Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 92

Salimo. Nyimbo ya pa tsiku la Sabata.

1Nʼkwabwino kutamanda Yehova
    ndi kuyimbira nyimbo dzina lanu, Inu Wammwambamwamba,
Kulengeza chikondi chanu mmawa,
    ndi kukhulupirika kwanu nthawi ya usiku,
kuyimbira nyimbo choyimbira cha zingwe khumi
    ndi mayimbidwe abwino a zeze.

Pakuti Inu mumandisangalatsa ndi ntchito zanu, Inu Yehova;
    Ine ndikuyimba mwachimwemwe pa ntchito ya manja anu.
Ndi yayikuludi ntchito yanu Yehova,
    maganizo anu ndi ozamadi!
Munthu wopanda nzeru sadziwa,
    zitsiru sizizindikira,
kuti ngakhale anthu oyipa aphuka ngati udzu
    ndipo anthu onse ochita zoyipa apindula,
adzawonongedwa kwamuyaya.

Koma Inu Yehova, ndinu wokwezedwa kwamuyaya.

Zoonadi adani anu Yehova,
    zoonadi adani anu adzawonongeka;
    onse ochita zoyipa adzabalalitsidwa.
10 Inu mwakweza nyanga yanga ngati nyanga ya njati;
    mafuta abwino akhuthulidwa pamutu wanga.
11 Maso anga aona kugonjetsedwa kwa olimbana nane,
    makutu anga amva za kugwa kwa amaliwongo anga oyipa.

12 Anthu olungama adzaphuka ngati mtengo wa mgwalangwa,
    adzakula ngati mkungudza wa ku Lebanoni;
13 odzalidwa mʼnyumba ya Yehova,
    adzakula bwino mʼmabwalo a Mulungu wathu.
14 Iwo adzaberekabe zipatso mu ukalamba wawo,
    adzakhala anthete ndi obiriwira,
15 kulengeza kuti, “Yehova ndi wolungama;
    Iye ndiye Thanthwe langa, ndipo mwa Iye mulibe choyipa.”

Amplified Bible

Psalm 92

Praise for the Lord’s Goodness.

A Psalm. A Song for the Sabbath day.

1It is a good and delightful thing to give thanks to the Lord,
To sing praises to Your name, O Most High,

To declare Your lovingkindness in the morning
And Your faithfulness by night,

With an instrument of ten strings and with the harp,
With a solemn sound on the lyre.

For You, O Lord, have made me glad by Your works;
At the works of Your hands I joyfully sing.


How great are Your works, O Lord!
Your thoughts are very deep [beyond man’s understanding].

A senseless man [in his crude and uncultivated state] knows nothing,
Nor does a [self-righteous] fool understand this:

That though the wicked sprout up like grass
And all evildoers flourish,
They will be destroyed forever.

But You, Lord, are on high forever.

For behold, Your enemies, O Lord,
For behold, Your enemies will perish;
All who do evil will be scattered.

10 
But my horn [my emblem of strength and power] You have exalted like that of a wild ox;
I am anointed with fresh oil [for Your service].
11 
My eye has looked on my foes;
My ears hear of the evildoers who rise up against me.
12 
The righteous will flourish like the date palm [long-lived, upright and useful];
They will grow like a cedar in Lebanon [majestic and stable].
13 
Planted in the house of the Lord,
They will flourish in the courts of our God.
14 
[Growing in grace] they will still thrive and bear fruit and prosper in old age;
They will flourish and be [a]vital and fresh [rich in trust and love and contentment];
15 
[They are living memorials] to declare that the Lord is upright and faithful [to His promises];
He is my rock, and there is no unrighteousness in Him.

Notas al pie

  1. Psalm 92:14 Lit fat and very green.