Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 8

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Pa gititi. Salimo la Davide.

1Inu Yehova Ambuye athu,
    dzina lanu ndi la lamphamvudi pa dziko lonse lapansi!

Inu mwakhazikitsa ulemerero wanu
    mʼmayiko onse akumwamba.
Kuchokera mʼkamwa mwa ana ndi makanda,
    Inu mwakhazikitsa mphamvu
chifukwa cha adani anu,
    kukhazikitsa bata adani ndi anthu obwezera zoyipa.

Pamene ndilingalira za mayiko anu akumwamba,
    ntchito ya zala zanu,
mwezi ndi nyenyezi,
    zimene mwaziyika pa malo ake,
munthu ndani kuti Inu mumamukumbukira,
    ndi mwana wa munthu kuti inu mumacheza naye?
Inu munamupanga kukhala wocheperapo kusiyana ndi zolengedwa zakumwamba
    ndipo mwamuveka ulemerero ndi ulemu.

Inu munamuyika wolamulira ntchito ya manja anu;
    munayika zinthu zonse pansi pa mapazi ake;
nkhosa, mbuzi ndi ngʼombe pamodzi
    ndi nyama zakuthengo,
mbalame zamlengalenga
    ndi nsomba zamʼnyanja
    zonse zimene zimayenda pansi pa nyanja.

Inu Yehova, Ambuye athu,
    dzina lanu ndi lamphamvudi pa dziko lonse lapansi!

Amplified Bible

Psalm 8

The Lord’s Glory and Man’s Dignity.

To the Chief Musician; set to [a]a Philistine lute [or perhaps to a particular Hittite tune]. A Psalm of David.

1O Lord, our Lord,
How majestic and glorious and excellent is Your name in all the earth!
You have displayed Your splendor above the heavens.

Out of the mouths of infants and nursing babes You have established strength
Because of Your adversaries,
That You might silence the enemy and make the revengeful cease.


When I see and consider Your heavens, the work of Your fingers,
The moon and the stars, which You have established,

What is man that You are mindful of him,
And the son of [earthborn] man that You care for him?

Yet You have made him a little lower than [b]God,
And You have crowned him with glory and honor.

You made him to have dominion over the works of Your hands;
You have put all things under his feet,

All sheep and oxen,
And also the beasts of the field,

The birds of the air, and the fish of the sea,
Whatever passes through the paths of the seas.


O Lord, our Lord,
How majestic and glorious and excellent is Your name in all the earth!

Notas al pie

  1. Psalm 8:1 Or perhaps to a particular key; meaning uncertain.
  2. Psalm 8:5 LXX reads angels; Heb Elohim is usually translated “God” or “god.” But it can also mean “gods” (with a lowercase “g”) when it is used with reference to the pagan gods of other nations. See, for instance, Ex 20:3: “You shall have no other gods (Elohim) before Me.” Since there are no capital letters in Hebrew as there are in English, the meaning of Ps 8:5 is ambiguous. It may be saying that humans were created a little lower than God Himself, or it may say that humans were created a little lower than the heavenly beings.