Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 81

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Potsata mayimbidwe a gititi. Salimo la Asafu.

1Imbani mwachimwemwe kwa Mulungu mphamvu yathu;
    Fuwulani mokweza kwa Mulungu wa Yakobo!
Yambani nyimbo, imbani tambolini
    imbani pangwe wolira bwino ndi zeze.

Imbani lipenga la nyanga ya nkhosa yayimuna pa mwezi watsopano,
    ndi pamene mwezi waoneka wonse, pa tsiku la phwando;
ili ndi lamulo kwa Israeli,
    langizo la Mulungu wa Yakobo.
Iye anapereka lamulolo kwa zidzukulu za Yosefe
    pamene anatuluka kulimbana ndi Igupto,
    kumene tinamva chiyankhulo chimene sitinachidziwe.

Iye akunena kuti, “Ine ndinachotsa zolemetsa pa mapewa awo;
    Manja awo anamasulidwa mʼdengu.
Pa mavuto anu munayitana ndipo ndinakulanditsani,
    ndinakuyankhani kuchokera mʼmitambo ya mabingu;
    ndinakuyesani pa madzi a ku Meriba.
            Sela

“Imvani anthu anga, ndipo ndidzakuchenjezani
    ngati mungathe kumvetsera, Inu Israeli!
Musadzakhale ndi mulungu wachilendo pakati panu;
    musadzagwadire mulungu wina.
10 Ine ndine Yehova Mulungu wanu,
    amene ndinakutulutsani mʼdziko la Igupto.
    Yasamani kukamwa kwanu ndipo ndidzakudyetsani.

11 “Koma anthu anga sanandimvere;
    Israeli sanandigonjere.
12 Kotero ndinawasiya ndi mitima yawo yosamverayo
    kuti atsate zimene ankafuna.

13 “Anthu anga akanangondimvera,
    Israeli akanatsatira njira zanga,
14 nʼkanafulumira motani kuti ndigonjetse adani awo
    ndi kutembenuza mkono wanga kulimbana ndi amaliwongo!
15 Iwo amene amadana ndi Yehova akanakhwinyata pamaso pake,
    ndipo chilango chawo chinakakhala mpaka kalekale.
16 Koma inu mukanadyetsedwa tirigu wabwino kwambiri;
    ndikanakukhutitsani ndi uchi wochokera pa thanthwe.”

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Заб 81

1Аллах возглавляет великое собрание,
    среди богов[a] произносит суд:

«Как долго ещё вы будете судить несправедливо
    и оказывать предпочтение нечестивым? Пауза
Защищайте дело слабого и сироты,
    угнетённому и бедному явите справедливость.
Избавляйте слабого и нищего,
    спасайте их от нечестивых.

Ваше знание – ничто, вы ничего не понимаете.
    Вы ходите во тьме.
    Содрогаются все основания земли.

Я сказал: „Вы – боги,
    все вы – дети Высочайшего“.
Но вы умрёте, как все люди,
    и вы падёте, как любой из властителей».

Восстань, Аллах, и суди землю,
    потому что Тебе принадлежат все народы!

Notas al pie

  1. 81:1 Боги   – слово, стоящее здесь на языке оригинала, имеет более широкое значение и в данном случае обозначает не божественных существ, а либо судей, поставленных Аллахом решать земные дела, либо ангелов, либо народ Исраила во время получения им Закона (ср. Ин. 10:34).