Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 7

Sigioni wa Davide, amene anayimbira Yehova zokhudza Kusi, wa fuko la Benjamini.

1Inu Yehova Mulungu wanga, Ine ndikuthawira kwa Inu;
    pulumutseni ndi kundilanditsa kwa onse amene akundithamangitsa,
mwina angandikadzule ngati mkango,
    ndi kundingʼamba popanda wondipulumutsa.

Inu Yehova Mulungu wanga,
    ngati ndachita izi ndipo ndapezeka wolakwa,
ngati ndachita zoyipa kwa iye amene ndili naye pa mtendere,
    kapena popanda chifukwa ndalanda mdani wanga,
pamenepo lolani adani anga andithamangitse ndi kundipitirira,
    lolani kuti moyo wanga aupondereze pansi
    ndipo mundigoneke pa fumbi.
            Sela

Nyamukani Yehova, mu mkwiyo wanu;
    nyamukani kutsutsana ndi mkwiyo wa adani anga.
    Dzukani Mulungu wanga, lamulirani chilungamo chanu.
Lolani gulu la anthu a mitundu ina lisonkhane mokuzungulirani.
    Alamulireni muli kumwambako;
    Yehova aweruzeni anthu a mitundu inayo.
Ndiweruzeni Yehova, monga mwa chilungamo changa,
    monga mwa moyo wanga wangwiro, Inu Wammwambamwamba.
Inu Mulungu wolungama,
    amene mumasanthula maganizo ndi mitima,
thetsani chiwawa cha anthu oyipa
    ndipo wolungama akhale motetezedwa.

10 Chishango changa ndi Mulungu Wammwambamwamba,
    amene amapulumutsa olungama mtima.
11 Mulungu amaweruza molungama,
    Mulungu amene amaonetsa ukali wake tsiku ndi tsiku.
12 Ngati munthu satembenuka,
    Mulungu adzanola lupanga lake,
    Iye adzawerama ndi kukoka uta.
13 Mulungu wakonza zida zake zoopsa;
    Iye wakonzekera mivi yake yoyaka moto.

14 Taonani, munthu woyipa amalingalira zoyipa zokhazokha nthawi zonse.
    Zochita zake ndi zosokoneza ndi zovutitsa anthu ena.
15 Iye amene akumba dzenje ndi kulizamitsa
    amagwera mʼdzenje limene wakumbalo.
16 Mavuto amene amayambitsa amamubwerera mwini;
    chiwawa chake chimatsikira pa mutu wake womwe.

17 Ine ndidzayamika Yehova chifukwa cha chilungamo chake;
    ndipo ndidzayimba nyimbo zamatamando pa dzina la Yehova Wammwambamwamba.

The Message

Psalm 7

A David Psalm

11-2 God! God! I am running to you for dear life;
    the chase is wild.
If they catch me, I’m finished:
    ripped to shreds by foes fierce as lions,
    dragged into the forest and left
    unlooked for, unremembered.

3-5 God, if I’ve done what they say—
    betrayed my friends,
    ripped off my enemies—
If my hands are really that dirty,
    let them get me, walk all over me,
    leave me flat on my face in the dirt.

6-8 Stand up, God; pit your holy fury
    against my furious enemies.
Wake up, God. My accusers have packed
    the courtroom; it’s judgment time.
Take your place on the bench, reach for your gavel,
    throw out the false charges against me.
I’m ready, confident in your verdict:
    “Innocent.”

9-11 Close the book on Evil, God,
    but publish your mandate for us.
You get us ready for life:
    you probe for our soft spots,
    you knock off our rough edges.
And I’m feeling so fit, so safe:
    made right, kept right.
God in solemn honor does things right,
    but his nerves are sandpapered raw.

11-13 Nobody gets by with anything.
    God is already in action—
Sword honed on his whetstone,
    bow strung, arrow on the string,
Lethal weapons in hand,
    each arrow a flaming missile.

14 Look at that guy!
    He had sex with sin,
    he’s pregnant with evil.
Oh, look! He’s having
    the baby—a Lie-Baby!

15-16 See that man shoveling day after day,
    digging, then concealing, his man-trap
    down that lonely stretch of road?
Go back and look again—you’ll see him in it headfirst,
    legs waving in the breeze.
That’s what happens:
    mischief backfires;
    violence boomerangs.

17 I’m thanking God, who makes things right.
I’m singing the fame of heaven-high God.