Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 7

Sigioni wa Davide, amene anayimbira Yehova zokhudza Kusi, wa fuko la Benjamini.

1Inu Yehova Mulungu wanga, Ine ndikuthawira kwa Inu;
    pulumutseni ndi kundilanditsa kwa onse amene akundithamangitsa,
mwina angandikadzule ngati mkango,
    ndi kundingʼamba popanda wondipulumutsa.

Inu Yehova Mulungu wanga,
    ngati ndachita izi ndipo ndapezeka wolakwa,
ngati ndachita zoyipa kwa iye amene ndili naye pa mtendere,
    kapena popanda chifukwa ndalanda mdani wanga,
pamenepo lolani adani anga andithamangitse ndi kundipitirira,
    lolani kuti moyo wanga aupondereze pansi
    ndipo mundigoneke pa fumbi.
            Sela

Nyamukani Yehova, mu mkwiyo wanu;
    nyamukani kutsutsana ndi mkwiyo wa adani anga.
    Dzukani Mulungu wanga, lamulirani chilungamo chanu.
Lolani gulu la anthu a mitundu ina lisonkhane mokuzungulirani.
    Alamulireni muli kumwambako;
    Yehova aweruzeni anthu a mitundu inayo.
Ndiweruzeni Yehova, monga mwa chilungamo changa,
    monga mwa moyo wanga wangwiro, Inu Wammwambamwamba.
Inu Mulungu wolungama,
    amene mumasanthula maganizo ndi mitima,
thetsani chiwawa cha anthu oyipa
    ndipo wolungama akhale motetezedwa.

10 Chishango changa ndi Mulungu Wammwambamwamba,
    amene amapulumutsa olungama mtima.
11 Mulungu amaweruza molungama,
    Mulungu amene amaonetsa ukali wake tsiku ndi tsiku.
12 Ngati munthu satembenuka,
    Mulungu adzanola lupanga lake,
    Iye adzawerama ndi kukoka uta.
13 Mulungu wakonza zida zake zoopsa;
    Iye wakonzekera mivi yake yoyaka moto.

14 Taonani, munthu woyipa amalingalira zoyipa zokhazokha nthawi zonse.
    Zochita zake ndi zosokoneza ndi zovutitsa anthu ena.
15 Iye amene akumba dzenje ndi kulizamitsa
    amagwera mʼdzenje limene wakumbalo.
16 Mavuto amene amayambitsa amamubwerera mwini;
    chiwawa chake chimatsikira pa mutu wake womwe.

17 Ine ndidzayamika Yehova chifukwa cha chilungamo chake;
    ndipo ndidzayimba nyimbo zamatamando pa dzina la Yehova Wammwambamwamba.

Священное Писание (Восточный Перевод)

Забур 7

1Плачевная песнь[a] Давуда, которую он воспел Вечному о Куше, что из рода Вениамина.

Вечный, мой Бог, у Тебя я ищу прибежища.
    Спаси меня и избавь от всех, кто меня преследует,
иначе, как лев, меня разорвут,
    растерзают – и не будет спасителя!

Вечный, мой Бог, если я это сделал,
    если руки мои творили несправедливость,
если я сделал зло тому, кто со мною в мире,
    или врага без повода обобрал,
то пусть враг за мною погонится и настигнет,
    пусть он жизнь мою втопчет в землю
    и повергнет славу мою в прах. Пауза

Вечный, восстань в гневе Своём,
    ополчись на неистовство моих врагов!
Пробудись, заступись за меня на суде,
    который Ты определил!
Пусть окружат Тебя собравшиеся народы,
    воссядь над ними на высоте[b].
Судит Вечный народы.
    Оправдай меня, Вечный, по праведности моей,
    по моей непорочности, о Высочайший.
10 Праведный Бог,
    судящий помыслы и сердца,
положи конец беззаконию нечестивых,
    но праведного укрепи.

11 Щит мой – Бог Высочайший,
    спасающий правых сердцем.
12 Всевышний – судья справедливый,
    Бог, строго взыскивающий каждый день.
13 Если кто не раскается, Он наточит Свой меч,
    согнёт лук и оснастит его тетивой,
14 приготовит оружие смертоносное
    и огненными сделает стрелы.

15 Кто неправду зачал
    и носит под сердцем зло,
    тот разрешится от бремени ложью.
16 Кто рыл и выкопал яму,
    сам в неё упадёт.
17 Зло его к нему же и вернётся,
    на него же обратится его жестокость.
18 Восславлю Вечного: праведен Он;
    воспою хвалу имени Вечного, Высочайшего!

Notas al pie

  1. 7:1 Букв.: «шиггайон». Точное значение этого термина сегодня неизвестно. Возможно, он относится либо к сюжету песни, либо указывает на акцентированный ритм и патетическую манеру исполнения.
  2. 7:8 Или: «над ними на высоту возвратись».