Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 86

Pemphero la Davide.

1Ndimvereni Yehova ndipo mundiyankhe,
    pakuti ndine wosauka ndi wosowa.
Yangʼanirani moyo wanga, pakuti ndine wodzipereka kwa Inu.
    Inu ndinu Mulungu wanga;
    pulumutsani mtumiki wanu amene amadalira Inu.
Inu ndinu Mulungu wanga.
Mundichitire chifundo, Inu Ambuye,
    pakuti ndikuyitana Inu tsiku lonse.
Bweretsani chimwemwe kwa mtumiki wanu, Ambuye,
    pakuti ndimadalira Inu.

Inu Ambuye, ndinu wokhululuka ndi wabwino,
    wodzaza ndi chikondi kwa onse amene amayitana Inu.
Yehova imvani pemphero langa;
    mvetserani kulira kwanga kofuna chifundo.
Pa tsiku la mavuto anga ndidzayitana Inu,
    pakuti Inu mudzandiyankha.

Pakati pa milungu palibe wina wofanana nanu Ambuye;
    palibe ntchito zolingana ndi ntchito zanu.
Mitundu yonse ya anthu imene munayipanga
    idzabwera ndi kudzalambira pamaso panu Ambuye;
    iwo adzabweretsa ulemerero pa dzina lanu.
10 Pakuti ndinu wamkulu ndipo mumachita zodabwitsa;
    Inu nokha ndiye Mulungu.

11 Ndiphunzitseni njira yanu Yehova,
    ndipo ndidzayenda mʼchoonadi chanu;
patseni mtima wosagawikana
    kuti ndilemekeze dzina lanu.
12 Ndidzakutamandani Ambuye Mulungu wanga, ndi mtima wanga wonse;
    ndidzalemekeza dzina lanu kwamuyaya.
13 Pakuti chikondi chanu nʼchachikulu kwa ine;
    mwandipulumutsa ku malo ozama a manda.

14 Inu Mulungu wanga, anthu odzikuza akundithira nkhondo;
    anthu ankhanza akufuna kundipha,
    amene salabadira za Inu.
15 Koma Ambuye ndinu Mulungu wachifundo ndi wokoma mtima,
    wosakwiya msanga, wodzaza ndi chikondi ndi wokhulupirika.
16 Tembenukirani kwa ine ndipo ndichitireni chifundo;
    perekani mphamvu zanu kwa mtumiki wanu
    ndipo pulumutsani mwana wa mdzakazi wanu.
17 Mundionetse chizindikiro cha ubwino wanu
    kuti adani achione ndi kuchititsidwa manyazi,
    pakuti Yehova mwandithandiza ndi kunditonthoza.

Amplified Bible

Psalm 86

A Psalm of Supplication and Trust.

A Prayer of David.

1Incline Your ear, O Lord, and answer me,
For I am distressed and needy [I long for Your help].

Protect my life (soul), for I am godly and faithful;
O You my God, save Your servant, who trusts in You [believing in You and relying on You, confidently committing everything to You].

Be gracious and merciful to me, O Lord,
For to You I cry out all the day long.

Make Your servant rejoice,
For to You, O Lord, I lift up my soul [all that I am—in prayer].

For You, O Lord, are good, and ready to forgive [our sins, sending them away, completely letting them go forever and ever];
And abundant in lovingkindness and overflowing in mercy to all those who call upon You.

Hear, O Lord, my prayer;
And listen attentively to the voice of my supplications (specific requests)!

In the day of my trouble I will call upon You,
For You will answer me.

There is no one like You among the gods, O Lord,
Nor are there any works [of wonder and majesty] like Yours.

All nations whom You have made shall come and kneel down in worship before You, O Lord,
And they shall glorify Your name.
10 
For You are great and do wondrous works!
You alone are God.

11 
Teach me Your way, O Lord,
I will walk and live in Your truth;
Direct my heart to fear Your name [with awe-inspired reverence and submissive wonder].
12 
I will give thanks and praise You, O Lord my God, with all my heart;
And will glorify Your name forevermore.
13 
For great is Your lovingkindness and graciousness toward me;
And You have rescued my life from the depths of Sheol [from death].

14 
O God, arrogant and insolent men have risen up against me;
A band of violent men have sought my life,
And they have not set You before them.
15 
But You, O Lord, are a God [who protects and is] merciful and gracious,
Slow to anger and abounding in lovingkindness and truth.
16 
Turn to me, and be gracious to me;
Grant Your strength [Your might and the power to resist temptation] to Your servant,
And save the son of Your handmaid.
17 
Show me a sign of [Your] goodwill,
That those who hate me may see it and be ashamed,
Because You, O Lord, helped and comforted me.