Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 82

Salimo la Asafu.

1Mulungu akutsogolera msonkhano waukulu;
    Iye akuweruza pakati pa “milungu.”

“Mudzateteza osalungama mpaka liti,
    ndi kukondera anthu oyipa?
Tetezani anthu ofowoka ndi amasiye;
    mukhazikitse ufulu wa anthu osauka ndi ozunzika.
Landitsani anthu ofowoka ndi osowa;
    apulumutseni mʼdzanja la anthu oyipa.

“Iwo sadziwa kanthu, sazindikira kalikonse.
    Amayendayenda mu mdima;
    maziko onse a dziko lapansi agwedezeka.

“Ndinati, ‘Inu ndinu Mulungu,
    nonsenu ndinu ana a Wammwambamwamba.’
Koma mudzafa ngati anthu wamba;
    mudzagwa ngati wolamula wina aliyense.”

Dzukani Inu Mulungu, weruzani dziko lapansi,
    pakuti mayiko onse ndi cholowa chanu.

The Message

Psalm 82

An Asaph Psalm

1God calls the judges into his courtroom,
    he puts all the judges in the dock.

2-4 “Enough! You’ve corrupted justice long enough,
    you’ve let the wicked get away with murder.
You’re here to defend the defenseless,
    to make sure that underdogs get a fair break;
Your job is to stand up for the powerless,
    and prosecute all those who exploit them.”

Ignorant judges! Head-in-the-sand judges!
    They haven’t a clue to what’s going on.
And now everything’s falling apart,
    the world’s coming unglued.

6-7 “I commissioned you judges, each one of you,
    deputies of the High God,
But you’ve betrayed your commission
    and now you’re stripped of your rank, busted.”

O God, give them their just deserts!
    You’ve got the whole world in your hands!