Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 71

1Mwa Inu Yehova ine ndathawiramo;
    musalole kuti ndichititsidwe manyazi.
Mundilanditse ndi kundipulumutsa mwa chilungamo chanu,
    mutchere khutu lanu ndi kundipulumutsa.
Mukhale thanthwe langa lothawirapo,
    kumene ine nditha kupita nthawi zonse;
lamulani kuti ndipulumuke,
    pakuti Inu ndinu thanthwe langa ndi linga langa.
Landitseni Inu Mulungu wanga, kuchoka mʼdzanja la oyipa,
    kuchoka mʼdzanja la oyipa ndi anthu ankhanza.

Pakuti Inu mwakhala chiyembekezo changa, Inu Ambuye Wamphamvuzonse,
    chilimbikitso changa kuyambira ndili mwana.
Kuyambira pamene ndinabadwa, ndakhala ndikudalira Inu;
    Inu munanditulutsa mʼmimba mwa amayi anga,
    ndipo ndidzakupembedzani nthawi zonse.
Ine ndakhala chinthu chodabwitsa kwa anthu ambiri
    koma Inu ndinu wonditchinjiriza wamphamvu.
Pakamwa panga padzaza ndi matamando anu,
    kulengeza ulemerero wanu tsiku lonse.

Musanditaye pamene ndakalamba;
    musandisiye pamene mphamvu zanga zatha.
10 Pakuti adani anga ayankhula motsutsana nane;
    iwo amene amadikira kuti andiphe amapangana pamodzi.
11 Iwo amati, “Mulungu wamusiya;
    mutsatireni ndi kumugwira,
    pakuti palibe amene adzamupulumutse.”
12 Musakhale kutali ndi ine Inu Mulungu,
    bwerani msanga, Inu Mulungu wanga; thandizeni.
13 Ondineneza anga awonongeke mwa manyazi,
    iwo amene akufuna kundipweteka
    avale chitonzo ndi manyazi.

14 Koma ine ndidzakhala ndi chiyembekezo mwa Inu nthawi zonse,
    ndidzakutamandani mowirikizawirikiza.
15 Pakamwa panga padzafotokoza za chilungamo chanu,
    za chipulumutso chanu tsiku lonse,
    ngakhale sindikudziwa muyeso wake.
16 Ndidzabwera ndi kulengeza za machitidwe amphamvu zanu Inu Ambuye Wamphamvuzonse.
    Ndidzalengeza chilungamo chanu, chanu chokha.
17 Kuyambira ubwana wanga, Inu Mulungu mwakhala mukundiphunzitsa,
    ndipo mpaka lero ine ndikulengeza za ntchito zanu zodabwitsa
18 Ngakhale pamene ndakalamba ndipo imvi zili mbuu
    musanditaye Inu Mulungu,
mpaka nditalengeza mphamvu zanu
    kwa mibado yonse yakutsogolo.

19 Mphamvu zanu ndi kulungama kwanu zimafika mpaka kumwambamwamba.
    Ndani wofanana nanu Inu Mulungu,
    amene mwachita zazikulu?
20 Ngakhale mwandionetsa mavuto
    ambiri owawa,
mudzabwezeretsanso moyo wanga;
    kuchokera kunsi kwa dziko lapansi,
    mudzandiukitsanso.
21 Inu mudzachulukitsa ulemu wanga
    ndi kunditonthozanso.

22 Ndidzakutamandani ndi zeze
    chifukwa cha kukhulupirika kwanu Mulungu,
ndidzayimba matamando kwa Inu ndi pangwe,
    Inu Woyera wa Israeli.
23 Milomo yanga idzafuwula ndi chimwemwe
    pamene ndidzayimba matamando kwa Inu
    amene mwandiwombola.
24 Lilime langa lidzafotokoza za ntchito zanu zachilungamo
    tsiku lonse,
pakuti iwo amene amafuna kundipweteka
    achititsidwa manyazi ndi kusokonezedwa.

Swedish Contemporary Bible

Psalms 71

Psalm 71

Den åldrandes bön om hjälp

(Ps 30:2-4)

1Till dig, Herre, tar jag min tillflykt,

låt mig aldrig komma på skam.

2Befria mig och befria mig i din rättfärdighet.

Lyssna till mig och rädda mig.

3Var en klippa för mig, en tillflykt,

dit jag alltid får komma,

du som har gett en befallning om min räddning,

du min klippa och min borg.

4Befria mig, min Gud, ur de ondas grepp,

ur de orättfärdiga och grymma människornas våld.

5Du är mitt hopp, Herre, min Gud,

min förtröstan alltsedan jag var ung.

6Sedan jag föddes har du varit mitt stöd;

du har lett mig sedan min tillblivelse i moderlivet.

Jag vill alltid prisa dig.

7Jag har blivit ett tecken för många,

men du är min starka tillflykt.

8Min mun fylls av din lovprisning,

din ära dagen lång.

9Förkasta mig inte på ålderns höst.

Överge mig inte när mina krafter avtar.

10Mina fiender talar mot mig,

de som vill ta mitt liv gör en konspiration.

11De säger: ”Gud har övergett honom!

Jaga honom, grip honom!

Det finns ingen som kan rädda honom.”

12Gud, var inte så långt borta!

Skynda till min hjälp, min Gud!

13Låt mina motståndare komma på skam och förgås.

Låt dem höljas i förakt och vanära som vill skada mig.

14Jag ska alltid hoppas på dig

och prisa dig mer och mer.

15Jag vill förkunna din rättfärdighet,

dagen lång din räddning,

även om jag inte fattar vidden av den[a].

16Jag ska komma och berätta om min Herres, Herrens, väldiga kraft,

din, endast din, rättfärdighet.

17Gud, du har varit min lärare från min ungdom,

och fortfarande förkunnar jag dina underverk.

18Överge mig inte, Gud, nu när jag är gammal och gråhårig.

Låt mig förkunna din kraft för nästa generation,

din makt för dem som ska komma.

19Din rättfärdighet, Gud, når upp till skyarna.

Gud, du som har gjort stora ting,

vem är som du?

20Du har ställt mig inför mycket och bittert lidande,

men du ger mig ändå liv på nytt

och lyfter mig upp ur djupen.

21Du upprättar mig igen

och möter mig med ny tröst.

22Jag vill prisa dig till harpa

för din trofasthet, min Gud,

och lovsjunga dig till lyra,

du Israels Helige.

23Jag vill jubla och lovsjunga dig,

för du har friköpt mig.

24Dagen lång vill jag berätta om din rättfärdighet,

för de som ville mig ont

har förödmjukats och kommit på skam.

Notas al pie

  1. 71:15 Grundtextens innebörd är osäker i versens sista del.