Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 80

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Potsata mayimbidwe a “Kakombo wa Pangano.” Salimo la Asafu.

1Tcherani khutu Inu mʼbusa wa Israeli,
    Inu amene mumatsogolera Yosefe monga nkhosa;
Inu amene mumakhala pa mpando waufumu pakati pa akerubi, walani
    kwa Efereimu, Benjamini ndi Manase.
Utsani mphamvu yanu;
    bwerani ndi kutipulumutsa.

Tibwezereni mwakale Inu Mulungu;
    nkhope yanu itiwalire
    kuti tipulumutsidwe.

Inu Mulungu Wamphamvuzonse,
    mpaka liti mkwiyo wanu udzanyeka
    kutsutsana ndi mapemphero a anthu anu?
Mwawadyetsa buledi wa misozi;
    mwachitisa iwo kumwa misozi yodzaza mbale.
Mwachititsa kuti tikhale gwero la mikangano pakati pa anansi athu,
    ndipo adani athu akutinyoza.

Tibwezereni mwakale Inu Mulungu Wamphamvuzonse,
    nkhope yanu itiwalire
    kuti tipulumutsidwe.

Munatulutsa mpesa kuchoka ku Igupto;
    munathamangitsa anthu a mitundu ina ndi kuwudzala mpesawo.
Munawulimira munda wamphesawo,
    ndipo unamera ndi kudzaza dziko.
10 Mapiri anaphimbidwa ndi mthunzi wake,
    mikungudza yamphamvu ndi nthambi zake.
11 Unatambalitsa nthambi zake mpaka ku nyanja,
    mphukira zake mpaka ku mtsinje.

12 Chifukwa chiyani mwagwetsa makoma ake
    kuti onse amene akudutsa athyole mphesa zake?
13 Nguluwe zochokera mʼnkhalango zikuwononga
    ndipo zirombo za mthengo zimawudya.
14 Bweraninso kwa ife Inu Mulungu Wamphamvuzonse!
    Yangʼanani pansi muli kumwambako ndipo muone!
Uyangʼanireni mpesa umenewu,
15     muzu umene dzanja lanu lamanja ladzala,
    mwana amene inu munamukuza nokha.

16 Mpesa wanu wadulidwa ndi kutenthedwa ndi moto;
    pakudzudzula kwanu anthu anu awonongeka.
17 Dzanja lanu likhale pa munthu amene ali ku dzanja lanu lamanja,
    mwana wa munthu amene mwalera nokha.
18 Ndipo ife sitidzatembenukira kumbali kuchoka kwa Inu;
    titsitsimutseni ndipo tidzayitana pa dzina lanu.

19 Tibwezereni mwakale Inu Yehova Mulungu Wamphamvuzonse
    nkhope yanu itiwalire
    kuti tipulumutsidwe.

New American Standard Bible

Psalm 80

God Implored to Rescue His People from Their Calamities.

For the choir director; set to [a]El Shoshannim; [b]Eduth. A Psalm of Asaph.

1Oh, give ear, Shepherd of Israel,
You who lead Joseph like a flock;
You who are enthroned above the cherubim, shine forth!
Before Ephraim and Benjamin and Manasseh, stir up Your power
And come to save us!
O God, restore us
And cause Your face to shine upon us, [c]and we will be saved.

O Lord God of hosts,
How long will You [d]be angry with the prayer of Your people?
You have fed them with the bread of tears,
And You have made them to drink tears in [e]large measure.
You make us [f]an object of contention to our neighbors,
And our enemies laugh among themselves.
O God of hosts, restore us
And cause Your face to shine upon us, [g]and we will be saved.

You removed a vine from Egypt;
You drove out the [h]nations and planted it.
You cleared the ground before it,
And it took deep root and filled the land.
10 The mountains were covered with its shadow,
And [i]the cedars of God with its boughs.
11 It was sending out its branches to the sea
And its shoots to the River.
12 Why have You broken down its [j]hedges,
So that all who pass that way pick its fruit?
13 A boar from the forest eats it away
And whatever moves in the field feeds on it.

14 O God of hosts, turn again now, we beseech You;
Look down from heaven and see, and take care of this vine,
15 Even the [k]shoot which Your right hand has planted,
And on the [l]son whom You have [m]strengthened for Yourself.
16 It is burned with fire, it is cut down;
They perish at the rebuke of Your countenance.
17 Let Your hand be upon the man of Your right hand,
Upon the son of man whom You made strong for Yourself.
18 Then we shall not turn back from You;
Revive us, and we will call upon Your name.
19 O Lord God of hosts, restore us;
Cause Your face to shine upon us, [n]and we will be saved.

Notas al pie

 1. Psalm 80:1 Possibly, to the Lilies
 2. Psalm 80:1 Lit A testimony
 3. Psalm 80:3 Or that we may
 4. Psalm 80:4 Lit smoke against
 5. Psalm 80:5 Lit a third part of a
 6. Psalm 80:6 Lit a strife to
 7. Psalm 80:7 Or that we may
 8. Psalm 80:8 Or Gentiles
 9. Psalm 80:10 Or its boughs are like the cedars of God
 10. Psalm 80:12 Or walls, fences
 11. Psalm 80:15 Or root
 12. Psalm 80:15 Or figuratively: branch
 13. Psalm 80:15 Or secured
 14. Psalm 80:19 Or that we may