Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 72

Salimo la Solomoni.

1Patsani mwana wa mfumu nzeru zanu zoweruzira mwa chilungamo,
    Inu Mulungu mupatseni mwana wa mfumu chilungamo chanu.
Iye adzaweruza anthu anu mwachilungamo,
    anthu anu ozunzika mosakondera.
Mapiri adzabweretsa chuma kwa anthu anu,
    timapiri tidzabweretsa zipatso zachilungamo.
Iye adzateteza ozunzika pakati pa anthu
    ndi kupulumutsa ana a anthu osowa;
    adzaphwanya ozunza anzawo.

Adzakhala ndi moyo pa mibado yonse,
    nthawi zonse pamene dzuwa ndi mwezi zikuwala.
Iye adzakhala kugwa kwa mvula pa minda yolimidwa
    ngati mivumbi yothirira dziko lapansi.
Mʼmasiku a munthu wolungama adzakhazikika;
    chuma chidzachuluka mpaka mwezi utaleka kuwala.

Iye adzalamulira kuchokera ku nyanja ina mpaka ku nyanja ina
    ndiponso kuchokera ku mtsinje mpaka ku malekezero a dziko lapansi.
Mafuko a mʼchipululu adzawerama pamaso pake
    ndipo adani ake adzanyambita fumbi.
10 Mafumu a ku Tarisisi ndi a ku zilumba zakutali
    adzabweretsa mitulo kwa iye,
mafumu a ku Seba ndi Seba
    adzapereka mphatso kwa iyeyo.
11 Mafumu onse adzamuweramira
    ndipo mitundu yonse idzamutumikira.

12 Pakuti iye adzawombola wosowa amene akulira,
    wozunzika amene alibe wina womuthandiza.
13 Iye adzachitira chifundo anthu ofowoka ndi anthu osowa
    ndi kupulumutsa osowa ku imfa.
14 Iye adzalanditsa iwo ku mazunzo ndi chiwawa
    pakuti magazi awo ndi amtengo wapatali pamaso pake.

15 Iye akhale ndi moyo wautali;
    golide ochokera ku Seba apatsidwe kwa iye.
Anthu amupempherere nthawi zonse
    ndi kumudalitsa tsiku lonse.
16 Mulole kuti tirigu achuluke mʼdziko lonse;
    pamwamba pa mapiri pakhale tirigu.
Zipatso zake zichuluke ngati za ku Lebanoni;
    zichuluke ngati udzu wakuthengo
17 Dzina lake likhazikike kwamuyaya,
    lipitirire kukhala monga momwe limakhalira dzuwa.

Mitundu yonse idzadalitsika kudzera mwa iye
    ndipo iwo adzamutcha iye wodala.

18 Matamando akhale kwa Yehova Mulungu, Mulungu wa Israeli
    amene Iye yekha amachita ntchito zodabwitsa.
19 Matamando akhale ku dzina lake laulemerero kwamuyaya
    dziko lonse lapansi lidzaze ndi ulemerero wake.
            Ameni ndi Ameni.

20 Uku ndiko kumaliza kwa mapemphero a Davide mwana wa Yese.

The Message

Psalm 72

A Solomon Psalm

11-8 Give the gift of wise rule to the king, O God,
    the gift of just rule to the crown prince.
May he judge your people rightly,
    be honorable to your meek and lowly.
Let the mountains give exuberant witness;
    shape the hills with the contours of right living.
Please stand up for the poor,
    help the children of the needy,
    come down hard on the cruel tyrants.
Outlast the sun, outlive the moon—
    age after age after age.
Be rainfall on cut grass,
    earth-refreshing rain showers.
Let righteousness burst into blossom
    and peace abound until the moon fades to nothing.
Rule from sea to sea,
    from the River to the Rim.

9-14 Foes will fall on their knees before God,
    his enemies lick the dust.
Kings remote and legendary will pay homage,
    kings rich and resplendent will turn over their wealth.
All kings will fall down and worship,
    and godless nations sign up to serve him,
Because he rescues the poor at the first sign of need,
    the destitute who have run out of luck.
He opens a place in his heart for the down-and-out,
    he restores the wretched of the earth.
He frees them from tyranny and torture—
    when they bleed, he bleeds;
    when they die, he dies.

15-17 And live! Oh, let him live!
    Deck him out in Sheba gold.
Offer prayers unceasing to him,
    bless him from morning to night.
Fields of golden grain in the land,
    cresting the mountains in wild exuberance,
Cornucopias of praise, praises
    springing from the city like grass from the earth.
May he never be forgotten,
    his fame shine on like sunshine.
May all godless people enter his circle of blessing
    and bless the One who blessed them.

18-20 Blessed God, Israel’s God,
    the one and only wonder-working God!
Blessed always his blazing glory!
    All earth brims with his glory.
Yes and Yes and Yes.