Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 71

1Mwa Inu Yehova ine ndathawiramo;
    musalole kuti ndichititsidwe manyazi.
Mundilanditse ndi kundipulumutsa mwa chilungamo chanu,
    mutchere khutu lanu ndi kundipulumutsa.
Mukhale thanthwe langa lothawirapo,
    kumene ine nditha kupita nthawi zonse;
lamulani kuti ndipulumuke,
    pakuti Inu ndinu thanthwe langa ndi linga langa.
Landitseni Inu Mulungu wanga, kuchoka mʼdzanja la oyipa,
    kuchoka mʼdzanja la oyipa ndi anthu ankhanza.

Pakuti Inu mwakhala chiyembekezo changa, Inu Ambuye Wamphamvuzonse,
    chilimbikitso changa kuyambira ndili mwana.
Kuyambira pamene ndinabadwa, ndakhala ndikudalira Inu;
    Inu munanditulutsa mʼmimba mwa amayi anga,
    ndipo ndidzakupembedzani nthawi zonse.
Ine ndakhala chinthu chodabwitsa kwa anthu ambiri
    koma Inu ndinu wonditchinjiriza wamphamvu.
Pakamwa panga padzaza ndi matamando anu,
    kulengeza ulemerero wanu tsiku lonse.

Musanditaye pamene ndakalamba;
    musandisiye pamene mphamvu zanga zatha.
10 Pakuti adani anga ayankhula motsutsana nane;
    iwo amene amadikira kuti andiphe amapangana pamodzi.
11 Iwo amati, “Mulungu wamusiya;
    mutsatireni ndi kumugwira,
    pakuti palibe amene adzamupulumutse.”
12 Musakhale kutali ndi ine Inu Mulungu,
    bwerani msanga, Inu Mulungu wanga; thandizeni.
13 Ondineneza anga awonongeke mwa manyazi,
    iwo amene akufuna kundipweteka
    avale chitonzo ndi manyazi.

14 Koma ine ndidzakhala ndi chiyembekezo mwa Inu nthawi zonse,
    ndidzakutamandani mowirikizawirikiza.
15 Pakamwa panga padzafotokoza za chilungamo chanu,
    za chipulumutso chanu tsiku lonse,
    ngakhale sindikudziwa muyeso wake.
16 Ndidzabwera ndi kulengeza za machitidwe amphamvu zanu Inu Ambuye Wamphamvuzonse.
    Ndidzalengeza chilungamo chanu, chanu chokha.
17 Kuyambira ubwana wanga, Inu Mulungu mwakhala mukundiphunzitsa,
    ndipo mpaka lero ine ndikulengeza za ntchito zanu zodabwitsa
18 Ngakhale pamene ndakalamba ndipo imvi zili mbuu
    musanditaye Inu Mulungu,
mpaka nditalengeza mphamvu zanu
    kwa mibado yonse yakutsogolo.

19 Mphamvu zanu ndi kulungama kwanu zimafika mpaka kumwambamwamba.
    Ndani wofanana nanu Inu Mulungu,
    amene mwachita zazikulu?
20 Ngakhale mwandionetsa mavuto
    ambiri owawa,
mudzabwezeretsanso moyo wanga;
    kuchokera kunsi kwa dziko lapansi,
    mudzandiukitsanso.
21 Inu mudzachulukitsa ulemu wanga
    ndi kunditonthozanso.

22 Ndidzakutamandani ndi zeze
    chifukwa cha kukhulupirika kwanu Mulungu,
ndidzayimba matamando kwa Inu ndi pangwe,
    Inu Woyera wa Israeli.
23 Milomo yanga idzafuwula ndi chimwemwe
    pamene ndidzayimba matamando kwa Inu
    amene mwandiwombola.
24 Lilime langa lidzafotokoza za ntchito zanu zachilungamo
    tsiku lonse,
pakuti iwo amene amafuna kundipweteka
    achititsidwa manyazi ndi kusokonezedwa.

Korean Living Bible

시편 71

노인의 기도

1여호와여, 주는
나의 피난처이십니다.
내가 수치를 당하지 않게 하소서.
주는 의로우신 분이십니다.
나를 도우시고 구하소서.
주의 귀를 나에게 기울이셔서
나를 구원하소서.
주는 항상 내가 안전하게
피할 수 있는 바위가 되소서.
주께서 나를
구원하라고 명령하셨으니
주는 나의 반석이시며
나의 피난처이십니다.
나의 하나님이시여,
악하고 잔인한 자들의 손에서
나를 구하소서.
여호와여, 주는 나의 희망이시며
내가 어려서부터
의지해 온 분이십니다.
주는 내가 태어날 때부터
나를 붙들어 주셨고
나를 어머니 뱃속에서
나오게 하셨으므로
내가 항상 주를 찬양하겠습니다.
주께서 나의 든든한
피난처가 되셨으므로
내가 많은 사람들에게
경이적인 존재가 되었습니다.
그래서 내가 종일 주를 찬양하며
주의 영광을 선포합니다.

이제 나는 늙었습니다.
나를 버리지 마소서.
이제 내 힘이 쇠약합니다.
나를 떠나지 마소서.
10 내 원수들이 나를 헐뜯고
나를 죽이려고 공모하며 말합니다.
11 “하나님이 저를 버리셨다!
추격해서 잡아라.
이제는 저를 구할 자가 없다!”
12 하나님이시여,
나를 멀리하지 마소서.
나의 하나님이시여,
속히 와서 나를 도우소서.
13 나를 대적하는 자들이
수치를 당하고 망하게 하시며
나를 해하려고 하는 자들이
모욕과 망신을 당하게 하소서.

14 나는 항상 희망을 가지고
더욱더 주를 찬양하겠습니다.
15 내가 측량할 수 없는
주의 의와 구원을
내 입으로 종일 전하겠습니다.
16 주 여호와여,
내가 주의 능력을 찬양하며
주의 의로우심만을
선포하겠습니다.
17 하나님이시여, 주께서 나를
어려서부터 가르치셨으므로
내가 지금까지 주께서 행하신
놀라운 일을 전하고 있습니다.
18 하나님이시여, 이제 내가 늙어
백발이 되었습니다.
나를 버리지 마소서.
내가 주의 힘과 능력을
오는 모든 세대에 전할 때까지
나를 버리지 마소서.

19 하나님이시여, 주의 의가
하늘에까지 미칩니다.
주께서 큰 일을 행하셨습니다.
주와 같은 신이 어디 있겠습니까?
20 주는 나에게 많은 시련과 고통을
주셨지만 나를 다시 살리시고
나를 땅 깊은 곳에서
끌어올리실 것입니다.
21 주여, 나를 전보다
더 위대하게 하시고
나를 다시 위로하소서.

22 나의 하나님이시여,
내가 주의 성실하심에 대하여
비파로 주를 찬양하겠습니다.
이스라엘의 거룩하신 분이시여,
내가 수금으로 주를
찬양하겠습니다.
23 내가 주를 찬양할 때에 기뻐 외치며
주께서 나를 구원하신 일에 대하여
진심으로 찬양하겠습니다.
24 나를 해치려던 자들이
수치와 망신을 당하였으므로
내가 하루 종일
주의 의를 말하겠습니다.