Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 72

Salimo la Solomoni.

1Patsani mwana wa mfumu nzeru zanu zoweruzira mwa chilungamo,
    Inu Mulungu mupatseni mwana wa mfumu chilungamo chanu.
Iye adzaweruza anthu anu mwachilungamo,
    anthu anu ozunzika mosakondera.
Mapiri adzabweretsa chuma kwa anthu anu,
    timapiri tidzabweretsa zipatso zachilungamo.
Iye adzateteza ozunzika pakati pa anthu
    ndi kupulumutsa ana a anthu osowa;
    adzaphwanya ozunza anzawo.

Adzakhala ndi moyo pa mibado yonse,
    nthawi zonse pamene dzuwa ndi mwezi zikuwala.
Iye adzakhala kugwa kwa mvula pa minda yolimidwa
    ngati mivumbi yothirira dziko lapansi.
Mʼmasiku a munthu wolungama adzakhazikika;
    chuma chidzachuluka mpaka mwezi utaleka kuwala.

Iye adzalamulira kuchokera ku nyanja ina mpaka ku nyanja ina
    ndiponso kuchokera ku mtsinje mpaka ku malekezero a dziko lapansi.
Mafuko a mʼchipululu adzawerama pamaso pake
    ndipo adani ake adzanyambita fumbi.
10 Mafumu a ku Tarisisi ndi a ku zilumba zakutali
    adzabweretsa mitulo kwa iye,
mafumu a ku Seba ndi Seba
    adzapereka mphatso kwa iyeyo.
11 Mafumu onse adzamuweramira
    ndipo mitundu yonse idzamutumikira.

12 Pakuti iye adzawombola wosowa amene akulira,
    wozunzika amene alibe wina womuthandiza.
13 Iye adzachitira chifundo anthu ofowoka ndi anthu osowa
    ndi kupulumutsa osowa ku imfa.
14 Iye adzalanditsa iwo ku mazunzo ndi chiwawa
    pakuti magazi awo ndi amtengo wapatali pamaso pake.

15 Iye akhale ndi moyo wautali;
    golide ochokera ku Seba apatsidwe kwa iye.
Anthu amupempherere nthawi zonse
    ndi kumudalitsa tsiku lonse.
16 Mulole kuti tirigu achuluke mʼdziko lonse;
    pamwamba pa mapiri pakhale tirigu.
Zipatso zake zichuluke ngati za ku Lebanoni;
    zichuluke ngati udzu wakuthengo
17 Dzina lake likhazikike kwamuyaya,
    lipitirire kukhala monga momwe limakhalira dzuwa.

Mitundu yonse idzadalitsika kudzera mwa iye
    ndipo iwo adzamutcha iye wodala.

18 Matamando akhale kwa Yehova Mulungu, Mulungu wa Israeli
    amene Iye yekha amachita ntchito zodabwitsa.
19 Matamando akhale ku dzina lake laulemerero kwamuyaya
    dziko lonse lapansi lidzaze ndi ulemerero wake.
            Ameni ndi Ameni.

20 Uku ndiko kumaliza kwa mapemphero a Davide mwana wa Yese.

Amplified Bible

Psalm 72

The Reign of the Righteous King.

A Psalm of Solomon.

1Give the king [knowledge of] Your judgments, O God,
And [the spirit of] Your righteousness to the king’s son [to guide all his ways].

May he judge Your people with righteousness,
And Your afflicted with justice.

The mountains will bring peace and prosperity to the people,
And the hills, in [the establishment of] righteousness.

May he bring justice to the poor among the people,
Save the children of the needy
And crush the oppressor,


Let them fear You [with awe-inspired reverence and worship You with obedience] while the sun endures,
And as long as the moon [reflects light], throughout all generations.

May he come down like rain on the mown grass,
Like showers that water the earth.

In his days may the righteous flourish,
And peace abound until the moon is no more.


May he also rule from sea to sea
And from the River [Euphrates] to the ends of the earth.

The nomads of the desert will bow before him,
And his enemies will [a]lick the dust.
10 
The kings of Tarshish and of the islands will bring offerings;
The kings of Sheba and Seba will offer gifts.
11 
Yes, all kings will bow down before him,
All nations will serve him.

12 
For he will rescue the needy when he cries for help,
The afflicted and abused also, and him who has no helper.
13 
He will have compassion on the poor and needy,
And he will save the lives of the needy.
14 
He will redeem their life from oppression and fraud and violence,
And their blood will be precious in His sight.
15 
So may he live, and may the gold of Sheba be given to him;
And let them pray for him continually;
Let them bless and praise him all day long.

16 
There will be an abundance of grain in the soil on the top of the [b]mountains;
Its fruit will wave like [the cedars of] Lebanon,
And those of the city will flourish like grass of the earth.
17 
May his name endure forever;
May his name continue as long as the sun;
And let men bless themselves by him;
Let all nations call him blessed.

18 
Blessed be the Lord God, the God of Israel,
Who alone does wonderful things.
19 
Blessed be His glorious name forever;
And may the whole earth be filled with His glory.
Amen and Amen.

20 
The prayers of David son of Jesse are ended.

Notas al pie

  1. Psalm 72:9 I.e. lay themselves face down in submission.
  2. Psalm 72:16 I.e. the most barren part of the land.