”
    your unfailing love, Lord, supported me.
19 When anxiety was great within me,
    your consolation brought me joy.

20 Can a corrupt throne be allied with you—
    a throne that brings on misery by its decrees?
21 The wicked band together against the righteous
    and condemn the innocent to death.
22 But the Lord has become my fortress,
    and my God the rock in whom I take refuge.
23 He will repay them for their sins
    and destroy them for their wickedness;
    the Lord our God will destroy them.