Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 7

Sigioni wa Davide, amene anayimbira Yehova zokhudza Kusi, wa fuko la Benjamini.

1Inu Yehova Mulungu wanga, Ine ndikuthawira kwa Inu;
    pulumutseni ndi kundilanditsa kwa onse amene akundithamangitsa,
mwina angandikadzule ngati mkango,
    ndi kundingʼamba popanda wondipulumutsa.

Inu Yehova Mulungu wanga,
    ngati ndachita izi ndipo ndapezeka wolakwa,
ngati ndachita zoyipa kwa iye amene ndili naye pa mtendere,
    kapena popanda chifukwa ndalanda mdani wanga,
pamenepo lolani adani anga andithamangitse ndi kundipitirira,
    lolani kuti moyo wanga aupondereze pansi
    ndipo mundigoneke pa fumbi.
            Sela

Nyamukani Yehova, mu mkwiyo wanu;
    nyamukani kutsutsana ndi mkwiyo wa adani anga.
    Dzukani Mulungu wanga, lamulirani chilungamo chanu.
Lolani gulu la anthu a mitundu ina lisonkhane mokuzungulirani.
    Alamulireni muli kumwambako;
    Yehova aweruzeni anthu a mitundu inayo.
Ndiweruzeni Yehova, monga mwa chilungamo changa,
    monga mwa moyo wanga wangwiro, Inu Wammwambamwamba.
Inu Mulungu wolungama,
    amene mumasanthula maganizo ndi mitima,
thetsani chiwawa cha anthu oyipa
    ndipo wolungama akhale motetezedwa.

10 Chishango changa ndi Mulungu Wammwambamwamba,
    amene amapulumutsa olungama mtima.
11 Mulungu amaweruza molungama,
    Mulungu amene amaonetsa ukali wake tsiku ndi tsiku.
12 Ngati munthu satembenuka,
    Mulungu adzanola lupanga lake,
    Iye adzawerama ndi kukoka uta.
13 Mulungu wakonza zida zake zoopsa;
    Iye wakonzekera mivi yake yoyaka moto.

14 Taonani, munthu woyipa amalingalira zoyipa zokhazokha nthawi zonse.
    Zochita zake ndi zosokoneza ndi zovutitsa anthu ena.
15 Iye amene akumba dzenje ndi kulizamitsa
    amagwera mʼdzenje limene wakumbalo.
16 Mavuto amene amayambitsa amamubwerera mwini;
    chiwawa chake chimatsikira pa mutu wake womwe.

17 Ine ndidzayamika Yehova chifukwa cha chilungamo chake;
    ndipo ndidzayimba nyimbo zamatamando pa dzina la Yehova Wammwambamwamba.

Chinese Contemporary Bible (Traditional)

詩篇 7

求上帝伸張正義

大衛向耶和華唱的詩,與便雅憫人古實有關。

1我的上帝耶和華啊,我投靠你,
求你拯救我脫離追趕我的人。
別讓他們像獅子般撕裂我,
無人搭救。
我的上帝耶和華啊,
倘若我犯了罪,
手上沾了不義;
倘若我恩將仇報,
無故搶奪仇敵,
就讓仇敵追上我,
踐踏我,使我聲名掃地。(細拉)

耶和華啊,
求你發怒攻擊我暴怒的仇敵。
我的上帝啊,
求你來伸張正義。
願萬民環繞你,
願你從高天治理他們,
願你審判萬民!
至高的耶和華啊,
我是公義正直的,
求你為我主持公道。
鑒察人心肺腑的公義上帝啊,
求你剷除邪惡,扶持義人。
10 上帝是我的盾牌,
祂拯救心地正直的人。
11 上帝是公義的審判官,
天天向惡人發怒。
12 他們若不悔改,祂必磨刀霍霍,
彎弓搭箭,誅滅他們。
13 祂準備好了奪命的兵器,
火箭已在弦上。
14 惡人心懷惡念,
居心叵測,滋生虛謊。
15 他們挖了陷阱,卻自陷其中。
16 他們的惡行臨到自己頭上,
他們的暴力落到自己腦殼上。
17 我要稱謝耶和華的公義,
我要歌頌至高者耶和華的名。