Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 91

1Iye amene amakhala mu mthunzi wa Wammwambamwamba
    adzapuma mu mthunzi wa Wamphamvuzonse.
Ndidzanena za Yehova, “Iye ndiye pothawira panga ndi linga langa,
    Mulungu wanga amene ndimadalira.”

Ndithu, Iye adzakupulumutsa ku msampha wa mlenje
    ndi ku mliri woopsa;
Adzakuphimba ndi nthenga zake,
    ndipo udzapeza malo othawira mʼmapikomo;
    kukhulupirika kwake kudzakhala chishango chako ndi lihawo.
Sudzachita mantha ndi zoopsa za usiku,
    kapena muvi wowuluka masana,
kapena mliri umene umayenda mu mdima,
    kapena zowononga za pa nthawi ya masana.
Anthu 1,000 atha kufa pambali pako,
    anthu 10,000 kudzanja lako lamanja,
    koma zoopsazo sizidzafika pafupi ndi iwe.
Udzapenya ndi maso ako
    ndipo udzaona mmene anthu oyipa amalangidwira.

Pakuti wasankha Wammwambamwamba kukhala malo ako okhalamo;
    wavomera Yehova kukhala kothawira kwako.
10 Choncho palibe choyipa chimene chidzakugwera,
    zoopsa sizidzafika pafupi ndi tenti yako.
11 Pakuti adzalamulira angelo ake za iwe,
    kuti akutchinjirize mosamala pa njira zako zonse;
12 ndipo adzakunyamula ndi manja awo,
    kuti phazi lako lisagunde pa mwala.
13 Udzapondaponda mkango ndi njoka,
    udzapondereza mkango wamphamvu ndiponso chinjoka.

14 “Chifukwa iye amandikonda,” akutero Yehova, “Ndidzamulanditsa;
    ndidzamuteteza pakuti wavomereza dzina langa.
15 Adzandiyitana, ndipo ndidzamuyankha;
    ndidzakhala naye pa mavuto,
    ndidzamupulumutsa ndi kumulemekeza.
16 Ndidzamupatsa moyo wautali
    ndi kumupulumutsa.”

Chinese Contemporary Bible (Traditional)

詩篇 91

上帝是我們的保護者

1安居在至高者隱秘處的人,
必蒙全能者的蔭庇。
我要對耶和華說:
「你是我的避難所,我的堡壘,是我所信靠的上帝。」
祂必救你脫離獵人的網羅和致命的瘟疫。
祂必用祂的羽毛遮蓋你,
用祂的雙翼保護你,
祂的信實是你的盾牌和壁壘。
你必不懼怕黑夜的恐怖,
或白日的飛箭,
或黑暗中橫行的瘟疫,
或正午肆虐的災難。
儘管千人仆倒在你左邊,
萬人仆倒在你右邊,
你必安然無恙。
你必親眼目睹惡人受懲罰。
因為你以至高者耶和華——我的避難所作你的居所,
10 禍患不會臨到你身上,
災難不會靠近你的住處。
11 因為祂必命令祂的天使隨時隨地保護你。
12 天使會用手托住你,
不讓你的腳碰在石頭上。
13 你必將獅子和毒蛇踩在腳下,
你必踐踏猛獅和巨蛇。
14 耶和華說:「因為他愛我,我必拯救他;
因為他信靠我的名,
我必保護他。
15 他求告我,我就答應他;
他遭遇患難,我必與他同在。
我必拯救他,賜他尊貴的地位。
16 我必賜他長壽,
並讓他看見我的拯救之恩。」