Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 74

Ndakatulo ya Asafu.

1Nʼchifukwa chiyani mwatitaya ife kwamuyaya, Inu Mulungu?
    Chifukwa chiyani mkwiyo wanu ukutukutira pa nkhosa za busa lanu?
Kumbukirani anthu amene munawagula kalekale,
    fuko la cholowa chanu, limene Inu munaliwombola,
    phiri la Ziyoni, kumene inuyo mumakhala.
Tembenuzani mapazi kuloza ku mabwinja awa amuyaya
    chiwonongeko ichi chonse mdani wabweretsa pa malo opatulika.

Adani anu anabangula pa malo pamene Inu munkakumana nafe;
    anayimika mbendera zawo monga zizindikiro zachigonjetso.
Iwo anachita ngati anthu oti anyamula mbendera zawo
    kuti adule mitengo mʼnkhalango.
Kenaka anaphwanya ndi nkhwangwa ndi akasemasema awo
    zonse zimene tinapachika.
Iwo anatentha malo anu opatulika mpaka kuwagwetsa pansi;
    anadetsa malo okhalamo dzina lanu.
Ndipo anati mʼmitima yawo, “Tawatha kwathunthu.”
    Anatentha malo aliwonse amene Mulungu amapembedzedwerako mʼdzikomo.
Ife sitinapatsidwe chizindikiro chodabwitsa;
    palibe aneneri amene atsala
    ndipo palibe aliyense wa ife akudziwa kuti izi zidzatenga nthawi yayitali bwanji.

10 Kodi mpaka liti, mdani adzanyoze Inu Mulungu?
    Kodi amaliwongowa adzapeputsa dzina lanu kwamuyaya?
11 Chifukwa chiyani mukubweza dzanja lanu lamanja?
    Litulutseni kuchoka pachifuwa chanu ndipo muwawononge!

12 Koma Inu Mulungu, ndinu Mfumu yanga kuyambira kalekale;
    Mumabweretsa chipulumutso pa dziko lapansi.
13 Ndinu amene munagawa nyanja ndi mphamvu yanu;
    munathyola mitu ya zirombo za mʼmadzi.
14 Ndinu amene munaphwanya mitu ya Leviyatani
    ndi kuyipereka ngati chakudya cha zirombo za mʼchipululu.
15 Ndinu amene munatsekula akasupe ndi mitsinje,
    munawumitsa mitsinje imene siphwa nthawi zonse.
16 Masana ndi anu ndipo usiku ndi wanunso;
    Inuyo munakhazikitsa dzuwa ndi mwezi.
17 Ndinu amene munakhazikitsa malire onse a dziko lapansi;
    munakhazikitsa chilimwe ndi dzinja.

18 Kumbukirani momwe mdani wakunyozerani Inu Yehova,
    momwe anthu opusa apeputsira dzina lanu.
19 Musapereke moyo wa nkhunda yanu ku zirombo zakuthengo;
    nthawi zonse musayiwale miyoyo ya anthu anu osautsidwa.
20 Mukumbukire pangano lanu, pakuti malo obisika a mʼdziko
    asanduka mochitira zachiwawa zochuluka.
21 Musalole kuti osautsidwa abwerere mwamanyazi;
    osauka ndi osowa atamande dzina lanu.

22 Dzukani Inu Mulungu ndipo dzitetezeni pa mlandu;
    kumbukirani momwe opusa akukunyozerani tsiku lonse.
23 Musalekerere phokoso la otsutsana nanu,
    chiwawa cha adani anu, chimene chikumveka kosalekeza.

Amplified Bible

Psalm 74

An Appeal against the Devastation of the Land by the Enemy.

A skillful song, or a didactic or reflective poem, of Asaph.

1O God, why have You rejected us forever?
Why does Your anger smoke against the sheep of Your pasture?

Remember Your congregation, which You have purchased of old,
Which You have redeemed to be the tribe of Your inheritance;
Remember Mount Zion, where You have dwelt.

Turn your footsteps [quickly] toward the perpetual ruins;
The enemy has damaged everything within the sanctuary.

In the midst of Your meeting place Your enemies have roared [with their battle cry];
They have set up their own emblems for signs [of victory].

It seems as if one had lifted up
An axe in a forest of trees [to set a record of destruction].

And now all the carved work [of the meeting place]
They smash with hatchets and hammers.

They have burned Your sanctuary to the ground;
They have profaned the dwelling place of Your [a]name.

They said in their heart, “Let us completely subdue them.”
They have burned all the meeting places of God in the land.

We do not see our symbols;
There is no longer any prophet [to guide us],
Nor does any among us know for how long.
10 
O God, how long will the adversary scoff?
Is the enemy to revile Your name forever?
11 
Why do You withdraw Your hand, even Your right hand [from judging the enemy]?
Remove Your hand from Your chest, destroy them!

12 
Yet God is my King of old,
Working salvation in the midst of the earth.
13 
You divided the [Red] Sea by Your strength;
You broke the heads of the [b]sea monsters in the waters.
14 
You crushed the heads of [c]Leviathan (Egypt);
You gave him as food for the creatures of the wilderness.
15 
You broke open fountains and streams;
You dried up ever-flowing rivers.
16 
The day is Yours, the night also is Yours;
You have established and prepared the [heavenly] light and the sun.
17 
You have defined and established all the borders of the earth [the divisions of land and sea and of the nations];
You have made summer and winter.

18 
Remember this, O Lord, the enemy has scoffed,
And a foolish and impious people has spurned Your name.
19 
Oh, do not hand over the soul of your turtledove to the wild beast;
Do not forget the life of Your afflicted forever.
20 
Consider the covenant [You made with Abraham],
For the dark places of the land are full of the habitations of violence.
21 
Let not the oppressed return dishonored;
Let the afflicted and needy praise Your name.

22 
Arise, O God, plead Your own cause;
Remember how the foolish man scoffs at You all day long.
23 
Do not forget the [clamoring] voices of Your adversaries,
The uproar of those who rise against You, which ascends continually [to Your ears].

Notas al pie

  1. Psalm 74:7 See note Deut 12:5.
  2. Psalm 74:13 Symbolic of Egypt’s power.
  3. Psalm 74:14 See note Job 41:1.