Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 88

Salimo la ana a Kora. Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Potsata mayimbidwe a nyimbo yoti: “Pa Matenda ndi pa Mazunzo.” Ndakatulo ya Hemani, wa banja la Ezara.

1Inu Yehova, Mulungu amene mumandipulumutsa,
    usana ndi usiku ndimalira pamaso panu.
Pemphero langa lifike pamaso panu;
    tcherani khutu lanu kuti mumve kulira kwanga.

Pakuti ndili ndi mavuto ambiri
    ndipo moyo wanga ukuyandikira ku manda.
Ndikuwerengedwa pamodzi ndi iwo amene akutsikira ku dzenje;
    ndine munthu wopanda mphamvu.
Ndayikidwa pambali pamodzi ndi anthu akufa,
    monga ophedwa amene agona mʼmanda,
amene Inu simuwakumbukiranso,
    amene achotsedwa pa chisamaliro chanu.

Mwandiyika pansi pa dzenje penipeni,
    mʼmalo akuya a mdima waukulu.
Ukali wanu ukundipsinja kwambiri,
    mwandiopseza kwambiri ndi mafunde anu onse.
            Sela
Mwandichotsa pakati pa abwenzi anga enieni
    ndipo mwachititsa kuti ndikhale chonyansa kwa iwo.
Ndatsekerezedwa ndipo sindingathe kuthawa;
    maso anga ada ndi chisoni.

Ndimayitana Inu Yehova tsiku lililonse;
    ndimakweza manja anga kwa Inu.
10 Kodi mumaonetsa zozizwitsa zanu kwa anthu akufa?
    Kodi iwo amene afa amaukanso ndi kutamanda Inu?
            Sela
11 Kodi chikondi chanu chimalalikidwa mʼmanda,
    za kukhulupirika kwanu ku malo a chiwonongeko?
12 Kodi zozizwitsa zanu zimadziwika ku malo a mdima,
    kapena ntchito zanu zolungama ku dziko la anthu oyiwalika?

13 Inu Yehova, Ine ndimalirira thandizo;
    mmawa mapemphero anga amafika pamaso panu.
14 Inu Yehova nʼchifukwa chiyani mukundikana
    ndi kundibisira nkhope yanu?

15 Kuyambira ubwana wanga ndakhala ndikuzunzika pafupi kufa;
    ndakhala ndikuchita mantha ndipo ndine wothedwa nzeru.
16 Ukali wanu wandimiza;
    zoopsa zanu zandiwononga.
17 Tsiku lonse zimandizungulira ngati chigumula;
    zandimiza kwathunthu.
18 Inu mwatenga anzanga ndi okondedwa anga kuwachotsa pamaso panga;
    mdima ndiye bwenzi langa lenileni.

La Bible du Semeur

Psaumes 88

Prière d’un homme près de la mort

1Un psaume des Qoréites[a]. Cantique à chanter avec accompagnement de flûtes[b]. Au chef de chœur. Une méditation[c] d’Hémân[d] l’Ezrahite.

Eternel Dieu, toi qui me sauves,
je crie à toi, |pendant le jour, pendant la nuit, |en ta présence.
Que ma prière |parvienne jusqu’à toi !
Veuille prêter attention à mes cris !
Car je suis rassasié de maux,
et je suis tout près de la mort.

Déjà je suis compté |parmi ceux qui s’en vont |dans le tombeau.
Je ressemble à un homme
qui a perdu ses forces.
C’est au milieu des morts |que j’ai ma place,
comme ceux qui, |mortellement blessés, |sont couchés dans la tombe,
que tu as oubliés
et dont tu ne t’occupes plus.
Tu m’as jeté |dans un gouffre sans fond,
dans les fonds ténébreux.
Ta fureur me tenaille,
les flots de ta colère |ont déferlé sur moi.
            Pause
Tu as fait s’éloigner de moi mes proches,
tu as fait de moi un objet d’horreur pour eux.
Je suis emprisonné, |je ne peux m’en sortir.
10 Mes yeux sont épuisés |à force d’affliction.
Je t’invoque, Eternel, |tout au long de mes jours,
je tends les mains vers toi.
11 Feras-tu des prodiges |pour ceux qui ne sont plus ?
Verra-t-on se lever |les morts pour te louer ?
            Pause
12 Parle-t-on dans la tombe |de ton amour ?
De ta fidélité |dans le séjour des morts ?
13 Connaît-on tes prodiges |là où sont les ténèbres,
et ta justice |au pays de l’oubli ?

14 Pour moi, ô Eternel, |je crie à toi,
je te présente ma prière |chaque matin.
15 Pourquoi, ô Eternel, |me rejeter,
me refuser ton attention ?
16 Car je suis affligé, |près de la mort |depuis que je suis jeune ;
j’endure les terreurs |que tu m’imposes. |Je suis désemparé.
17 Les flots de ta colère |ont déferlé sur moi,
je suis anéanti |par les angoisses |qui me viennent de toi.
18 Comme des eaux qui me submergent,
de toutes parts, |elles m’assaillent tous les jours.
19 Tu as fait s’éloigner de moi |tous mes amis, mes compagnons !
Ma seule compagnie |est celle des ténèbres.

Notas al pie

  1. 88.1 Voir note 42.1.
  2. 88.1 Sens incertain.
  3. 88.1 Sens incertain.
  4. 88.1 Voir 1 Ch 6.18-22 ; 25.1, 4.