Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 86

Pemphero la Davide.

1Ndimvereni Yehova ndipo mundiyankhe,
    pakuti ndine wosauka ndi wosowa.
Yangʼanirani moyo wanga, pakuti ndine wodzipereka kwa Inu.
    Inu ndinu Mulungu wanga;
    pulumutsani mtumiki wanu amene amadalira Inu.
Inu ndinu Mulungu wanga.
Mundichitire chifundo, Inu Ambuye,
    pakuti ndikuyitana Inu tsiku lonse.
Bweretsani chimwemwe kwa mtumiki wanu, Ambuye,
    pakuti ndimadalira Inu.

Inu Ambuye, ndinu wokhululuka ndi wabwino,
    wodzaza ndi chikondi kwa onse amene amayitana Inu.
Yehova imvani pemphero langa;
    mvetserani kulira kwanga kofuna chifundo.
Pa tsiku la mavuto anga ndidzayitana Inu,
    pakuti Inu mudzandiyankha.

Pakati pa milungu palibe wina wofanana nanu Ambuye;
    palibe ntchito zolingana ndi ntchito zanu.
Mitundu yonse ya anthu imene munayipanga
    idzabwera ndi kudzalambira pamaso panu Ambuye;
    iwo adzabweretsa ulemerero pa dzina lanu.
10 Pakuti ndinu wamkulu ndipo mumachita zodabwitsa;
    Inu nokha ndiye Mulungu.

11 Ndiphunzitseni njira yanu Yehova,
    ndipo ndidzayenda mʼchoonadi chanu;
patseni mtima wosagawikana
    kuti ndilemekeze dzina lanu.
12 Ndidzakutamandani Ambuye Mulungu wanga, ndi mtima wanga wonse;
    ndidzalemekeza dzina lanu kwamuyaya.
13 Pakuti chikondi chanu nʼchachikulu kwa ine;
    mwandipulumutsa ku malo ozama a manda.

14 Inu Mulungu wanga, anthu odzikuza akundithira nkhondo;
    anthu ankhanza akufuna kundipha,
    amene salabadira za Inu.
15 Koma Ambuye ndinu Mulungu wachifundo ndi wokoma mtima,
    wosakwiya msanga, wodzaza ndi chikondi ndi wokhulupirika.
16 Tembenukirani kwa ine ndipo ndichitireni chifundo;
    perekani mphamvu zanu kwa mtumiki wanu
    ndipo pulumutsani mwana wa mdzakazi wanu.
17 Mundionetse chizindikiro cha ubwino wanu
    kuti adani achione ndi kuchititsidwa manyazi,
    pakuti Yehova mwandithandiza ndi kunditonthoza.

New International Reader's Version

Psalm 86

Psalm 86

A prayer of David.

Lord, hear me and answer me.
    I am poor and needy.
Keep my life safe, because I am faithful to you.
    Save me, because I trust in you.
    You are my God.
Lord, have mercy on me.
    I call out to you all day long.
Bring joy to me.
    Lord, I put my trust in you.

Lord, you are forgiving and good.
    You are full of love for all who call out to you.
Lord, hear my prayer.
    Listen to my cry for mercy.
When I’m in trouble, I will call out to you.
    And you will answer me.

Lord, there’s no one like you among the gods.
    No one can do what you do.
Lord, all the nations you have made
    will come and worship you.
    They will bring glory to you.
10 You are great. You do wonderful things.
    You alone are God.

11 Lord, teach me how you want me to live.
    Do this so that I will depend on you, my faithful God.
Give me a heart that doesn’t want anything
    more than to worship you.
12 Lord my God, I will praise you with all my heart.
    I will bring glory to you forever.
13 Great is your love for me.
    You have kept me from going down into the place of the dead.

14 God, proud people are attacking me.
    A gang of mean people is trying to kill me.
    They don’t care about you.
15 But Lord, you are a God who is tender and kind.
    You are gracious.
You are slow to get angry.
    You are faithful and full of love.
16 Come to my aid and have mercy on me.
    Show your strength by helping me.
    Save me because I serve you just as my mother did.
17 Prove your goodness to me.
    Then my enemies will see it and be put to shame.
    Lord, you have helped me and given me comfort.