Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 73

BUKU LACHITATU

Masalimo 73–89

Salimo la Asafu.

1Mulungu ndi wabwino ndithu kwa Israeli,
    kwa iwo amene ndi oyera mtima.

Koma kunena za ine, mapazi anga anali pafupi kuterereka;
    ndinatsala pangʼono kugwa.
Pakuti ndinkachitira nsanje odzitamandira,
    pamene ndinaona mtendere wa anthu oyipa.

Iwo alibe zosautsa;
    matupi awo ndi athanzi ndi amphamvu.
Saona mavuto monga anthu ena;
    sazunzika ngati anthu ena onse.
Nʼchifukwa chake kunyada kuli monga mkanda wa mʼkhosi mwawo;
    amadziveka chiwawa.
Mʼmitima yawo yokhota mumachokera zolakwa;
    zoyipa zochokera mʼmaganizo awo sizidziwa malire.
Iwowo amanyogodola ndi kumayankhula zoyipa;
    mwa kudzikuza kwawo amaopseza ena nʼkumati, “Tikuponderezani.”
Pakamwa pawo pamayankhula monyoza Mulungu kumwamba
    ndipo lilime lawo limayenda pa dziko lapansi.
10 Nʼchifukwa chake anthu awo amapita kwa iwowo
    ndi kumwa madzi mochuluka.
11 Iwo amati, “Kodi Mulungu angadziwe bwanji?
    Kodi Wammwambamwamba angadziwe kalikonse?”

12 Umu ndi mmene oyipa alili;
    nthawi zonse ali pabwino ndipo chuma chawo chimachulukirachulukira.

13 Ndithudi ine ndawusunga pachabe mtima wanga woyera;
    pachabe ndasamba mʼmanja mwanga mwa kusalakwa kwanga.
14 Tsiku lonse ndapeza mavuto;
    ndakhala ndi kulangidwa mmawa uliwonse.

15 Ndikanati, “Ndidzayankhula motere,”
    ndikanachita chosakhulupirika kwa ana anu.
16 Pamene ndinayesa kuti ndimvetse zonsezi,
    zinandisautsa kwambiri
17 kufikira nditalowa mʼmalo opatulika a Mulungu;
    pamenepo ndinamvetsa mathero awo.

18 Zoonadi Inu munawayika pa malo woterera;
    Mumawagwetsa pansi kuti awonongeke.
19 Mwamsangamsanga iwo amawonongedwa,
    amasesedwa kwathunthu ndi mantha!
20 Monga loto pamene wina adzuka,
    kotero pamene Inu muuka, Inu Ambuye,
    mudzawanyoza ngati maloto chabe.

21 Pamene mtima wanga unasautsidwa
    ndi kuwawidwa mu mzimu mwanga,
22 ndinali wopusa ndi wosadziwa;
    ndinali chirombo chopanda nzeru pamaso panu.

23 Komabe ineyo ndili ndi Inu nthawi zonse;
    mumandigwira dzanja langa lamanja.
24 Inu mumanditsogolera ndi malangizo anu
    ndipo pambuyo pake mudzanditenga ku ulemerero.
25 Kodi kumwamba ndili ndi yani kupatula Inu?
    Ndipo dziko lapansi lilibe chilichonse chimene ndimachilakalaka koposa Inuyo.
26 Thupi ndi mtima wanga zitha kufowoka,
    koma Mulungu ndiye mphamvu ya mtima wanga
    ndi cholandira changa kwamuyaya.

27 Iwo amene ali kutali ndi Inu adzawonongeka;
    Inu mumawononga onse osakhulupirika pamaso panu.
28 Koma kunena za Ine ndi kwabwino kukhala pafupi ndi Mulungu.
    Ndatsimikiza kuti Ambuye Yehova ndiwo pothawirapo panga
    ndipo ndidzalalika ntchito zanu zonse.

Korean Living Bible

시편 73

제 3 권

(73-89)

잘 사는 악인들의 종말

(아삽의 시)

1참으로 하나님은
이스라엘에 선을 베푸시며
그 중에서도 마음이 깨끗한 자에게
선을 베푸시는구나.
그러나 나는 발을 잘못 디뎌
거의 미끄러질 뻔하였으니
이것은 내가 악인들이
잘 되는 것을 보고
교만한 자들을 질투하였음이라.

그들이 일평생 아무런 고통도 없이
건강하게 지내며
다른 사람들과 같이
어려움을 당하거나
병으로 고생하는 일도 없으니
교만을 목걸이로 삼고
폭력을 옷으로 삼는구나.
그들의 마음은 악을 토하고
그들의 탐욕은
하늘 높은 줄 모른다.
그들이 남을 조롱하며
악한 말을 하고
거만을 부리며
은근히 남을 위협하는구나.
그들이 입으로
하늘에 있는 하나님을 대적하고
혀로 땅에 있는 사람들에게
악담하니
10 그의 백성이 그들에게 돌아가서
[a]그들의 악한 영향을 그대로 받아
11 “하나님이 어떻게 알겠는가?
[b]가장 높으신 분이라도
세상에서 일어나는 일을
다 알 수는 없다” 하는구나.
12 이 악인들을 보아라.
이들은 언제나 편안한 생활을 하고
그들의 재산은 날로 늘어만 간다.
13 내가 깨끗한 마음으로 살고
죄를 짓지 않은 것이 허사구나.
14 나는 종일 괴로움을 당하며
아침마다 벌을 받았다.

15 내가 만일 이런 것을 말했다면
[c]주의 백성들에게
반역자가 되었을 것입니다.
16 내가 이 모든 문제를 이해하기가
무척 힘들었으나
17 내가 하나님의 성소에
들어갔을 때
악인들의 최후를 깨달았습니다.

18 주께서 그들을
미끄러운 곳에 두셔서
파멸에 밀어 넣으시므로
19 그들이 순식간에 멸망하여
끔찍한 종말에 이릅니다.
20 그들은 아침이 되면 사라지는
꿈과 같은 자들입니다.
그래서 주께서 일어나시면
그들이 꿈처럼 사라질 것입니다.

21 내 마음이 괴롭고 아플 때
22 내가 어리석고 무식하여
주 앞에 짐승같이 되었습니다.
23 그러나 내가 항상
주를 가까이하므로
주께서 내 오른손을 붙드셨습니다.
24 주는 나를
주의 교훈으로 인도하시니
후에는 영광으로
나를 영접하실 것입니다.
25 하늘에서는 나에게
주밖에 없습니다.
내가 주와 함께 있는데
이 세상에서
무엇을 더 바라겠습니까?
26 내 몸과 마음은
쇠약해질 수 있습니다.
그러나 하나님은
내 마음의 반석이시며
[d]내가 필요로 하는 전체입니다.

27 주를 멀리하는 자는 망할 것입니다.
주께 신실치 못한 자를
주는 멸망시키셨습니다.
28 그러나 나에게는
하나님을 가까이하는 것이
정말 좋은 일입니다.
내가 여호와 하나님을
나의 피난처로 삼았으니
주께서 행하신 모든 일을
널리 전하겠습니다.

Notas al pie

  1. 73:10 원문의 뜻이 분명치 않다.
  2. 73:11 또는 ‘지극히 높은 자에게 지식이 있으랴’
  3. 73:15 또는 ‘주의 아들들의 시대를 대하여 궤휼을 행하였으리이다’
  4. 73:26 또는 ‘영원한 분깃이시라’