Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 94

1Inu Yehova, ndinu Mulungu wobwezera chilango,
    Inu Mulungu amene mumabwezera chilango, wonetsani kuwala kwanu.
Nyamukani, Inu woweruza wa dziko lapansi;
    bwezerani kwa odzikuza zowayenera.
Kodi mpaka liti anthu oyipa Inu Yehova,
    mpaka liti anthu oyipa adzalumpha ndi chimwemwe?

Amakhuthula mawu onyada;
    onse ochita zoyipa ndi odzaza ndi kudzikuza.
Amaphwanya anthu anu, Inu Yehova;
    amapondereza cholowa chanu.
Amaphanso amayi a masiye ndi alendo okhala nawo mʼdziko;
    amapha ana amasiye.
Iwo amati, “Yehova sakuona;
    Mulungu wa Yakobo salabadirako.”

Samalani, inu anthu opanda nzeru pakati pa anthu;
    zitsiru inu, kodi mudzakhala liti anzeru?
Kodi Iye amene anapanga khutu sangathe kumva?
    Kodi Iye amene anapanga diso sangathe kuona?
10 Kodi Iye amene amalangiza mitundu ya anthu sangathenso kulanga?
    Kodi Iye amene amaphunzitsa munthu angasowe nzeru?
11 Yehova amadziwa maganizo a munthu;
    Iye amadziwa kuti maganizowo ndi achabechabe.

12 Wodala munthu amene Inu Yehova mumamulangiza,
    munthu amene mumamuphunzitsa kuchokera mulamulo lanu;
13 mumamupumitsa pa nthawi ya mavuto,
    mpaka woyipa atakumbiridwa dzenje.
14 Pakuti Yehova sadzawakana anthu ake;
    Iye sadzasiya cholowa chake.
15 Chiweruzo chidzakhazikikanso pa chilungamo,
    ndipo onse olungama mtima adzachitsata.

16 Ndani adzadzuka chifukwa cha ine kulimbana ndi anthu oyipa?
    Ndani adzayimirira mʼmalo mwanga kulimbana ndi anthu ochita zoyipa?
17 Yehova akanapanda kundithandiza,
    bwenzi nditakakhala msanga ku malo achete a imfa.
18 Ndikanena kuti, “Phazi langa likuterereka,”
    chikondi chanu, Inu Yehova, chimandichirikiza.
19 Pamene nkhawa inakula mʼkati mwanga,
    chitonthozo chanu chinabweretsa chimwemwe mʼmoyo mwanga.

20 Kodi mpando waufumu woyipa ungathe kugwirizana nanu
    umene umabweretsa masautso chifukwa cha malamulo ake?
21 Iwo amasonkhana pamodzi kulimbana ndi wolungama
    ndi kugamula kuti wosalakwa aphedwe.
22 Koma Yehova wakhala linga langa,
    ndipo Mulungu ndiye thanthwe limene ndimathawirako.
23 Iye adzawabwezera chifukwa cha machimo awo
    ndi kuwawononga chifukwa cha kuyipa kwawo;
    Yehova Mulungu wathu adzawawononga.

Amplified Bible

Psalm 94

The Lord Implored to Avenge His People.

1O Lord God, You to whom vengeance belongs,
O God, You to whom vengeance belongs, shine forth [in judgment]!

Rise up, O Judge of the earth;
Give to the proud a fitting compensation.

O Lord, how long will the wicked,
How long will the wicked rejoice in triumph?

They pour out words, speaking arrogant things;
All who do evil boast proudly.

They crush Your people, O Lord,
And afflict and abuse Your heritage.

[a]They kill the widow and the alien
And murder the fatherless.

Yet they say, “The Lord does not see,
Nor does the God of Jacob (Israel) notice it.”


Consider thoughtfully, you senseless (stupid ones) among the people;
And you [dull-minded] fools, when will you become wise and understand?

He who made the ear, does He not hear?
He who formed the eye, does He not see?
10 
He who instructs the nations,
Does He not rebuke and punish,
He who teaches man knowledge?
11 
The Lord knows the thoughts of man,
That they are a mere breath (vain, empty, futile).

12 
Blessed [with wisdom and prosperity] is the man whom You discipline and instruct, O Lord,
And whom You teach from Your law,
13 
That You may grant him [power to calm himself and find] peace in the days of adversity,
Until the pit is dug for the wicked and ungodly.
14 
For the Lord will not abandon His people,
Nor will He abandon His inheritance.
15 
For judgment will again be righteous,
And all the upright in heart will follow it.
16 
Who will stand up for me against the evildoers?
Who will take a stand for me against those who do wickedness?

17 
If the Lord had not been my help,
I would soon have dwelt in [the land of] silence.
18 
If I say, “My foot has slipped,”
Your compassion and lovingkindness, O Lord, will hold me up.
19 
When my anxious thoughts multiply within me,
Your comforts delight me.
20 
Can a throne of destruction be allied with You,
One which frames and devises mischief by decree [under the sacred name of law]?
21 
They band themselves together against the life of the righteous
And condemn the innocent to death.
22 
But the Lord has become my high tower and defense,
And my God the rock of my refuge.
23 
He has turned back their own wickedness upon them
And will destroy them by means of their own evil;
The Lord our God will wipe them out.

Notas al pie

  1. Psalm 94:6 Widows, resident aliens, and the fatherless were particularly vulnerable members of ancient society, since they often had little or no economic means. The wicked could easily take advantage of them. God in several Old Testament passages commanded Israel to care especially for these helpless members of society. See, for example, Deut 24:17-22; Ps 146:9; Is 1:17; Zech 7:9, 10.