Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 7

Sigioni wa Davide, amene anayimbira Yehova zokhudza Kusi, wa fuko la Benjamini.

1Inu Yehova Mulungu wanga, Ine ndikuthawira kwa Inu;
    pulumutseni ndi kundilanditsa kwa onse amene akundithamangitsa,
mwina angandikadzule ngati mkango,
    ndi kundingʼamba popanda wondipulumutsa.

Inu Yehova Mulungu wanga,
    ngati ndachita izi ndipo ndapezeka wolakwa,
ngati ndachita zoyipa kwa iye amene ndili naye pa mtendere,
    kapena popanda chifukwa ndalanda mdani wanga,
pamenepo lolani adani anga andithamangitse ndi kundipitirira,
    lolani kuti moyo wanga aupondereze pansi
    ndipo mundigoneke pa fumbi.
            Sela

Nyamukani Yehova, mu mkwiyo wanu;
    nyamukani kutsutsana ndi mkwiyo wa adani anga.
    Dzukani Mulungu wanga, lamulirani chilungamo chanu.
Lolani gulu la anthu a mitundu ina lisonkhane mokuzungulirani.
    Alamulireni muli kumwambako;
    Yehova aweruzeni anthu a mitundu inayo.
Ndiweruzeni Yehova, monga mwa chilungamo changa,
    monga mwa moyo wanga wangwiro, Inu Wammwambamwamba.
Inu Mulungu wolungama,
    amene mumasanthula maganizo ndi mitima,
thetsani chiwawa cha anthu oyipa
    ndipo wolungama akhale motetezedwa.

10 Chishango changa ndi Mulungu Wammwambamwamba,
    amene amapulumutsa olungama mtima.
11 Mulungu amaweruza molungama,
    Mulungu amene amaonetsa ukali wake tsiku ndi tsiku.
12 Ngati munthu satembenuka,
    Mulungu adzanola lupanga lake,
    Iye adzawerama ndi kukoka uta.
13 Mulungu wakonza zida zake zoopsa;
    Iye wakonzekera mivi yake yoyaka moto.

14 Taonani, munthu woyipa amalingalira zoyipa zokhazokha nthawi zonse.
    Zochita zake ndi zosokoneza ndi zovutitsa anthu ena.
15 Iye amene akumba dzenje ndi kulizamitsa
    amagwera mʼdzenje limene wakumbalo.
16 Mavuto amene amayambitsa amamubwerera mwini;
    chiwawa chake chimatsikira pa mutu wake womwe.

17 Ine ndidzayamika Yehova chifukwa cha chilungamo chake;
    ndipo ndidzayimba nyimbo zamatamando pa dzina la Yehova Wammwambamwamba.

Korean Living Bible

시편 7

구원에 대한 소망의 기도

(베냐민 사람 구시에 관하여 여호와께 불러 드린 다윗의 노래)

1여호와 나의 하나님이시여,
내가 주를 의지합니다.
나를 쫓는 모든 자에게서
나를 구해 주소서.
그렇지 않으면
그들이 사자같이 달려들어
갈기갈기 찢어도
나를 구해 줄 자 없을 것입니다.
여호와 나의 하나님이시여,
내가 만일 누구를 해쳤거나
나와 화목하게 지내는 자에게
악을 행하였거나
이유 없이
내 원수를 약탈하였다면
내 원수가 나를 붙잡아
땅바닥에 짓밟아 죽이고
내 영광이 흙 속에 묻히게 하소서.

여호와여,
분개한 마음으로 일어나소서.
미쳐 날뛰는
나의 대적들을 막아 주시고
나를 위해 심판을 내려 주소서.
모든 민족들을 주 앞에 모으시고
위에서 그들을 다스리소서.
주는 모든 인류의
심판자이십니다.
여호와여,
나의 의로움과 성실함에 따라
나를 심판하소서.
의로우신 하나님이시여,
사람의 마음을
깊이 살피시는 주여,
악인들의 악을 끊고
의로운 자를 안전하게 하소서.

10 나의 방패는 하나님이시다.
그는 마음이 정직한 자를
구원하신다.
11 하나님은
의로우신 재판장이시므로
악인들에게 매일 분노하신다.
12 사람이 회개하지 않으면
하나님이 칼을 가실 것이다.
그가 활을 당겨
이미 쏠 준비를 하셨다.
13 그는 죽이는 무기를 갖추시고
불붙는 화살로 겨냥하고 계신다.

14 악인이 악을 품고 못된 것을 임신하여 거짓을 낳았구나.
15 그는 자기가 판 함정에 자기가 빠지고 말았다.
16 악인은 남을 해하려다가 자기가 손해를 보고 자기 폭력에 자기가 다칠 것이다.

17 내가 여호와의 의로우심에 대하여 감사하리라. 가장 높으신 여호와의 이름을 찬양하리라.