Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 92

Salimo. Nyimbo ya pa tsiku la Sabata.

1Nʼkwabwino kutamanda Yehova
    ndi kuyimbira nyimbo dzina lanu, Inu Wammwambamwamba,
Kulengeza chikondi chanu mmawa,
    ndi kukhulupirika kwanu nthawi ya usiku,
kuyimbira nyimbo choyimbira cha zingwe khumi
    ndi mayimbidwe abwino a zeze.

Pakuti Inu mumandisangalatsa ndi ntchito zanu, Inu Yehova;
    Ine ndikuyimba mwachimwemwe pa ntchito ya manja anu.
Ndi yayikuludi ntchito yanu Yehova,
    maganizo anu ndi ozamadi!
Munthu wopanda nzeru sadziwa,
    zitsiru sizizindikira,
kuti ngakhale anthu oyipa aphuka ngati udzu
    ndipo anthu onse ochita zoyipa apindula,
adzawonongedwa kwamuyaya.

Koma Inu Yehova, ndinu wokwezedwa kwamuyaya.

Zoonadi adani anu Yehova,
    zoonadi adani anu adzawonongeka;
    onse ochita zoyipa adzabalalitsidwa.
10 Inu mwakweza nyanga yanga ngati nyanga ya njati;
    mafuta abwino akhuthulidwa pamutu wanga.
11 Maso anga aona kugonjetsedwa kwa olimbana nane,
    makutu anga amva za kugwa kwa amaliwongo anga oyipa.

12 Anthu olungama adzaphuka ngati mtengo wa mgwalangwa,
    adzakula ngati mkungudza wa ku Lebanoni;
13 odzalidwa mʼnyumba ya Yehova,
    adzakula bwino mʼmabwalo a Mulungu wathu.
14 Iwo adzaberekabe zipatso mu ukalamba wawo,
    adzakhala anthete ndi obiriwira,
15 kulengeza kuti, “Yehova ndi wolungama;
    Iye ndiye Thanthwe langa, ndipo mwa Iye mulibe choyipa.”

New International Reader's Version

Psalm 92

Psalm 92

A psalm. A song for the Sabbath day.

Lord, it is good to praise you.
    Most High God, it is good to make music to honor you.
It is good to sing every morning about your love.
    It is good to sing every night about how faithful you are.
I sing about it to the music of the lyre that has ten strings.
    I sing about it to the music of the harp.

Lord, you make me glad by your deeds.
    I sing for joy about what you have done.
Lord, how great are the things you do!
    How wise your thoughts are!
Here is something that people without sense don’t know.
    Here is what foolish people don’t understand.
Those who are evil spring up like grass.
    Those who do wrong succeed.
    But they will be destroyed forever.

But Lord, you are honored forever.

Lord, your enemies will certainly die.
    All those who do evil will be scattered.
10 You have made me as strong as a wild ox.
    You have poured the finest olive oil on me.
11 I’ve seen my evil enemies destroyed.
    I’ve heard that they have lost the battle.

12 Those who do what is right will grow like a palm tree.
    They will grow strong like a cedar tree in Lebanon.
13 Their roots will be firm in the house of the Lord.
    They will grow strong and healthy in the courtyards of our God.
14 When they get old, they will still bear fruit.
    Like young trees they will stay fresh and strong.
15 They will say to everyone, “The Lord is honest.
    He is my Rock, and there is no evil in him.”