Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 8

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Pa gititi. Salimo la Davide.

1Inu Yehova Ambuye athu,
    dzina lanu ndi la lamphamvudi pa dziko lonse lapansi!

Inu mwakhazikitsa ulemerero wanu
    mʼmayiko onse akumwamba.
Kuchokera mʼkamwa mwa ana ndi makanda,
    Inu mwakhazikitsa mphamvu
chifukwa cha adani anu,
    kukhazikitsa bata adani ndi anthu obwezera zoyipa.

Pamene ndilingalira za mayiko anu akumwamba,
    ntchito ya zala zanu,
mwezi ndi nyenyezi,
    zimene mwaziyika pa malo ake,
munthu ndani kuti Inu mumamukumbukira,
    ndi mwana wa munthu kuti inu mumacheza naye?
Inu munamupanga kukhala wocheperapo kusiyana ndi zolengedwa zakumwamba
    ndipo mwamuveka ulemerero ndi ulemu.

Inu munamuyika wolamulira ntchito ya manja anu;
    munayika zinthu zonse pansi pa mapazi ake;
nkhosa, mbuzi ndi ngʼombe pamodzi
    ndi nyama zakuthengo,
mbalame zamlengalenga
    ndi nsomba zamʼnyanja
    zonse zimene zimayenda pansi pa nyanja.

Inu Yehova, Ambuye athu,
    dzina lanu ndi lamphamvudi pa dziko lonse lapansi!

King James Version

Psalm 8

1O Lord, our Lord, how excellent is thy name in all the earth! who hast set thy glory above the heavens.

Out of the mouth of babes and sucklings hast thou ordained strength because of thine enemies, that thou mightest still the enemy and the avenger.

When I consider thy heavens, the work of thy fingers, the moon and the stars, which thou hast ordained;

What is man, that thou art mindful of him? and the son of man, that thou visitest him?

For thou hast made him a little lower than the angels, and hast crowned him with glory and honour.

Thou madest him to have dominion over the works of thy hands; thou hast put all things under his feet:

All sheep and oxen, yea, and the beasts of the field;

The fowl of the air, and the fish of the sea, and whatsoever passeth through the paths of the seas.

O Lord our Lord, how excellent is thy name in all the earth!