Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 69

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Salimo la Davide. Potsata mayimbidwe a “Akakombo.”

1Pulumutseni Inu Mulungu,
    pakuti madzi afika mʼkhosi
Ine ndikumira mʼthope lozama
    mʼmene mulibe popondapo.
Ndalowa mʼmadzi ozama;
    mafunde andimiza.
Ndafowoka ndikupempha chithandizo;
    kummero kwanga kwawuma gwaa,
mʼmaso mwanga mwada
    kuyembekezera Mulungu wanga.
Iwo amene amadana nane popanda chifukwa
    ndi ochuluka kuposa tsitsi la kumutu kwanga;
ambiri ndi adani anga popanda chifukwa,
    iwo amene akufunafuna kundiwononga.
Ndikukakamizidwa kubwezera
    zomwe sindinabe.

Mukudziwa uchitsiru wanga, Inu Mulungu,
    kulakwa kwanga sikuli kobisika kwa Inu.

Iwo amene amadalira Inu
    asanyozedwe chifukwa cha ine,
    Inu Ambuye Wamphamvuzonse.
Iwo amene amafunafuna Inu
    asachititsidwe manyazi chifukwa cha ine,
    Inu Mulungu wa Israeli.
Pakuti ndimapirira kunyozedwa chifukwa cha Inu,
    ndipo manyazi amaphimba nkhope yanga.
Ndine mlendo kwa abale anga,
    munthu wakudza kwa ana aamuna a amayi anga;
pakuti changu chochitira nyumba yanu chandiphetsa
    ndipo chipongwe cha iwo amene amanyoza Inu chandigwera.
10 Pamene ndikulira ndi kusala kudya,
    ndiyenera kupirira kunyozedwa;
11 pomwe ndavala chiguduli,
    anthu amandiseweretsa.
12 Iwo amene amakhala pa chipata amandinena,
    ndipo ine ndine nyimbo ya zidakwa.

13 Koma ndikupempha kwa Inu Ambuye,
    pa nthawi yanu yondikomera mtima;
mwa chikondi chanu chachikulu
    Inu Mulungu, mundiyankhe pondipulumutsa.
14 Mundilanditse kuchoka mʼmatope,
    musalole kuti ndimire,
pulumutseni ine kwa iwo
    amene amadana nane, kuchoka mʼmadzi ozama.
15 Musalole kuti chigumula chindimeze,
    kuya kusandimeze
    ndipo dzenje lisatseke pakamwa pake kundimiza.
16 Ndiyankheni Inu Yehova mwa ubwino wanu wa chikondi chanu;
    mwa chifundo chanu chachikulu tembenukirani kwa ine.
17 Musabisire nkhope yanu mtumiki wanu,
    ndiyankheni msanga, pakuti ndili pa mavuto.
18 Bwerani pafupi ndi kundilanditsa;
    ndiwomboleni chifukwa cha adani anga.

19 Inu mukudziwa momwe ndanyozedwera,
    kunyozedwa ndi kuchititsidwa manyazi; adani anga onse ali pamaso panu.
20 Mnyozo waswa mtima wanga
    ndipo wandisiya wopanda thandizo lililonse;
ndinafunafuna ena woti andichitire chisoni,
    koma panalibe ndi mmodzi yemwe woti anditonthoze, sindinapeze ndi mmodzi yemwe.
21 Iwo anayika ndulu mʼchakudya changa
    ndi kundipatsa vinyo wosasa chifukwa cha ludzu.

22 Chakudya chomwe chayikidwa patsogolo pawo chikhale msampha;
    chikhale chobwezera chilango ndiponso khwekhwe.
23 Maso awo adetsedwe kotero kuti asaonenso
    ndipo misana yawo ipindike mpaka kalekale.
24 Khuthulirani ukali wanu pa iwo;
    mkwiyo wanu woyaka moto uwathe mphamvu.
25 Malo awo akhale wopanda anthu
    pasapezeke ndi mmodzi yemwe wokhala mʼmatenti awo.
26 Pakuti iwo amazunza amene inu munamuvulaza
    ndi kuyankhula zowawa kwa amene munawapweteka.
27 Awonjezereni kulakwa pa kulakwa kwawo,
    musalole kuti akhale ndi gawo pa chipulumutso chanu.
28 Iwo afufutidwe mʼbuku la amoyo
    ndipo asalembedwe pamodzi ndi olungama.

29 Ndikumva zowawa ndi kuzunzika;
    lolani chipulumutso chanu, Inu Mulungu, chinditeteze.

30 Ine ndidzatamanda dzina la Mulungu mʼnyimbo,
    ndidzalemekeza Iye ndi chiyamiko.
31 Izi zidzakondweretsa Yehova kupambana ngʼombe,
    kupambananso ngʼombe yayimuna, pamodzi ndi nyanga ndi ziboda zake.
32 Wosauka adzaona ndipo adzasangalala,
    Inu amene mumafunafuna Mulungu, mitima yanu ikhale ndi moyo!
33 Yehova amamvera anthu osowa
    ndipo sanyoza anthu ake omangidwa.

34 Kumwamba ndi dziko lapansi zitamanda Iye,
    nyanja ndi zonse zomwe zimayenda mʼmenemo,
35 pakuti Mulungu adzapulumutsa Ziyoni
    ndi kumanganso mizinda ya Yuda,
anthu adzakhala kumeneko ndipo dzikolo lidzakhala lawo;
36     ana atumiki ake adzalitenga kukhala cholowa chawo,
    ndipo iwo amene amakonda dzina lake adzakhala kumeneko.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 69

Psalmul 69

Pentru dirijor. De cântat ca şi „Crinii“. Al lui David.

Dumnezeule, scapă-mă,
    căci mi-au ajuns apele până la gât!
Mă afund în mâl,
    nu mai găsesc loc tare;
intru în adâncurile apei
    şi mă înghit şuvoaiele.
Am obosit strigând,
    mi s-a uscat gâtul;
mi se topesc ochii
    tânjind după Dumnezeul meu.
Cei ce mă urăsc fără motiv
    sunt mai mulţi decât perii capului meu,
mulţi sunt cei ce vor să mă piardă,
    duşmani ai mei fără temei.
Trebuie să dau înapoi
    ce nu am furat.[a]

Dumnezeule, Tu-mi cunoşti nechibzuinţa,
    păcatele mele nu-Ţi sunt ascunse.

Fie ca cei ce nădăjduiesc în Tine să nu se ruşineze din pricina mea,
    Stăpâne, Doamne al Oştirilor,
fie ca cei ce Te caută să nu roşească din pricina mea,
    Dumnezeule al lui Israel!
Din pricina Ta port eu ocara,
    şi dezonoarea mi-a acoperit faţa.
Sunt considerat un străin de către fraţii mei,
    un venetic de către fiii mamei mele,
căci râvna pentru Casa Ta mă mistuie
    şi ocările celor ce Te ocărăsc au căzut peste mine!
10 Când plâng şi postesc,
    ei mă batjocoresc.
11 Când îmbrac sacul de jale,
    ei mă fac de pomină.
12 Cei ce stau la poarta cetăţii mă vorbesc,
    cei ce se îmbată cântă despre mine.

13 Totuşi eu tot Ţie mă voi ruga, Doamne,
    pentru vremea bunăvoinţei Tale.
Dumnezeule, în marea Ta îndurare,
    răspunde-mi cu izbăvirea Ta sigură!
14 Izbăveşte-mă din noroi, să nu mă afund!
    Să fiu izbăvit de cei ce mă urăsc şi de adâncurile apei!
15 Şuvoaiele apelor să nu mă ducă,
    să nu mă înghită adâncul,
        să nu se închidă deasupra-mi gura gropii!
16 Doamne, răspunde-mi, căci îndurarea Ta este atât de bună[b]!
    După mila Ta cea mare, întoarce-Ţi faţa spre mine!
17 Nu-Ţi ascunde faţa de robul Tău, căci sunt în necaz,
    ci răspunde-mi degrabă!
18 Apropie-Te de sufletul meu şi răscumpără-mi-l!
    Din pricina celor ce mă urăsc, scapă-mă!

19 Tu cunoşti ocara mea, ruşinea mea, dezonoarea mea
    şi pe toţi duşmanii mei.
20 Ocara mi-a frânt inima,
    mi-a îmbolnăvit-o.
Tânjesc după compasiune, dar nu este,
    după mângâietori, dar nu-i găsesc.
21 Ci ei îmi pun în mâncare venin,
    iar pentru setea mea îmi dau să beau oţet.

22 Să li se prefacă într-o cursă masa întinsă înaintea lor,
    iar bunăstarea – într-un laţ!
23 Să li se întunece ochii ca să nu mai vadă!
    Fă să li se clatine mereu coapsele !
24 Varsă-Ţi furia peste ei
    şi să-i ajungă mânia Ta aprinsă!
25 Fie-le locuinţa pustiită
    şi nimeni să nu mai locuiască în corturile lor!
26 Şi aceasta pentru că ei urmăresc pe cel lovit de Tine
    şi povestesc suferinţa celor răniţi de Tine.
27 Adaugă alte nelegiuiri la nelegiuirile lor
    şi fă să nu ajungă la dreptatea Ta!
28 Şterge-i din Cartea celor vii
    şi nu-i scrie alături de cei drepţi!

29 Eu însă sunt necăjit şi îndurerat;
    fie ca mântuirea Ta, Dumnezeule, să mă pună la adăpost într-un loc înalt!

30 Atunci voi lăuda prin cântec Numele lui Dumnezeu
    şi-L voi mări prin mulţumiri!
31 Acest lucru va fi mai plăcut Domnului decât un bou
    sau un viţel cu coarne şi copite.
32 Cei necăjiţi vor vedea şi se vor bucura.
    Trăiască inima voastră, a celor ce căutaţi pe Dumnezeu,
33 căci Domnul ascultă pe cei sărmani
    şi nu-i dispreţuieşte pe cei luaţi captivi dintre ai Lui!

34 Să-L laude cerul şi pământul,
    mările şi tot ce mişună prin ele,
35 căci Dumnezeu va mântui Sionul
    şi va construi cetăţile lui Iuda!
Ei vor locui acolo şi le vor moşteni;
36     urmaşii robilor Săi le vor moşteni
        şi cei ce iubesc Numele Lui vor locui acolo.

Notas al pie

  1. Psalmii 69:4 Sau, sub forma unei zicale: Trebuie dat înapoi / ceea ce nu am furat?
  2. Psalmii 69:16 Sau: plăcută