Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 78

Ndakatulo ya Asafu.

1Inu anthu anga imvani chiphunzitso changa;
    mvetserani mawu a pakamwa panga.
Ndidzatsekula pakamwa panga mʼmafanizo,
    ndidzayankhula zinthu zobisika, zinthu zakalekale
zimene tinazimva ndi kuzidziwa,
    zimene makolo athu anatiwuza.
Sitidzabisira ana awo,
    tidzafotokozera mʼbado wotsatira
ntchito zotamandika za Yehova,
    mphamvu zake, ndi zozizwitsa zimene Iye wachita.
Iye anapereka mawu wodzichitira umboni kwa Yakobo
    ndi kukhazikitsa lamulo mu Israeli,
zimene analamulira makolo athu
    kuphunzitsa ana awo,
kotero kuti mʼbado wotsatira uthe kuzidziwa,
    ngakhale ana amene sanabadwe,
    ndi kuti iwo akafotokozere ana awonso.
Choncho iwo adzakhulupirira Mulungu
    ndipo sadzayiwala ntchito zake
    koma adzasunga malamulo ake.
Iwo asadzakhale monga makolo awo,
    mʼbado wosamvera ndi wowukira,
umene mitima yake inali yosamvera Mulungu,
    umene mizimu yake inali yosakhulupirika kwa Iye.

Anthu a ku Efereimu, ngakhale ananyamula mauta,
    anathawabe pa nthawi ya nkhondo;
10 iwo sanasunge pangano la Mulungu
    ndipo anakana kukhala mʼmoyo wotsatira lamulo lake.
11 Anayiwala zimene Iye anachita,
    zozizwitsa zimene anawaonetsa.
12 Iyeyo anachita zodabwitsa makolo athu akuona,
    mʼdziko la Igupto, mʼchigawo cha Zowani.
13 Anagawa nyanja pakati ndi kudutsitsapo iwowo,
    Iye anachititsa madzi kuyima chilili ngati khoma.
14 Anawatsogolera ndi mtambo masana
    ndi kuwala kwa moto usiku wonse.
15 Iye anangʼamba miyala mʼchipululu
    ndi kuwapatsa madzi ochuluka ngati a mʼnyanja zambiri;
16 Anatulutsa mitsinje kuchokera mʼmingʼalu ya miyala
    ndi kuyenda madzi ngati mitsinje.

17 Komabe iwowo anapitiriza kumuchimwira Iye,
    kuwukira Wammwambamwamba mʼchipululu.
18 Ananyoza Mulungu mwadala
    pomuwumiriza kuti awapatse chakudya chimene anachilakalaka.
19 Iwo anayankhula motsutsana naye ponena kuti,
    “Kodi Mulungu angatipatse chakudya mʼchipululu?
20 Iye atamenya thanthwe
    madzi anatuluka,
    ndipo mitsinje inadzaza ndi madzi.
Koma iye angatipatsenso ife chakudya?
    Kodi angapereke nyama kwa anthu akewa?”
21 Yehova atawamva anakwiya kwambiri;
    moto wake unayaka kutsutsana ndi Yakobo,
    ndipo mkwiyo wake unauka kutsutsana ndi Israeli,
22 pakuti iwo sanakhulupirire Mulungu
    kapena kudalira chipulumutso chake.
23 Komabe Iye anapereka lamulo kwa mitambo mmwamba
    ndi kutsekula makomo a mayiko akumwamba;
24 anagwetsa mana kuti anthu adye,
    anawapatsa tirigu wakumwamba.
25 Anthu anadya buledi wa angelo,
    Iye anawatumizira chakudya chonse chimene akanatha kudya.
26 Anamasula mphepo ya kummwera kuchokera kumwamba,
    ndi kutsogolera mphepo ya kummwera mwa mphamvu zake.
27 Iye anawagwetsera nyama ngati fumbi,
    mbalame zowuluka ngati mchenga wa mʼmbali mwa nyanja.
28 Anazibweretsa kwa iwo mʼkati mwa misasa yawo,
    kuzungulira matenti awo onse.
29 Iwo anadya mpaka anatsala nazo zochuluka
    pakuti Iye anawapatsa zimene anazilakalaka.
30 Koma iwowo anasiya kudya chakudya anachilakalakacho,
    chakudya chili mʼkamwa mwawobe,
31 mkwiyo wa Mulungu unawayakira;
    Iye anapha amphamvu onse pakati pawo,
    kugwetsa anyamata abwino kwambiri mu Israeli.

32 Ngakhale zinali chomwechi, iwo anapitirira kuchimwa;
    ngakhale anaona zozizwitsa zakezo iwowo sanakhulupirirebe.
33 Kotero Mulungu anachepetsa masiku awo kuti azimirire ngati mpweya.
    Iye anachepetsa zaka zawo kuti zithere mʼmasautso.
34 Mulungu atawapha, iwo amamufunafuna Iyeyo;
    iwo ankatembenukiranso kwa Iye mwachangu.
35 Ankakumbukira kuti Mulungu ndiye Thanthwe lawo,
    kuti Mulungu Wammwambamwamba ndiye Mpulumutsi wawo.
36 Komabe ankamuthyasika ndi pakamwa pawo,
    kumunamiza ndi malilime awo;
37 Mitima yawo sinali yokhazikika pa Iye,
    iwo sanakhulupirike ku pangano lake.
38 Komabe Iye anali wachifundo;
    anakhululukira mphulupulu zawo
    ndipo sanawawononge.
Nthawi ndi nthawi Iye anabweza mkwiyo wake
    ndipo sanawutse ukali wake wonse.
39 Iye anakumbukira kuti iwo anali anthu chabe,
    mphepo yopita imene sibwereranso.

40 Nthawi zambiri iwo ankamuwukira Iye mʼchipululu
    ndi kumumvetsa chisoni mʼdziko lopanda kanthu!
41 Kawirikawiri iwo ankamuyesa Mulungu;
    ankamuputa Woyera wa Israeli.
42 Sanakumbukire mphamvu zake,
    tsiku limene Iye anawawombola kwa ozunza,
43 tsiku limene Iyeyo anaonetsa poyera zizindikiro zozizwitsa zake mu Igupto,
    zozizwitsa zake mʼchigawo cha Zowani.
44 Iye anasandutsa mitsinje yawo kukhala magazi;
    Iwo sanathe kumwa madzi ochokera mʼmitsinje yawo.
45 Iye anawatumizira magulu a ntchentche zimene zinawawononga,
    ndiponso achule amene anawasakaza.
46 Iye anapereka mbewu zawo kwa ziwala,
    zokolola zawo kwa dzombe.
47 Iye anawononga mphesa zawo ndi matalala
    ndiponso mitengo yawo yankhuyu ndi chisanu.
48 Iye anapereka ngʼombe zawo ku matalala,
    zoweta zawo ku zingʼaningʼani.
49 Anakhuthula moto wa ukali wake pa iwo,
    anawapsera mtima nawakwiyira nʼkuwabweretsera masautso.
    Zimenezi zinali ngati gulu la angelo osakaza.
50 Analolera kukwiya,
    sanawapulumutse ku imfa
    koma anawapereka ku mliri.
51 Anakantha ana oyamba kubadwa a Igupto,
    zipatso zoyamba kucha za mphamvu zawo mʼmatenti a Hamu
52 Koma Iye anatulutsa anthu ake ngati ziweto;
    anawatsogolera ngati nkhosa kudutsa mʼchipululu.
53 Anawatsogolera bwinobwino kotero kuti analibe mantha
    koma nyanja inamiza adani awo.
54 Kotero anawafikitsa ku malire a dziko lake loyera,
    ku dziko lamapiri limene dzanja lake lamanja linawatengera.
55 Iye anathamangitsa mitundu ya anthu patsogolo pawo
    ndipo anapereka mayiko awo kwa Aisraeli kuti akhale awo;
    Iye anakhazikitsa mafuko a Israeli mʼnyumba zawo.

56 Koma iwo anayesa Mulungu
    ndi kuwukira Wammwambamwamba;
    sanasunge malamulo ake.
57 Anakhala okanika ndi osakhulupirika monga makolo awo,
    anapotoka monga uta wosakhulupirika.
58 Anakwiyitsa Iyeyo ndi malo awo opembedzera mafano;
    anawutsa nsanje yake ndi mafano awo.
59 Pamene Mulungu anamva zimenezi, anakwiya kwambiri;
    Iye anakana Israeli kwathunthu.
60 Anasiya nyumba ya ku Silo,
    tenti imene Iyeyo anayimanga pakati pa anthu.
61 Anatumiza mphamvu zake ku ukapolo,
    ulemerero wake mʼmanja mwa adani.
62 Anapereka anthu ake ku lupanga;
    anakwiya kwambiri ndi cholowa chake.
63 Moto unanyeketsa anyamata awo,
    ndipo anamwali awo analibe nyimbo za ukwati;
64 ansembe awo anaphedwa ndi lupanga,
    ndipo amayi awo amasiye sanathe kulira.

65 Kenaka Ambuye anakhala ngati akudzuka kutulo,
    ngati munthu wamphamvu wofuwula chifukwa cha vinyo.
66 Iye anathamangitsa adani ake;
    anawachititsa manyazi ku nthawi zonse.
67 Kenaka Iye anakana matenti a Yosefe,
    sanasankhe fuko la Efereimu;
68 Koma anasankha fuko la Yuda,
    phiri la Ziyoni limene analikonda.
69 Iye anamanga malo ake opatulika ngati zitunda,
    dziko limene analikhazikitsa kwamuyaya.
70 Anasankha Davide mtumiki wake
    ndi kumuchotsa pakati pa makola ankhosa;
71 kuchokera koyangʼanira nkhosa anamubweretsa
    kuti akhale mʼbusa wa anthu ake, Yakobo,
    wa Israeli cholowa chake.
72 Ndipo Davide anawaweta ndi mtima wolungama;
    ndi manja aluso anawatsogolera.

La Bible du Semeur

Psaumes 78

La main de Dieu dans l’histoire

1Méditation[a] d’Asaph[b].

Mon peuple, écoute mon enseignement,
sois attentif à ce que je vais dire.
J’énoncerai des propos instructifs,
j’évoquerai des secrets du passé[c].
Nous avons entendu et nous savons
ce que nos pères nous ont raconté,
nous n’allons pas le cacher à leurs descendants.
Nous redirons à la génération suivante, |les œuvres glorieuses de l’Eternel,
les puissants actes |et les prodiges qu’il a accomplis.

Il a fixé une règle en Jacob,
établi une loi en Israël,
et il a ordonné à nos ancêtres |d’enseigner tout cela à leurs enfants,
afin que la génération suivante |puisse l’apprendre
et que les enfants qui viendront à naître,
se lèvent à leur tour |pour l’enseigner à leurs propres enfants,
afin qu’ils placent leur confiance en Dieu,
qu’ils n’oublient pas comment Dieu a agi
et qu’ils observent ses commandements,
qu’ils ne ressemblent pas à leurs ancêtres,
génération indocile et rebelle,
génération au cœur trop inconstant,
dont l’esprit n’était pas fidèle à Dieu.

Les hommes d’Ephraïm, armés de l’arc,
ont tourné le dos, au jour du combat.
10 Ils n’ont pas respecté |l’alliance de Dieu,
ils ont refusé de suivre sa Loi[d].
11 Ils ont oublié ses exploits
et les hauts faits opérés sous leurs yeux.
12 Devant leurs pères, Dieu avait fait des prodiges
aux champs de Tsoân[e], au pays d’Egypte.
13 Il a fendu la mer, et il les a fait traverser,
il a dressé les eaux tout comme un mur[f].
14 Il les guidait, le jour par la nuée,
et la nuit, par la lumière d’un feu[g].
15 Il a fendu des rochers au désert,
et les a abreuvés de torrents d’eau[h].
16 Du roc, il a fait jaillir des rivières,
il en a fait sortir l’eau comme un fleuve.
17 Mais ils péchaient contre lui sans arrêt,
ils bravaient le Très-Haut dans le désert[i].
18 Dans leur cœur, ils ont mis Dieu au défi
en réclamant à manger à leur goût[j].
19 Ils ont tenu des propos contre lui,
disant : « Dieu pourrait-il
dresser une table dans le désert[k] ? »
20 C’est ainsi qu’il a frappé le rocher,
l’eau a coulé, des torrents ont jailli.
« Pourrait-il aussi nous donner du pain
ou procurer de la viande à son peuple ? »
21 L’Eternel entendit, il s’emporta,
et un feu s’alluma contre Jacob :
sa colère éclata contre Israël,
22 car ils n’avaient pas fait confiance à Dieu,
ils n’avaient pas compté sur son secours.
23 Il donna ordre aux nuages d’en haut
et il ouvrit les écluses du ciel.
24 Pour les nourrir, il fit pleuvoir sur eux la manne
et il leur donna le froment du ciel.
25 Chacun mangea de ce pain des puissants[l],
Dieu leur fournit à satiété des vivres.
26 Il fit souffler le vent d’est dans le ciel,
et par sa force, il fit venir le vent du sud.
27 Il fit pleuvoir de la viande sur eux, |aussi abondante que la poussière.
Il fit tomber une nuée d’oiseaux |aussi nombreux que le sable des mers.
28 Il les fit tomber au milieu du camp,
autour du lieu où se dressaient leurs tentes.
29 Ils en mangèrent jusqu’à satiété.
Dieu leur avait servi ce qu’ils voulaient.
30 Mais leur envie n’était pas assouvie,
ils avaient encore la viande à la bouche
31 que la colère de Dieu éclata contre eux.
Alors il frappa les plus vigoureux,
abattant les jeunes gens d’Israël.

32 Malgré cela, ils ont péché encore,
ils n’ont pas eu foi, malgré ses prodiges[m].
33 Il fit s’évanouir leurs jours |de façon lamentable,
et terminer leurs années dans l’angoisse[n].
34 Dieu les frappait, ils se tournaient vers lui,
ils revenaient à lui, |en le suppliant instamment,
35 se souvenant qu’il était leur rocher,
que le Dieu très-haut était leur libérateur.

36 Mais s’ils priaient, c’était pour le tromper :
les propos qu’ils lui tenaient n’étaient pas sincères,
37 car leur cœur n’était pas droit envers lui,
à son alliance, ils n’étaient pas fidèles.
38 Lui, cependant, rempli de compassion,
leur pardonnait au lieu de les détruire,
et, bien souvent, détournait sa colère,
ne voulant pas déchaîner toute sa fureur.
39 Il considérait qu’ils étaient fragiles :
un souffle qui passe et ne revient plus.

40 Que de fois ils se sont rebellés contre lui |dans le désert
et l’ont offensé dans les lieux arides[o] !
41 A nouveau, ils mettaient Dieu au défi
et ils attristaient le Saint d’Israël.
42 Car ils oubliaient son œuvre puissante :
comment il les avait sauvés de l’oppresseur,
43 en Egypte, il avait fait des miracles,
et, au pays de Tsoân, des prodiges[p],
44 canaux et rivières changés en sang,
nul ne pouvait plus s’y désaltérer[q],
45 mouches venimeuses qui les piquaient[r],
grenouilles qui causaient leur ruine[s],
46 leurs récoltes livrées aux sauterelles
et le fruit de leur labeur aux criquets[t],
47 leurs vignes ravagées par des grêlons
et leurs figuiers sous les effets du gel,
48 leurs troupeaux abandonnés à la grêle
et leur bétail décimé par la foudre.
49 Il déchaîna contre eux son ardente colère,
son courroux, sa fureur, et les mit en détresse,
en envoyant une armée d’anges de malheur.
50 Il donna libre cours à sa colère,
et il ne leur épargna pas la mort.
Au contraire, il les livra à la peste.
51 Il frappa tous les fils aînés d’Egypte,
les premiers fruits de leur virilité[u] |dans les logis de Cham[v].
52 Comme un troupeau, il fit sortir son peuple
et il les conduisit dans le désert, |tout comme un berger conduit ses brebis[w].
53 Il les conduisit en sécurité, |les préservant de tout sujet de crainte,
et la mer engloutit leurs ennemis[x].
54 Il les fit ensuite venir |sur son territoire sacré,
il les conduisit jusqu’à la montagne[y] |qu’il s’était par lui-même acquise[z].
55 Il chassa devant eux des peuples étrangers,
et il attribua à chacun par le sort, |une part du pays en patrimoine.
Il installa les tribus d’Israël |dans les demeures des Cananéens.
56 Mais ils ont voulu forcer la main |au Dieu très-haut
et ils se sont rebellés contre lui.
Ils n’ont pas respecté ses lois[aa].
57 Ils se sont dérobés |et se sont montrés traîtres |tout comme leurs ancêtres.
On ne pouvait pas leur faire confiance |pas plus qu’à l’arc dont la flèche dévie.
58 Ils l’ont irrité avec leurs hauts lieux[ab],
par leurs idoles, ils ont provoqué |sa vive indignation.

59 Dieu l’entendit : il se mit en colère
et il prit Israël en aversion.
60 Il délaissa sa maison de Silo[ac],
le tabernacle, |où il résidait parmi les humains.
61 Il laissa partir en captivité |le coffre sacré, trône de sa force,
et livra aux ennemis sa splendeur[ad].
62 En colère contre les siens,
il abandonna son peuple à l’épée.
63 Le feu consuma ses adolescents,
et l’on ne chanta plus l’éloge |de ses jeunes mariées[ae].
64 Ses prêtres périrent sous les coups de l’épée,
ses veuves n’eurent pas droit à des larmes[af].

65 Mais, tout à coup, l’Eternel intervint,
tel un dormeur sortant de sa torpeur,
tel un guerrier exalté par le vin.
66 Il frappa ses ennemis à revers,
il les couvrit d’une honte éternelle.
67 Il écarta la maison de Joseph[ag],
ne choisit pas la tribu d’Ephraïm.
68 Mais il choisit la tribu de Juda,
le mont Sion qu’il prit en affection.
69 C’est là qu’il édifia son sanctuaire |tels les lieux élevés
comme la terre établie pour toujours.

70 Il a choisi son serviteur David
et il l’a tiré de ses bergeries[ah].
71 Il l’a pris du milieu de ses brebis
pour qu’il soit berger de Jacob, son peuple,
et d’Israël qui est sa possession.
72 David fut pour eux un berger intègre
qui les guida d’une main avisée.

Notas al pie

 1. 78.1 Signification incertaine.
 2. 78.1 Voir note 50.1.
 3. 78.2 Cité en Mt 13.35 d’après l’ancienne version grecque.
 4. 78.10 Allusion aux désobéissances d’Ephraïm (voir Jg 1.29 ; 2.2 ; 8.1 ; 9.1-5 ; 12.2).
 5. 78.12 Ancienne ville de la Basse-Egypte appelée aussi Tanis, située à l’est du delta du Nil, sur le chemin de l’Exode (Nb 13.22).
 6. 78.13 Voir Ex 14.1 à 15.21.
 7. 78.14 Voir Ex 13.21-22.
 8. 78.15 Pour les v. 15-16, voir Ex 17.1-7 ; Nb 20.2-13.
 9. 78.17 Par les murmures contre lui, par exemple à Mara (Ex 15.24).
 10. 78.18 Pour les v. 18-31, voir Ex 16.2-15 ; Nb 11.4-23, 31-34.
 11. 78.19 Voir Nb 21.5.
 12. 78.25 L’ancienne version grecque a traduit : pain des anges.
 13. 78.32 Ils n’ont pas cru, en particulier, que Dieu pourrait leur donner la victoire sur les Cananéens (Nb 14). Comme au v. 22, l’incrédulité est le péché majeur des Israélites.
 14. 78.33 La génération de l’Exode fut condamnée à mourir dans le désert (Nb 14.22-23, 28-35).
 15. 78.40 Dans ce second cycle (v. 40-64), le psalmiste reprend les faits mentionnés dans le premier (v. 17-39).
 16. 78.43 Voir note v. 12. Les v. 44-51 reprennent partiellement le thème des plaies d’Egypte.
 17. 78.44 Voir Ex 7.14-25.
 18. 78.45 Voir Ex 8.16-28.
 19. 78.45 Voir Ex 7.26 à 8.11. Pour les v. 45-48, voir Ex 9.13-35.
 20. 78.46 Voir Ex 10.1-20.
 21. 78.51 Autre traduction : de leur vigueur.
 22. 78.51 Voir Gn 7.13 ; 10.6-20. Selon Gn 10.6, les Egyptiens étaient les descendants de Cham, l’un des fils de Noé (cf. Ps 105.23, 27 ; 106.21-22).
 23. 78.52 Voir Ex 13.17-22.
 24. 78.53 Voir Ex 14.26-28.
 25. 78.54 Le mont Sion où devait être érigé le Temple (v. 68-69).
 26. 78.54 Voir Ex 15.17.
 27. 78.56 Voir Jg 2.11-15.
 28. 78.58 Lieux consacrés à des cultes idolâtres.
 29. 78.60 Ancien sanctuaire des Israélites au temps de Josué (Jos 18.1, 8 ; 21.1-2 ; Jg 18.31 ; 1 S 1.3 ; Jr 7.12) situé dans le territoire d’Ephraïm entre Béthel et Sichem (Jg 21.12), à une quarantaine de kilomètres au nord de Jérusalem. Le coffre sacré y fut déposé jusqu’au temps du jeune Samuel (1 S 4.3). La ville fut sans doute détruite par les Philistins (d’après les fouilles archéologiques : vers 1050 av. J.-C.).
 30. 78.61 Voir 1 S 4.4-22.
 31. 78.63 Il s’agit des chants nuptiaux où les jeunes filles étaient célébrées. Cela signifie qu’elles n’eurent plus l’occasion de se marier parce que les jeunes gens avaient été tués dans les batailles (cf. Es 3.25 à 4.1).
 32. 78.64 Obligées de fuir, elles ne purent pas pleurer leurs morts dans des cérémonies funèbres traditionnelles (voir Jb 27.15).
 33. 78.67 Elle est constituée par les tribus d’Ephraïm et de Manassé (Gn 48.1) auxquelles Jacob a conféré le droit d’aînesse, mais que Dieu a écartées de cette position.
 34. 78.70 Pour les v. 70-71, voir 1 S 16.11-13 ; 25.7-8 ; 1 Ch 17.7.