Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 7

Sigioni wa Davide, amene anayimbira Yehova zokhudza Kusi, wa fuko la Benjamini.

1Inu Yehova Mulungu wanga, Ine ndikuthawira kwa Inu;
    pulumutseni ndi kundilanditsa kwa onse amene akundithamangitsa,
mwina angandikadzule ngati mkango,
    ndi kundingʼamba popanda wondipulumutsa.

Inu Yehova Mulungu wanga,
    ngati ndachita izi ndipo ndapezeka wolakwa,
ngati ndachita zoyipa kwa iye amene ndili naye pa mtendere,
    kapena popanda chifukwa ndalanda mdani wanga,
pamenepo lolani adani anga andithamangitse ndi kundipitirira,
    lolani kuti moyo wanga aupondereze pansi
    ndipo mundigoneke pa fumbi.
            Sela

Nyamukani Yehova, mu mkwiyo wanu;
    nyamukani kutsutsana ndi mkwiyo wa adani anga.
    Dzukani Mulungu wanga, lamulirani chilungamo chanu.
Lolani gulu la anthu a mitundu ina lisonkhane mokuzungulirani.
    Alamulireni muli kumwambako;
    Yehova aweruzeni anthu a mitundu inayo.
Ndiweruzeni Yehova, monga mwa chilungamo changa,
    monga mwa moyo wanga wangwiro, Inu Wammwambamwamba.
Inu Mulungu wolungama,
    amene mumasanthula maganizo ndi mitima,
thetsani chiwawa cha anthu oyipa
    ndipo wolungama akhale motetezedwa.

10 Chishango changa ndi Mulungu Wammwambamwamba,
    amene amapulumutsa olungama mtima.
11 Mulungu amaweruza molungama,
    Mulungu amene amaonetsa ukali wake tsiku ndi tsiku.
12 Ngati munthu satembenuka,
    Mulungu adzanola lupanga lake,
    Iye adzawerama ndi kukoka uta.
13 Mulungu wakonza zida zake zoopsa;
    Iye wakonzekera mivi yake yoyaka moto.

14 Taonani, munthu woyipa amalingalira zoyipa zokhazokha nthawi zonse.
    Zochita zake ndi zosokoneza ndi zovutitsa anthu ena.
15 Iye amene akumba dzenje ndi kulizamitsa
    amagwera mʼdzenje limene wakumbalo.
16 Mavuto amene amayambitsa amamubwerera mwini;
    chiwawa chake chimatsikira pa mutu wake womwe.

17 Ine ndidzayamika Yehova chifukwa cha chilungamo chake;
    ndipo ndidzayimba nyimbo zamatamando pa dzina la Yehova Wammwambamwamba.

New Russian Translation

Psalms 7

Псалом 7

1Плачевная песнь[a] Давида, которую он воспел Господу из-за вениамитянина Куша.

2Господи, мой Боже, у Тебя я ищу прибежища.

Спаси меня и избавь от всех, кто меня преследует,

3иначе, как лев, меня разорвут,

растерзают – и не будет спасителя.

4Господи, мой Боже, если я это сделал,

если есть несправедливость в моих руках,

5если я сделал зло тому,

кто со мною в мире,

или врага без повода обобрал,

6то пусть враг за мною погонится и настигнет,

пусть он жизнь мою втопчет в землю

и повергнет славу мою в прах. Пауза

7Господи, восстань в гневе Своем,

ополчись на неистовство моих врагов!

Пробудись, заступись за меня на суде,

который Ты заповедал!

8Пусть окружат Тебя собравшиеся народы,

воссядь[b] над ними на высоте.

9Судит Господь народы.

Оправдай меня, Господи, по праведности моей,

по моей непорочности, Всевышний.

10Праведный Бог, судящий помыслы и сердце,

положи конец беззаконию нечестивых,

но праведного укрепи.

11Щит мой – Бог Высочайший,

спасающий правых сердцем.

12Бог – судья справедливый,

Бог, строго взыскивающий каждый день.

13Если кто[c] не раскается,

Он наточит Свой меч, согнет лук

и оснастит его тетивой,

14приготовит оружие смертоносное

и огненными сделает стрелы.

15Кто несчастье зачал

и носит под сердцем беду,

тот разрешится от бремени ложью.

16Кто рыл и выкопал яму,

сам в нее упадет.

17Зло его к нему же и вернется,

на него обратится его жестокость.

18Восславлю Господа: праведен Он,

воспою хвалу имени Господа Всевышнего[d].

Notas al pie

  1. 7:1 Евр.: «шиггайон». Точное значение этого термина сегодня неизвестно. Возможно, он относится либо к сюжету песни, либо указывает на акцентированный ритм и патетическую манеру исполнения.
  2. 7:8 Вероятный текст; букв.: «возвратись».
  3. 7:13 Или: «Если Он».
  4. 7:18 Евр.: «ЙГВГ Эльон».