Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 87

Salimo la Ana a Kora.

1Iye wakhazikitsa maziko ake pa phiri loyera;
    Yehova amakonda zipata za Ziyoni
    kupambana malo onse okhalamo a Yakobo.
Za ulemerero wako zimakambidwa,
    Iwe mzinda wa Mulungu:
            Sela
“Ndidzanena za Rahabe ndi Babuloni
    pakati pa iwo amene amandidziwa.
Dzikonso la Filisitiya, Turo pamodzi ndi Kusi,
    ndipo ndidzati, ‘Uyu anabadwira mʼZiyoni.’ ”

Ndithudi, za Ziyoni adzanena kuti,
    “Uyu ndi uyo anabadwira mwa iye,
    ndipo Wammwambamwamba adzakhazikitsa iyeyo.”
Yehova adzalemba mʼbuku la kawundula wa anthu a mitundu ina:
    “Uyu anabadwira mʼZiyoni.”
            Sela
Oyimba ndi ovina omwe adzati,
    “Akasupe anga onse ali mwa iwe.”

Amplified Bible

Psalm 87

The Privileges of Citizenship in Zion.

A Psalm of the sons of Korah. A Song.

1His foundation is on the holy mountain.

The Lord loves the gates of Zion
More than all the dwellings of Jacob (Israel).

Glorious things are spoken of you,
O city of God [Jerusalem]. Selah.

“I will mention Rahab (Egypt) and Babylon among those who know Me—
Behold, Philistia and Tyre with Ethiopia (Cush)—
‘This one was born there.’”

But of Zion it will be said, “This one and that one were born in her,”
And the Most High Himself will establish her.

The Lord will count, when He registers the peoples,
“This one was born there.” Selah.

The singers as well as the players of flutes will say,
“All my springs and sources of joy are in you [Jerusalem, city of God].”