Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 91

1Iye amene amakhala mu mthunzi wa Wammwambamwamba
    adzapuma mu mthunzi wa Wamphamvuzonse.
Ndidzanena za Yehova, “Iye ndiye pothawira panga ndi linga langa,
    Mulungu wanga amene ndimadalira.”

Ndithu, Iye adzakupulumutsa ku msampha wa mlenje
    ndi ku mliri woopsa;
Adzakuphimba ndi nthenga zake,
    ndipo udzapeza malo othawira mʼmapikomo;
    kukhulupirika kwake kudzakhala chishango chako ndi lihawo.
Sudzachita mantha ndi zoopsa za usiku,
    kapena muvi wowuluka masana,
kapena mliri umene umayenda mu mdima,
    kapena zowononga za pa nthawi ya masana.
Anthu 1,000 atha kufa pambali pako,
    anthu 10,000 kudzanja lako lamanja,
    koma zoopsazo sizidzafika pafupi ndi iwe.
Udzapenya ndi maso ako
    ndipo udzaona mmene anthu oyipa amalangidwira.

Pakuti wasankha Wammwambamwamba kukhala malo ako okhalamo;
    wavomera Yehova kukhala kothawira kwako.
10 Choncho palibe choyipa chimene chidzakugwera,
    zoopsa sizidzafika pafupi ndi tenti yako.
11 Pakuti adzalamulira angelo ake za iwe,
    kuti akutchinjirize mosamala pa njira zako zonse;
12 ndipo adzakunyamula ndi manja awo,
    kuti phazi lako lisagunde pa mwala.
13 Udzapondaponda mkango ndi njoka,
    udzapondereza mkango wamphamvu ndiponso chinjoka.

14 “Chifukwa iye amandikonda,” akutero Yehova, “Ndidzamulanditsa;
    ndidzamuteteza pakuti wavomereza dzina langa.
15 Adzandiyitana, ndipo ndidzamuyankha;
    ndidzakhala naye pa mavuto,
    ndidzamupulumutsa ndi kumulemekeza.
16 Ndidzamupatsa moyo wautali
    ndi kumupulumutsa.”

Amplified Bible

Psalm 91

Security of the One Who Trusts in the Lord.

1He who [a]dwells in the shelter of the Most High
Will remain secure and rest in the shadow of the Almighty [whose power no enemy can withstand].

I will say of the Lord, “He is my refuge and my fortress,
My God, in whom I trust [with great confidence, and on whom I rely]!”

For He will save you from the trap of the fowler,
And from the deadly pestilence.

He will cover you and completely protect you with His pinions,
And under His wings you will find refuge;
His faithfulness is a shield and a wall.


You will not be afraid of the terror of night,
Nor of the arrow that flies by day,

Nor of the pestilence that stalks in darkness,
Nor of the destruction (sudden death) that lays waste at noon.

A thousand may fall at your side
And ten thousand at your right hand,
But danger will not come near you.

You will only [be a spectator as you] look on with your eyes
And witness the [divine] repayment of the wicked [as you watch safely from the shelter of the Most High].

Because you have made the Lord, [who is] my refuge,
Even the Most High, your dwelling place,
10 
No evil will befall you,
Nor will any plague come near your tent.

11 
For He will command His angels in regard to you,
To protect and defend and guard you in all your ways [of obedience and service].
12 
They will lift you up in their hands,
So that you do not [even] strike your foot against a stone.
13 
You will tread upon the lion and cobra;
The young lion and the serpent you will trample underfoot.

14 
“Because he set his love on Me, therefore I will save him;
I will set him [securely] on high, because he knows My name [he confidently trusts and relies on Me, knowing I will never abandon him, no, never].
15 
“He will call upon Me, and I will answer him;
I will be with him in trouble;
I will rescue him and honor him.
16 
“With a long life I will satisfy him
And I will let him see My salvation.”

Notas al pie

  1. Psalm 91:1 The wonderful promises of this chapter are dependent upon one’s meeting the conditions stated in these first two verses (see Ex 15:26).