Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 89

Ndakatulo ya Etani, wa banja la Ezara.

1Ndidzayimba za chikondi chachikulu cha Yehova kwamuyaya;
    ndi pakamwa panga ndidzachititsa kuti kukhulupirika kwanu kudziwike ku mibado yonse.
Ndidzalalikira kuti chikondi chanu chidzakhazikika mpaka muyaya,
    kuti Inu munakhazikitsa kukhulupirika kwanu kumwamba kwenikweniko.

Inu munati, “Ndachita pangano ndi wosankhidwa wanga,
    ndalumbira kwa Davide mtumiki wanga kuti,
‘Ndidzakhazikitsa zidzukulu zako mpaka muyaya.
    Ndidzachititsa kuti mpando wako waufumu ukhazikike ku mibado yonse,’ ”
            Sela.

Mayiko akumwamba amatamanda zozizwitsa zanu Yehova,
    kukhulupirika kwanunso, mu msonkhano wa oyera mtima anu.
Pakuti ndani mu mlengalenga angalingane ndi Yehova?
    Ndani wofanana ndi Yehova pakati pa zolengedwa zakumwamba?
Mu msonkhano wa oyera mtima Mulungu amaopedwa kwambiri;
    Iye ndiye wochititsa mantha kupambana onse amene amuzungulira.
Inu Yehova Mulungu Wamphamvuzonse, ndani wofanana nanu?
    Yehova ndinu wamphamvu ndipo kukhulupirika kwanu kwakuzungulirani.

Mumalamula nyanja ya mafunde awukali;
    pamene mafunde ake awundana Inu mumawakhalitsa bata.
10 Munaphwanya Rahabe monga munthu wophedwa;
    ndi dzanja lanu lamphamvu munabalalitsa adani anu.
11 Mayiko akumwamba ndi anu ndiponso dziko lapansi ndi lanu;
    munapanga dziko lonse ndi zonse zili mʼmenemo.
12 Munalenga Kumpoto ndi Kummwera;
    Tabori ndi Herimoni akuyimba ndi chimwemwe pa dzina lanu.
13 Mkono wanu ndi wamphamvu;
    dzanja lanu ndi lamphamvu, dzanja lanu lamanja ndi lopambana.

14 Chilungamo ndi chiweruzo cholungama ndiye maziko a mpando wanu waufumu;
    chikondi ndi kukhulupirika zimayenda patsogolo panu.
15 Ndi odala amene aphunzira kuyamika Inu,
    amene amayenda mʼkuwunika kwa nkhope yanu Yehova.
16 Amakondwera mʼdzina lanu tsiku lonse lathunthu;
    amasangalala koposa mʼchilungamo chanu.
17 Pakuti Inu ndiye ulemerero wawo ndi mphamvu yawo
    ndipo mwa kukoma mtima kwanu Inu mumakweza nyanga yathu.
18 Ndithudi, chishango chathu ndi cha Yehova,
    Mfumu yathu kwa Woyerayo wa Israeli.

19 Kale munayankhula mʼmasomphenya,
    kwa anthu anu okhulupirika munati,
“Ndapatsa mphamvu wankhondo;
    ndakweza mnyamata wochokera pakati pa anthu.
20 Ndamupeza mtumiki wanga Davide;
    ndamudzoza ndi mafuta opatulika.
21 Dzanja langa lidzamuchirikiza;
    zoonadi, mkono wanga udzamupatsa mphamvu.
22 Adani sadzamulamula kuti apereke msonkho;
    anthu oyipa sadzamusautsa.
23 Ndidzaphwanya adani ake pamaso pake
    ndi kukantha otsutsana naye.
24 Chikondi changa chokhulupirika chidzakhala naye,
    ndipo kudzera mʼdzina langa nyanga yake idzakwezedwa.
25 Ndidzayika dzanja lake pa nyanja,
    dzanja lake lamanja pa mitsinje.
26 Iyeyo adzafuwula kwa Ine kuti, ‘Ndinu Atate anga,
    Mulungu wanga, Thanthwe ndi Chipulumutso changa.’
27 Ndidzamuyika kuti akhale mwana wanga woyamba kubadwa;
    wokwezedwa kwambiri pakati pa mafumu a dziko lapansi.
28 Ndidzamusungira chifundo changa kwamuyaya,
    ndipo pangano langa ndi iye silidzatha.
29 Ine ndidzakhazikitsa zidzukulu zake mpaka muyaya,
    mpando wake waufumu ngati masiku a miyamba.

30 “Ngati ana ake adzataya lamulo langa
    ndi kusatsatira malangizo anga,
31 ngati adzaswa malamulo anga
    ndi kulephera kusunga ziphunzitso zanga,
32 Ine ndidzalanga tchimo lawo ndi ndodo,
    mphulupulu zawo powakwapula.
33 Koma sindidzachotsa chikondi changa pa iye,
    kapena kukhala wosakhulupirika kwa iyeyo.
34 Sindidzaswa pangano langa
    kapena kusintha zimene milomo yanga yayankhula.
35 Ndinalumbira kamodzi mwa kuyera kwanga
    ndipo sindidzanama kwa Davide,
36 kuti zidzukulu zake zidzakhale kwamuyaya
    ndipo mpando wake waufumu udzakhazikika pamaso panga ngati dzuwa;
37 udzakhazikika kwamuyaya monga mwezi,
    mboni yokhulupirika mʼmitambo.
            Sela

38 “Koma tsopano Inu mwamukana, mwamutaya,
    mwamukwiyira kwambiri wodzozedwa wanu.
39 Mwakana pangano ndi mtumiki wanu
    ndipo mwadetsa mʼfumbi chipewa chake chaufumu.
40 Inu mwagumula makoma ake onse
    ndipo mwasandutsa bwinja malinga ake.
41 Onse amene amadutsa amalanda zinthu zake;
    iye wakhala chotonzedwa cha anansi ake.
42 Mwakweza dzanja lamanja la adani ake;
    mwachititsa kuti adani ake akondwere.
43 Mwabunthitsa lupanga lake,
    simunamuthandize pa nkhondo.
44 Inu mwathetsa kukongola kwa ulemerero wake
    ndipo mwagwetsa pansi mpando wake waufumu.
45 Mwachepetsa masiku a unyamata wake;
    mwamuphimba ndi chofunda chochititsa manyazi.
            Sela

46 “Mpaka liti Yehova? Kodi mudzadzibisa mpaka kalekale?
    Mpaka liti ukali wanu udzayaka ngati moto?
47 Kumbukirani kuti masiku a moyo wanga ndi ochepa
    pakuti munalenga kwachabe anthu onse!
48 Kodi ndi munthu uti angakhale ndi moyo ndi kusaona imfa?
    Kapena kudzipulumutsa yekha ku mphamvu ya manda?
            Sela
49 Inu Ambuye kodi chili kuti chikondi chanu chachikulu choyamba chija,
    chimene mwa kukhulupirika kwanu munalumbira kwa Davide?
50 Kumbukirani, Ambuye momwe mtumiki wanu wanyozedwera,
    momwe ndakhalira ndi kusunga mu mtima mwanga mawu a pangano a anthu a mitundu yonse,
51 mawu achipongwe amene adani anu akhala akunyoza, Inu Yehova,
    ndi mawu amene akhala akunyoza mayendedwe onse a wodzozedwa wanu.

52 “Matamando akhale kwa Yehova mpaka muyaya!”
Ameni ndi Ameni.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 89

Psalmul 89

Un maschil[a] al ezrahitului Etan

Voi cânta mereu îndurările Domnului,
    din generaţie în generaţie voi face cunoscută credincioşia Ta cu gura mea.
Căci zic: „Îndurarea Ta are temelii veşnice
    şi în ceruri Ţi-ai întărit credincioşia!“

„Am încheiat un legământ cu alesul Meu
    şi i-am jurat robului Meu David, zicând:
«Îţi voi întări sămânţa[b] pe vecie
    şi voi statornici tronul tău de-a lungul generaţiilor!»“Sela
Cerurile laudă minunile Tale, Doamne,
    precum şi credincioşia Ta în adunarea sfinţilor.
Căci, în ceruri, cine se poate asemăna cu Domnul?
    Este cineva ca Domnul printre fiii lui Dumnezeu[c]?
Dumnezeu este înfricoşător în marea adunare a sfinţilor
    şi înspăimântător pentru cei din preajma Lui.
Doamne, Dumnezeu al Oştirilor[d], cine este ca Tine?
    Doamne, Tu eşti puternic, şi credincioşia Ta Te înconjoară!

Tu stăpâneşti semeţia mării;
    când i se ridică valurile, Tu i le linişteşti.
10 Tu ai zdrobit Rahabul[e] ca pe un stârv;
    cu braţul Tău puternic i-ai împrăştiat pe duşmanii Tăi.
11 Cerurile sunt ale Tale, aşa cum tot al Tău este şi pământul;
    Tu ai întemeiat lumea cu tot ce cuprinde ea!
12 Tu ai creat nordul şi sudul.
    Taborul şi Hermonul strigă de bucurie la auzirea Numelui Tău.
13 Braţul Tău este tare,
    mâna Ta este puternică, dreapta Ta este înălţată.

14 Dreptatea şi judecata sunt temelia tronului Tău;
    îndurarea şi credincioşia merg înaintea Ta.
15 Ferice de poporul care pricepe sunetul trâmbiţei
    şi care umblă în lumina feţei Tale,
16 care se bucură din pricina Numelui Tău în fiecare zi
    şi se laudă cu dreptatea Ta,
17 căci slava puterii lui eşti Tu
    şi prin bunăvoinţa Ta ne înalţi puterea[f].
18 Domnul este scutul nostru!
    Sfântul lui Israel este împăratul nostru!

19 Atunci ai vorbit printr-o vedenie
    şi le-ai spus credincioşilor Tăi:
„I-am dat ajutor unui viteaz,
    am ales un tânăr din popor.
20 L-am găsit pe robul Meu David
    şi l-am uns cu untdelemnul Meu cel sfânt.
21 Mâna Mea îl va sprijini;
    da, braţul Meu îl va întări.
22 Duşmanul nu-i va pretinde tribut
    şi nelegiuitul nu-l va înjosi.
23 Îi voi zdrobi pe duşmanii lui dinaintea lui
    şi-i voi lovi pe cei ce-l urăsc.
24 Credincioşia şi îndurarea Mea îl vor însoţi;
    puterea îi va fi înălţată prin Numele Meu.
25 Voi da în mâna lui marea
    şi în dreapta lui râurile.
26 El Mă va numi: «Tatăl meu,
    Dumnezeul meu, Stânca mântuirii mele!»
27 Eu îl voi face întâi născut,
    cel mai înălţat dintre regii pământului.
28 Îi voi păstra îndurarea Mea pe vecie,
    iar legământul Meu cu el va rămâne.
29 Îi voi întări sămânţa[g] pe veci
    şi voi întări tronul lui cât vor dăinui cerurile.

30 Dacă fiii lui vor părăsi Legea Mea
    şi nu vor trăi după judecăţile Mele,
31 dacă vor încălca decretele Mele
    şi nu vor păzi poruncile Mele,
32 atunci le voi pedepsi păcatul cu toiagul
    şi vinovăţiile cu lovituri.
33 Nu-mi voi îndepărta însă îndurarea de la el
    şi nu-Mi voi trăda credincioşia.
34 Nu-Mi voi încălca legământul
    şi nu voi schimba ce Mi-a ieşit de pe buze.
35 Odată ce am jurat pe sfinţenia Mea,
    nu-l voi minţi pe David!
36 Veşnică-i va fi sămânţa[h],
    iar tronul lui va ţine cât va fi soarele înaintea Mea;
37 va fi întărit pe veci precum luna,
    martorul cel credincios de pe cer.“Sela
38 Dar Tu l-ai respins, l-ai îndepărtat,
    te-ai mâniat pe unsul Tău.
39 Ai nesocotit legământul cu robul Tău,
    i-ai pângărit coroana în ţărână,
40 i-ai dărâmat toate zidurile,
    i-ai prefăcut fortificaţiile în ruine,
41 l-au jefuit toţi trecătorii
    şi a ajuns de batjocura vecinilor.
42 Ai înălţat dreapta duşmanilor lui
    şi i-ai înveselit pe toţi potrivnicii lui.
43 De asemenea, ai făcut ca tăişul sabiei lui să dea înapoi
    şi nu l-ai sprijinit în luptă.
44 I-ai pus capăt strălucirii,
    iar tronul i l-ai azvârlit la pământ.
45 I-ai scurtat zilele tinereţii sale
    şi l-ai acoperit cu ruşine.Sela
46 Doamne, până când? Vei sta ascuns pentru totdeauna?
    Până când va mai arde mânia Ta ca un foc?
47 Adu-Ţi aminte cât de scurtă este viaţa mea
    şi pentru ce deşertăciune i-ai creat pe toţi oamenii!
48 Este oare vreun om care să poată trăi şi să nu vadă moartea
    sau care să-şi scape sufletul din gheara Locuinţei Morţilor?Sela
49 Stăpâne, unde sunt îndurările Tale de la început,
    pe care, în credincioşia Ta, i le-ai promis prin jurământ lui David?
50 Stăpâne, adu-Ţi aminte de batjocura îndurată de robul Tău,
    pe care o port în piept din partea multor popoare,
51 batjocura cu care m-au ocărât duşmanii Tăi, Doamne,
    cu care au ocărât până şi paşii unsului Tău!

52 Binecuvântat să fie Domnul în veci!
    Amin! Amin!

Notas al pie

  1. Psalmii 89:1 Titlu. Vezi Ps. 32
  2. Psalmii 89:4 Termenul ebraic pentru sămânţă este un singular care se poate referi atât la un singur urmaş, cât şi la toţi urmaşii de pe linia genealogică a unei persoane (colectiv). Este foarte probabil ca în cele mai multe cazuri termenul să exprime o ambiguitate intenţionată. În traducerea de faţă a fost redat fie literal, fie cu urmaş sau urmaşi, în funcţie de contextul literal şi de cel teologic
  3. Psalmii 89:6 Vezi nota de la 29:1
  4. Psalmii 89:8 Ebr.: YHWH Elohim Ţevaot
  5. Psalmii 89:10 Monstru mitic al mării, reprezentând haosul; nume poetic pentru Egipt (vezi Is. 30:7)
  6. Psalmii 89:17 Lit.: cornul, cornul simbolizând puterea; şi în v. 24
  7. Psalmii 89:29 Vezi nota de la 89:4
  8. Psalmii 89:36 Vezi nota de la 89:4; sau: Urmaşul lui va dăinui veşnic