Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 82

Salimo la Asafu.

1Mulungu akutsogolera msonkhano waukulu;
    Iye akuweruza pakati pa “milungu.”

“Mudzateteza osalungama mpaka liti,
    ndi kukondera anthu oyipa?
Tetezani anthu ofowoka ndi amasiye;
    mukhazikitse ufulu wa anthu osauka ndi ozunzika.
Landitsani anthu ofowoka ndi osowa;
    apulumutseni mʼdzanja la anthu oyipa.

“Iwo sadziwa kanthu, sazindikira kalikonse.
    Amayendayenda mu mdima;
    maziko onse a dziko lapansi agwedezeka.

“Ndinati, ‘Inu ndinu Mulungu,
    nonsenu ndinu ana a Wammwambamwamba.’
Koma mudzafa ngati anthu wamba;
    mudzagwa ngati wolamula wina aliyense.”

Dzukani Inu Mulungu, weruzani dziko lapansi,
    pakuti mayiko onse ndi cholowa chanu.

King James Version

Psalm 82

1God standeth in the congregation of the mighty; he judgeth among the gods.

How long will ye judge unjustly, and accept the persons of the wicked? Selah.

Defend the poor and fatherless: do justice to the afflicted and needy.

Deliver the poor and needy: rid them out of the hand of the wicked.

They know not, neither will they understand; they walk on in darkness: all the foundations of the earth are out of course.

I have said, Ye are gods; and all of you are children of the most High.

But ye shall die like men, and fall like one of the princes.

Arise, O God, judge the earth: for thou shalt inherit all nations.