Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 72

Salimo la Solomoni.

1Patsani mwana wa mfumu nzeru zanu zoweruzira mwa chilungamo,
    Inu Mulungu mupatseni mwana wa mfumu chilungamo chanu.
Iye adzaweruza anthu anu mwachilungamo,
    anthu anu ozunzika mosakondera.
Mapiri adzabweretsa chuma kwa anthu anu,
    timapiri tidzabweretsa zipatso zachilungamo.
Iye adzateteza ozunzika pakati pa anthu
    ndi kupulumutsa ana a anthu osowa;
    adzaphwanya ozunza anzawo.

Adzakhala ndi moyo pa mibado yonse,
    nthawi zonse pamene dzuwa ndi mwezi zikuwala.
Iye adzakhala kugwa kwa mvula pa minda yolimidwa
    ngati mivumbi yothirira dziko lapansi.
Mʼmasiku a munthu wolungama adzakhazikika;
    chuma chidzachuluka mpaka mwezi utaleka kuwala.

Iye adzalamulira kuchokera ku nyanja ina mpaka ku nyanja ina
    ndiponso kuchokera ku mtsinje mpaka ku malekezero a dziko lapansi.
Mafuko a mʼchipululu adzawerama pamaso pake
    ndipo adani ake adzanyambita fumbi.
10 Mafumu a ku Tarisisi ndi a ku zilumba zakutali
    adzabweretsa mitulo kwa iye,
mafumu a ku Seba ndi Seba
    adzapereka mphatso kwa iyeyo.
11 Mafumu onse adzamuweramira
    ndipo mitundu yonse idzamutumikira.

12 Pakuti iye adzawombola wosowa amene akulira,
    wozunzika amene alibe wina womuthandiza.
13 Iye adzachitira chifundo anthu ofowoka ndi anthu osowa
    ndi kupulumutsa osowa ku imfa.
14 Iye adzalanditsa iwo ku mazunzo ndi chiwawa
    pakuti magazi awo ndi amtengo wapatali pamaso pake.

15 Iye akhale ndi moyo wautali;
    golide ochokera ku Seba apatsidwe kwa iye.
Anthu amupempherere nthawi zonse
    ndi kumudalitsa tsiku lonse.
16 Mulole kuti tirigu achuluke mʼdziko lonse;
    pamwamba pa mapiri pakhale tirigu.
Zipatso zake zichuluke ngati za ku Lebanoni;
    zichuluke ngati udzu wakuthengo
17 Dzina lake likhazikike kwamuyaya,
    lipitirire kukhala monga momwe limakhalira dzuwa.

Mitundu yonse idzadalitsika kudzera mwa iye
    ndipo iwo adzamutcha iye wodala.

18 Matamando akhale kwa Yehova Mulungu, Mulungu wa Israeli
    amene Iye yekha amachita ntchito zodabwitsa.
19 Matamando akhale ku dzina lake laulemerero kwamuyaya
    dziko lonse lapansi lidzaze ndi ulemerero wake.
            Ameni ndi Ameni.

20 Uku ndiko kumaliza kwa mapemphero a Davide mwana wa Yese.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 72

Psalmul 72

Al lui Solomon[a]

Dumnezeule, dă judecăţile Tale regelui
    şi dreptatea Ta fiului regelui!
Atunci el[b] va judeca cu dreptate pe poporul Tău
    şi cu nepărtinire pe sărmanii Tăi.
Munţii vor aduce pacea pentru popor
    şi tot aşa şi dealurile, prin dreptate[c].
El le va face dreptate asupriţilor din popor,
    îi va izbăvi pe fiii săracilor
        şi îl va zdrobi pe asupritor.

El va trăi[d] atâta timp cât va fi soare,
    cât va fi lună, din neam în neam.
El va fi ca ploaia care coboară peste pământul cosit,
    ca ploile repezi, picurând pământul.
În zilele lui, cel drept va înflori
    şi va fi multă pace, până când nu va mai fi lună.

El va domni de la o mare la alta
    şi de la râu[e] până la marginile pământului[f].
Înaintea lui se vor pleca triburile pustiei,
    iar duşmanii lui vor linge ţărâna.
10 Regi din Tarşiş[g] şi din ostroave
    se vor întoarce cu daruri;
regi din Şeba şi din Seba
    se vor apropia cu ofrande.
11 I se vor închina toţi regii,
    toate popoarele îl vor sluji.

12 Căci el îl va scăpa pe săracul care strigă
    şi pe sărmanul lipsit de ajutor.
13 Va avea milă de cel umil şi sărac,
    şi va scăpa vieţile săracilor.
14 Le va răscumpăra vieţile de la asuprire şi violenţă,
    căci sângele lor preţuieşte mult pentru el.

15 Să trăiască!
    Să i se dea podoabe din aur de Şeba!
Fie ca oamenii să se roage pentru el totdeauna
    şi să-l binecuvânteze în fiecare zi!

16 Să fie belşug de grâne în ţară,
    chiar şi pe crestele munţilor!
Să freamăte pomii[h] ca cei din Liban,
    iar oamenii din cetăţi să înflorească la fel ca iarba de pe pământ.[i]
17 Să-i rămână numele pe vecie!
    Să-i dăinuiască numele cât va fi soare!
Toate neamurile vor fi binecuvântate prin el[j]
    şi-l vor numi fericit!

18 Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeu, Dumnezeul lui Israel,
    Singurul Care poate face minuni!
19 Binecuvântat să-I fie slăvitul Nume în veci!
    Slava Lui să umple întreg pământul!
        Amin! Amin!

20 Aici este sfârşitul rugăciunilor lui David, fiul lui Işai.

Notas al pie

  1. Psalmii 72:1 Titlu. Sau: pentru Solomon
  2. Psalmii 72:2 Sau: Fie ca el să; şi în vs. 3-11, 17
  3. Psalmii 72:3 În alte versiuni antice: popor, / iar dealurile, dreptatea
  4. Psalmii 72:5 LXX; TM: Ei se vor teme de tine
  5. Psalmii 72:8 Eufratul
  6. Psalmii 72:8 Sau: până la marginile ţării
  7. Psalmii 72:10 Colonie feniciană în Spania sau Sardinia; teritoriu considerat extrema vestică a lumii cunoscute
  8. Psalmii 72:16 Sau: roada lor, cu referire la grâne
  9. Psalmii 72:16 Sau: Să fie belşug de grâne în ţară / să fremăte chiar şi pe crestele munţilor; / pomii ei să înflorească ca cei din Liban / să crească la fel ca iarba pământului.
  10. Psalmii 72:17 Sau: se vor binecuvânta cu numele lui