Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 94

1Inu Yehova, ndinu Mulungu wobwezera chilango,
    Inu Mulungu amene mumabwezera chilango, wonetsani kuwala kwanu.
Nyamukani, Inu woweruza wa dziko lapansi;
    bwezerani kwa odzikuza zowayenera.
Kodi mpaka liti anthu oyipa Inu Yehova,
    mpaka liti anthu oyipa adzalumpha ndi chimwemwe?

Amakhuthula mawu onyada;
    onse ochita zoyipa ndi odzaza ndi kudzikuza.
Amaphwanya anthu anu, Inu Yehova;
    amapondereza cholowa chanu.
Amaphanso amayi a masiye ndi alendo okhala nawo mʼdziko;
    amapha ana amasiye.
Iwo amati, “Yehova sakuona;
    Mulungu wa Yakobo salabadirako.”

Samalani, inu anthu opanda nzeru pakati pa anthu;
    zitsiru inu, kodi mudzakhala liti anzeru?
Kodi Iye amene anapanga khutu sangathe kumva?
    Kodi Iye amene anapanga diso sangathe kuona?
10 Kodi Iye amene amalangiza mitundu ya anthu sangathenso kulanga?
    Kodi Iye amene amaphunzitsa munthu angasowe nzeru?
11 Yehova amadziwa maganizo a munthu;
    Iye amadziwa kuti maganizowo ndi achabechabe.

12 Wodala munthu amene Inu Yehova mumamulangiza,
    munthu amene mumamuphunzitsa kuchokera mulamulo lanu;
13 mumamupumitsa pa nthawi ya mavuto,
    mpaka woyipa atakumbiridwa dzenje.
14 Pakuti Yehova sadzawakana anthu ake;
    Iye sadzasiya cholowa chake.
15 Chiweruzo chidzakhazikikanso pa chilungamo,
    ndipo onse olungama mtima adzachitsata.

16 Ndani adzadzuka chifukwa cha ine kulimbana ndi anthu oyipa?
    Ndani adzayimirira mʼmalo mwanga kulimbana ndi anthu ochita zoyipa?
17 Yehova akanapanda kundithandiza,
    bwenzi nditakakhala msanga ku malo achete a imfa.
18 Ndikanena kuti, “Phazi langa likuterereka,”
    chikondi chanu, Inu Yehova, chimandichirikiza.
19 Pamene nkhawa inakula mʼkati mwanga,
    chitonthozo chanu chinabweretsa chimwemwe mʼmoyo mwanga.

20 Kodi mpando waufumu woyipa ungathe kugwirizana nanu
    umene umabweretsa masautso chifukwa cha malamulo ake?
21 Iwo amasonkhana pamodzi kulimbana ndi wolungama
    ndi kugamula kuti wosalakwa aphedwe.
22 Koma Yehova wakhala linga langa,
    ndipo Mulungu ndiye thanthwe limene ndimathawirako.
23 Iye adzawabwezera chifukwa cha machimo awo
    ndi kuwawononga chifukwa cha kuyipa kwawo;
    Yehova Mulungu wathu adzawawononga.

New International Reader's Version

Psalm 94

Psalm 94

The Lord is a God who punishes.
    Since you are the one who punishes, come and show your anger.
Judge of the earth, rise up.
    Pay back proud people for what they have done.
Lord, how long will those who are evil be glad?
    How long will they be full of joy?

Proud words pour out of their mouths.
    All those who do evil are always bragging.
Lord, they crush your people.
    They treat badly those who belong to you.
They kill outsiders. They kill widows.
    They murder children whose fathers have died.
They say, “The Lord doesn’t see what’s happening.
    The God of Jacob doesn’t pay any attention to it.”

You who aren’t wise, pay attention.
    You foolish people, when will you become wise?
Does he who made the ear not hear?
    Does he who formed the eye not see?
10 Does he who corrects nations not punish?
    Does he who teaches human beings not know anything?
11 The Lord knows what people think.
    He knows that their thoughts don’t amount to anything.

12 Lord, blessed is the person you correct.
    Blessed is the person you teach from your law.
13 You give them rest from times of trouble,
    until a pit is dug to trap sinners.
14 The Lord won’t say no to his people.
    He will never desert those who belong to him.
15 He will again judge people in keeping with what is right.
    All those who have honest hearts will follow the right way.

16 Who will rise up for me against sinful people?
    Who will stand up for me against those who do evil?
17 Suppose the Lord had not helped me.
    Then I would soon have been lying quietly in the grave.
18 I said, “My foot is slipping.”
    But Lord, your faithful love kept me from falling.
19 I was very worried.
    But your comfort brought me joy.

20 Can you have anything to do with rulers who aren’t fair?
    Can those who make laws that cause suffering be friends of yours?
21 Evil people join together against those who do what is right.
    They sentence to death those who aren’t guilty of doing anything wrong.
22 But the Lord has become like a fort to me.
    My God is my rock. I go to him for safety.
23 He will pay them back for their sins.
    He will destroy them for their evil acts.
    The Lord our God will destroy them.