Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 89

Ndakatulo ya Etani, wa banja la Ezara.

1Ndidzayimba za chikondi chachikulu cha Yehova kwamuyaya;
    ndi pakamwa panga ndidzachititsa kuti kukhulupirika kwanu kudziwike ku mibado yonse.
Ndidzalalikira kuti chikondi chanu chidzakhazikika mpaka muyaya,
    kuti Inu munakhazikitsa kukhulupirika kwanu kumwamba kwenikweniko.

Inu munati, “Ndachita pangano ndi wosankhidwa wanga,
    ndalumbira kwa Davide mtumiki wanga kuti,
‘Ndidzakhazikitsa zidzukulu zako mpaka muyaya.
    Ndidzachititsa kuti mpando wako waufumu ukhazikike ku mibado yonse,’ ”
            Sela.

Mayiko akumwamba amatamanda zozizwitsa zanu Yehova,
    kukhulupirika kwanunso, mu msonkhano wa oyera mtima anu.
Pakuti ndani mu mlengalenga angalingane ndi Yehova?
    Ndani wofanana ndi Yehova pakati pa zolengedwa zakumwamba?
Mu msonkhano wa oyera mtima Mulungu amaopedwa kwambiri;
    Iye ndiye wochititsa mantha kupambana onse amene amuzungulira.
Inu Yehova Mulungu Wamphamvuzonse, ndani wofanana nanu?
    Yehova ndinu wamphamvu ndipo kukhulupirika kwanu kwakuzungulirani.

Mumalamula nyanja ya mafunde awukali;
    pamene mafunde ake awundana Inu mumawakhalitsa bata.
10 Munaphwanya Rahabe monga munthu wophedwa;
    ndi dzanja lanu lamphamvu munabalalitsa adani anu.
11 Mayiko akumwamba ndi anu ndiponso dziko lapansi ndi lanu;
    munapanga dziko lonse ndi zonse zili mʼmenemo.
12 Munalenga Kumpoto ndi Kummwera;
    Tabori ndi Herimoni akuyimba ndi chimwemwe pa dzina lanu.
13 Mkono wanu ndi wamphamvu;
    dzanja lanu ndi lamphamvu, dzanja lanu lamanja ndi lopambana.

14 Chilungamo ndi chiweruzo cholungama ndiye maziko a mpando wanu waufumu;
    chikondi ndi kukhulupirika zimayenda patsogolo panu.
15 Ndi odala amene aphunzira kuyamika Inu,
    amene amayenda mʼkuwunika kwa nkhope yanu Yehova.
16 Amakondwera mʼdzina lanu tsiku lonse lathunthu;
    amasangalala koposa mʼchilungamo chanu.
17 Pakuti Inu ndiye ulemerero wawo ndi mphamvu yawo
    ndipo mwa kukoma mtima kwanu Inu mumakweza nyanga yathu.
18 Ndithudi, chishango chathu ndi cha Yehova,
    Mfumu yathu kwa Woyerayo wa Israeli.

19 Kale munayankhula mʼmasomphenya,
    kwa anthu anu okhulupirika munati,
“Ndapatsa mphamvu wankhondo;
    ndakweza mnyamata wochokera pakati pa anthu.
20 Ndamupeza mtumiki wanga Davide;
    ndamudzoza ndi mafuta opatulika.
21 Dzanja langa lidzamuchirikiza;
    zoonadi, mkono wanga udzamupatsa mphamvu.
22 Adani sadzamulamula kuti apereke msonkho;
    anthu oyipa sadzamusautsa.
23 Ndidzaphwanya adani ake pamaso pake
    ndi kukantha otsutsana naye.
24 Chikondi changa chokhulupirika chidzakhala naye,
    ndipo kudzera mʼdzina langa nyanga yake idzakwezedwa.
25 Ndidzayika dzanja lake pa nyanja,
    dzanja lake lamanja pa mitsinje.
26 Iyeyo adzafuwula kwa Ine kuti, ‘Ndinu Atate anga,
    Mulungu wanga, Thanthwe ndi Chipulumutso changa.’
27 Ndidzamuyika kuti akhale mwana wanga woyamba kubadwa;
    wokwezedwa kwambiri pakati pa mafumu a dziko lapansi.
28 Ndidzamusungira chifundo changa kwamuyaya,
    ndipo pangano langa ndi iye silidzatha.
29 Ine ndidzakhazikitsa zidzukulu zake mpaka muyaya,
    mpando wake waufumu ngati masiku a miyamba.

30 “Ngati ana ake adzataya lamulo langa
    ndi kusatsatira malangizo anga,
31 ngati adzaswa malamulo anga
    ndi kulephera kusunga ziphunzitso zanga,
32 Ine ndidzalanga tchimo lawo ndi ndodo,
    mphulupulu zawo powakwapula.
33 Koma sindidzachotsa chikondi changa pa iye,
    kapena kukhala wosakhulupirika kwa iyeyo.
34 Sindidzaswa pangano langa
    kapena kusintha zimene milomo yanga yayankhula.
35 Ndinalumbira kamodzi mwa kuyera kwanga
    ndipo sindidzanama kwa Davide,
36 kuti zidzukulu zake zidzakhale kwamuyaya
    ndipo mpando wake waufumu udzakhazikika pamaso panga ngati dzuwa;
37 udzakhazikika kwamuyaya monga mwezi,
    mboni yokhulupirika mʼmitambo.
            Sela

38 “Koma tsopano Inu mwamukana, mwamutaya,
    mwamukwiyira kwambiri wodzozedwa wanu.
39 Mwakana pangano ndi mtumiki wanu
    ndipo mwadetsa mʼfumbi chipewa chake chaufumu.
40 Inu mwagumula makoma ake onse
    ndipo mwasandutsa bwinja malinga ake.
41 Onse amene amadutsa amalanda zinthu zake;
    iye wakhala chotonzedwa cha anansi ake.
42 Mwakweza dzanja lamanja la adani ake;
    mwachititsa kuti adani ake akondwere.
43 Mwabunthitsa lupanga lake,
    simunamuthandize pa nkhondo.
44 Inu mwathetsa kukongola kwa ulemerero wake
    ndipo mwagwetsa pansi mpando wake waufumu.
45 Mwachepetsa masiku a unyamata wake;
    mwamuphimba ndi chofunda chochititsa manyazi.
            Sela

46 “Mpaka liti Yehova? Kodi mudzadzibisa mpaka kalekale?
    Mpaka liti ukali wanu udzayaka ngati moto?
47 Kumbukirani kuti masiku a moyo wanga ndi ochepa
    pakuti munalenga kwachabe anthu onse!
48 Kodi ndi munthu uti angakhale ndi moyo ndi kusaona imfa?
    Kapena kudzipulumutsa yekha ku mphamvu ya manda?
            Sela
49 Inu Ambuye kodi chili kuti chikondi chanu chachikulu choyamba chija,
    chimene mwa kukhulupirika kwanu munalumbira kwa Davide?
50 Kumbukirani, Ambuye momwe mtumiki wanu wanyozedwera,
    momwe ndakhalira ndi kusunga mu mtima mwanga mawu a pangano a anthu a mitundu yonse,
51 mawu achipongwe amene adani anu akhala akunyoza, Inu Yehova,
    ndi mawu amene akhala akunyoza mayendedwe onse a wodzozedwa wanu.

52 “Matamando akhale kwa Yehova mpaka muyaya!”
Ameni ndi Ameni.

Amplified Bible

Psalm 89

The Lord’s Covenant with David, and Israel’s Afflictions.

A skillful song, or a didactic or reflective poem, of Ethan the Ezrahite.

1I will sing of the goodness and lovingkindness of the Lord forever;
With my mouth I will make known Your faithfulness from generation to generation.

For I have said, “Goodness and lovingkindness will be built up forever;
In the heavens [unchangeable and majestic] You will establish Your faithfulness.”

[God has said] “I have made a covenant with My chosen one;
I have sworn to David My servant,

I will establish your seed forever
And I will build up your throne for all generations.” Selah.


The heavens (angels) praise Your wonders, O Lord,
Your faithfulness also in the assembly of the holy ones.

For who in the heavens can be compared to the Lord?
Who among the divine beings is like the Lord,

A God greatly feared and reverently worshiped in the council of the holy [angelic] ones,
And awesome above all those who are around Him?

O Lord God of hosts, who is like You, O mighty Lord?
Your faithfulness surrounds You [as an intrinsic, unchangeable part of Your very being].

You rule the swelling of the sea;
When its waves rise, You still them.
10 
You have crushed Rahab (Egypt) like one who is slain;
You have scattered Your enemies with Your mighty arm.

11 
The heavens are Yours, the earth also is Yours;
The world and all that is in it, You have founded and established them.
12 
The north and the south, You have created them;
Mount Tabor and Mount Hermon shout for joy at Your name.
13 
You have a strong arm;
Mighty is Your hand, Your right hand is exalted.
14 
Righteousness and justice are the foundation of Your throne;
Lovingkindness and truth go before You.
15 
Blessed and happy are the people who know the joyful sound [of the trumpet’s blast]!
They walk, O Lord, in the light and favor of Your countenance!
16 
In Your name they rejoice all the day,
And in Your righteousness they are exalted.
17 
For You are the glory of their strength [their proud adornment],
And by Your favor our horn is exalted.
18 
For our shield belongs to the Lord,
And our king to the Holy One of Israel.

19 
Once You spoke in a vision to Your godly ones,
And said, “I have given help to one who is mighty [giving him the power to be a champion for Israel];
I have exalted one chosen from the people.
20 
“I have found David My servant;
With My holy oil I have anointed him,
21 
With whom My hand shall be established and steadfast;
My arm also shall strengthen him.
22 
“The enemy will not outwit him,
Nor will the wicked man afflict or humiliate him.
23 
“I will crush his adversaries before him,
And strike those who hate him.
24 
“My faithfulness and My steadfast lovingkindness shall be with him,
And in My name shall his horn be exalted [great power and prosperity shall be conferred upon him].
25 
“I will also [a]set his hand on the [Mediterranean] sea,
And his right hand on the rivers [the tributaries of the Euphrates].
26 
“He will cry to Me, ‘You are my Father,
My God, and the rock of my salvation.’
27 
“I will also make him My firstborn (preeminent),
The highest of the kings of the earth.
28 
“My lovingkindness I will keep for him forevermore,
And My covenant will be confirmed to him.
29 
“His descendants I will establish forever,
And his throne [will endure] as the days of heaven.

30 
“If his children [b]turn away from My law
And do not walk in My ordinances,
31 
If they break My statutes
And do not keep My commandments,
32 
Then I will punish their transgression with the rod [of discipline],
And [correct] their wickedness with stripes.
33 
“Nevertheless, I will not break off My lovingkindness from him,
Nor allow My faithfulness to fail.
34 
“My covenant I will not violate,
Nor will I alter the utterance of My lips.
35 
“Once [for all] I have sworn by My holiness, [My vow which cannot be violated];
I will not lie to David.
36 
“His [c]descendants shall endure forever
And his throne [will continue] as the sun before Me.
37 
“It shall be established forever like the moon,
And the witness in the heavens is ever faithful.” Selah.

38 
But [in apparent contradiction of all this] You [the faithful Lord] have cast off and rejected;
You have been full of wrath against Your anointed.
39 
You have spurned and repudiated the covenant with Your servant;
You have profaned his crown [by casting it] in the dust.
40 
You have broken down all his [city] walls;
You have brought his strongholds to ruin.
41 
All who pass along the road rob him;
He has become the scorn of his neighbors.
42 
You have exalted the right hand of his foes;
You have made all his enemies rejoice.
43 
Also, You have turned back the edge of his sword
And have not made him [strong enough] to stand in battle.
44 
You have put an end to his splendor
And have hurled his throne to the ground.
45 
You have shortened the days of his youth;
You have covered him with shame. Selah.

46 
How long, O Lord?
Will You hide Yourself forever?
Will Your wrath burn like fire?
47 
Remember how fleeting my lifetime is;
For what vanity, [for what emptiness, for what futility, for what wisp of smoke] You have created all the sons of men!
48 
What man can live and not see death?
Can he rescue his soul from the [powerful] hand of Sheol (the nether world, the place of the dead)? Selah.

49 
O Lord, where are Your former lovingkindnesses [so abundant in the days of David and Solomon],
Which You swore to David in Your faithfulness?
50 
Remember, O Lord, the reproach of Your servants [scorned, insulted, and disgraced];
How I bear in [d]my heart the reproach of all the many peoples,
51 
With which Your enemies have taunted, O Lord,
With which they have mocked the footsteps of Your anointed.

52 
Blessed be the Lord forevermore!
Amen and Amen.

Notas al pie

  1. Psalm 89:25 I.e. extend his area of influence.
  2. Psalm 89:30 Lit forsake.
  3. Psalm 89:36 Lit seed.
  4. Psalm 89:50 Lit the fold of my garment.