Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 79

Salimo la Asafu.

1Inu Mulungu, anthu a mitundu ina alowerera mʼcholowa chanu;
    ayipitsa Nyumba yanu yoyera,
    asandutsa Yerusalemu kukhala bwinja.
Iwo anapereka mitembo ya atumiki anu
    kwa mbalame zamlengalenga ngati chakudya,
    matupi a oyera mtima anu kwa zirombo za dziko lapansi.
Akhetsa magazi monga madzi
    kuzungulira Yerusalemu yense,
    ndipo palibe wina woti ayike mʼmanda anthu akufa.
Ife ndife chinthu chonyozeka kwa anansi athu,
    choseketsa ndi cholalatiridwa kwa iwo amene atizungulira.

Mpaka liti Inu Yehova? Kodi mudzakwiya mpaka muyaya?
    Kodi mpaka liti nsanje yanu idzayaka ngati moto?
Khuthulirani ukali wanu pa anthu a mitundu ina
    amene sakudziwani Inu,
pa maufumu
    amene sayitana pa dzina lanu;
pakuti iwo ameza Yakobo
    ndi kuwononga dziko lawo.
Musatilange chifukwa cha machimo a makolo athu
    chifundo chanu chibwere msanga kukumana nafe,
    pakuti tili ndi chosowa chachikulu.

Tithandizeni Inu Mulungu Mpulumutsi wathu,
    chifukwa cha ulemerero wa dzina lanu;
tipulumutseni ndi kutikhululukira machimo athu
    chifukwa cha dzina lanu.
10 Chifukwa chiyani anthu a mitundu ina akuti,
    “Ali kuti Mulungu wawo?”
Ife tikuona, zidziwike pakati pa anthu a mitundu ina
    kuti mumabwezera chilango chifukwa cha magazi amene anakhetsedwa a atumiki anu.
11 Kubuwula kwa anthu a mʼndende kufike pamaso panu;
    ndi mphamvu ya dzanja lanu
    muwasunge amene aweruzidwa kuti aphedwe.

12 Mubwezere kwa anansi athu kasanu nʼkawiri
    kunyoza kumene ananyoza Inu Ambuye.
13 Pamenepo ife anthu anu, nkhosa za pabusa panu,
    tidzakutamandani kwamuyaya,
kuchokera mʼbado ndi mʼbado
    tidzafotokoza za matamando anu.

New Russian Translation

Psalms 79

Псалом 79

1Дирижеру хора. На мелодию «Лилия свидетельства». Псалом Асафа.

2Услышь нас, Пастырь Израиля,

Ты, Который водит Иосифа, как овец,

восседающий на херувимах, воссияй!

3Пред Ефремом, Вениамином и Манассией

пробуди силу Свою,

приди и спаси нас!

4Боже, восстанови нас!

Да воссияет лицо Твое,

и будем спасены.

5О Господь, Бог Сил,

как долго еще будешь гневаться

на молитвы Своего народа?

6Напитал Ты нас слезами, как хлебом,

напоил нас ими сполна,

7сделал нас причиной раздора соседей,

и враги наши насмехаются над нами.

8Бог Сил, восстанови нас!

Да воссияет лицо Твое,

и будем спасены.

9Из Египта Ты перенес виноградную лозу,

изгнал народы и посадил ее,

10очистил для нее место.

Принялись ее корни,

и она наполнила землю.

11Горы покрылись ее тенью,

и могучие кедры[a] – ее ветвями.

12Она пустила свои ветви до моря[b]

и побеги свои – до реки Евфрат.

13Для чего разрушил Ты ее ограды,

так что все проходящие мимо обрывают ее плоды?

14Лесной кабан подрывает ее,

и дикие звери объедают ее.

15Бог Сил, возвратись к нам!

Взгляни с неба и посмотри на нас!

И сохрани этот виноград,

16что посадила правая рука Твоя,

и сына[c], которого Ты сделал сильным для Себя.

17Твой виноград пожжен огнем, обсечен,

от Твоего гнева погибает народ Твой.

18Да будет рука Твоя над тем,

кто от Тебя по правую руку,

над сыном человека,

которого Ты сделал сильным для Себя.

19Тогда мы не отступим от Тебя;

возврати нас к жизни,

и мы будем призывать имя Твое.

20О Господь, Бог Сил, восстанови нас!

Да воссияет Твое лицо, и будем спасены.

Notas al pie

  1. 79:11 Могучие кедры – или: «кедры Божии».
  2. 79:12 То есть до Средиземного моря.
  3. 79:16 Возможное значение: «поросль».