Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 92

Salimo. Nyimbo ya pa tsiku la Sabata.

1Nʼkwabwino kutamanda Yehova
    ndi kuyimbira nyimbo dzina lanu, Inu Wammwambamwamba,
Kulengeza chikondi chanu mmawa,
    ndi kukhulupirika kwanu nthawi ya usiku,
kuyimbira nyimbo choyimbira cha zingwe khumi
    ndi mayimbidwe abwino a zeze.

Pakuti Inu mumandisangalatsa ndi ntchito zanu, Inu Yehova;
    Ine ndikuyimba mwachimwemwe pa ntchito ya manja anu.
Ndi yayikuludi ntchito yanu Yehova,
    maganizo anu ndi ozamadi!
Munthu wopanda nzeru sadziwa,
    zitsiru sizizindikira,
kuti ngakhale anthu oyipa aphuka ngati udzu
    ndipo anthu onse ochita zoyipa apindula,
adzawonongedwa kwamuyaya.

Koma Inu Yehova, ndinu wokwezedwa kwamuyaya.

Zoonadi adani anu Yehova,
    zoonadi adani anu adzawonongeka;
    onse ochita zoyipa adzabalalitsidwa.
10 Inu mwakweza nyanga yanga ngati nyanga ya njati;
    mafuta abwino akhuthulidwa pamutu wanga.
11 Maso anga aona kugonjetsedwa kwa olimbana nane,
    makutu anga amva za kugwa kwa amaliwongo anga oyipa.

12 Anthu olungama adzaphuka ngati mtengo wa mgwalangwa,
    adzakula ngati mkungudza wa ku Lebanoni;
13 odzalidwa mʼnyumba ya Yehova,
    adzakula bwino mʼmabwalo a Mulungu wathu.
14 Iwo adzaberekabe zipatso mu ukalamba wawo,
    adzakhala anthete ndi obiriwira,
15 kulengeza kuti, “Yehova ndi wolungama;
    Iye ndiye Thanthwe langa, ndipo mwa Iye mulibe choyipa.”

King James Version

Psalm 92

1It is a good thing to give thanks unto the Lord, and to sing praises unto thy name, O Most High:

To shew forth thy lovingkindness in the morning, and thy faithfulness every night,

Upon an instrument of ten strings, and upon the psaltery; upon the harp with a solemn sound.

For thou, Lord, hast made me glad through thy work: I will triumph in the works of thy hands.

O Lord, how great are thy works! and thy thoughts are very deep.

A brutish man knoweth not; neither doth a fool understand this.

When the wicked spring as the grass, and when all the workers of iniquity do flourish; it is that they shall be destroyed for ever:

But thou, Lord, art most high for evermore.

For, lo, thine enemies, O Lord, for, lo, thine enemies shall perish; all the workers of iniquity shall be scattered.

10 But my horn shalt thou exalt like the horn of an unicorn: I shall be anointed with fresh oil.

11 Mine eye also shall see my desire on mine enemies, and mine ears shall hear my desire of the wicked that rise up against me.

12 The righteous shall flourish like the palm tree: he shall grow like a cedar in Lebanon.

13 Those that be planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God.

14 They shall still bring forth fruit in old age; they shall be fat and flourishing;

15 To shew that the Lord is upright: he is my rock, and there is no unrighteousness in him.