Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 69

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Salimo la Davide. Potsata mayimbidwe a “Akakombo.”

1Pulumutseni Inu Mulungu,
    pakuti madzi afika mʼkhosi
Ine ndikumira mʼthope lozama
    mʼmene mulibe popondapo.
Ndalowa mʼmadzi ozama;
    mafunde andimiza.
Ndafowoka ndikupempha chithandizo;
    kummero kwanga kwawuma gwaa,
mʼmaso mwanga mwada
    kuyembekezera Mulungu wanga.
Iwo amene amadana nane popanda chifukwa
    ndi ochuluka kuposa tsitsi la kumutu kwanga;
ambiri ndi adani anga popanda chifukwa,
    iwo amene akufunafuna kundiwononga.
Ndikukakamizidwa kubwezera
    zomwe sindinabe.

Mukudziwa uchitsiru wanga, Inu Mulungu,
    kulakwa kwanga sikuli kobisika kwa Inu.

Iwo amene amadalira Inu
    asanyozedwe chifukwa cha ine,
    Inu Ambuye Wamphamvuzonse.
Iwo amene amafunafuna Inu
    asachititsidwe manyazi chifukwa cha ine,
    Inu Mulungu wa Israeli.
Pakuti ndimapirira kunyozedwa chifukwa cha Inu,
    ndipo manyazi amaphimba nkhope yanga.
Ndine mlendo kwa abale anga,
    munthu wakudza kwa ana aamuna a amayi anga;
pakuti changu chochitira nyumba yanu chandiphetsa
    ndipo chipongwe cha iwo amene amanyoza Inu chandigwera.
10 Pamene ndikulira ndi kusala kudya,
    ndiyenera kupirira kunyozedwa;
11 pomwe ndavala chiguduli,
    anthu amandiseweretsa.
12 Iwo amene amakhala pa chipata amandinena,
    ndipo ine ndine nyimbo ya zidakwa.

13 Koma ndikupempha kwa Inu Ambuye,
    pa nthawi yanu yondikomera mtima;
mwa chikondi chanu chachikulu
    Inu Mulungu, mundiyankhe pondipulumutsa.
14 Mundilanditse kuchoka mʼmatope,
    musalole kuti ndimire,
pulumutseni ine kwa iwo
    amene amadana nane, kuchoka mʼmadzi ozama.
15 Musalole kuti chigumula chindimeze,
    kuya kusandimeze
    ndipo dzenje lisatseke pakamwa pake kundimiza.
16 Ndiyankheni Inu Yehova mwa ubwino wanu wa chikondi chanu;
    mwa chifundo chanu chachikulu tembenukirani kwa ine.
17 Musabisire nkhope yanu mtumiki wanu,
    ndiyankheni msanga, pakuti ndili pa mavuto.
18 Bwerani pafupi ndi kundilanditsa;
    ndiwomboleni chifukwa cha adani anga.

19 Inu mukudziwa momwe ndanyozedwera,
    kunyozedwa ndi kuchititsidwa manyazi; adani anga onse ali pamaso panu.
20 Mnyozo waswa mtima wanga
    ndipo wandisiya wopanda thandizo lililonse;
ndinafunafuna ena woti andichitire chisoni,
    koma panalibe ndi mmodzi yemwe woti anditonthoze, sindinapeze ndi mmodzi yemwe.
21 Iwo anayika ndulu mʼchakudya changa
    ndi kundipatsa vinyo wosasa chifukwa cha ludzu.

22 Chakudya chomwe chayikidwa patsogolo pawo chikhale msampha;
    chikhale chobwezera chilango ndiponso khwekhwe.
23 Maso awo adetsedwe kotero kuti asaonenso
    ndipo misana yawo ipindike mpaka kalekale.
24 Khuthulirani ukali wanu pa iwo;
    mkwiyo wanu woyaka moto uwathe mphamvu.
25 Malo awo akhale wopanda anthu
    pasapezeke ndi mmodzi yemwe wokhala mʼmatenti awo.
26 Pakuti iwo amazunza amene inu munamuvulaza
    ndi kuyankhula zowawa kwa amene munawapweteka.
27 Awonjezereni kulakwa pa kulakwa kwawo,
    musalole kuti akhale ndi gawo pa chipulumutso chanu.
28 Iwo afufutidwe mʼbuku la amoyo
    ndipo asalembedwe pamodzi ndi olungama.

29 Ndikumva zowawa ndi kuzunzika;
    lolani chipulumutso chanu, Inu Mulungu, chinditeteze.

30 Ine ndidzatamanda dzina la Mulungu mʼnyimbo,
    ndidzalemekeza Iye ndi chiyamiko.
31 Izi zidzakondweretsa Yehova kupambana ngʼombe,
    kupambananso ngʼombe yayimuna, pamodzi ndi nyanga ndi ziboda zake.
32 Wosauka adzaona ndipo adzasangalala,
    Inu amene mumafunafuna Mulungu, mitima yanu ikhale ndi moyo!
33 Yehova amamvera anthu osowa
    ndipo sanyoza anthu ake omangidwa.

34 Kumwamba ndi dziko lapansi zitamanda Iye,
    nyanja ndi zonse zomwe zimayenda mʼmenemo,
35 pakuti Mulungu adzapulumutsa Ziyoni
    ndi kumanganso mizinda ya Yuda,
anthu adzakhala kumeneko ndipo dzikolo lidzakhala lawo;
36     ana atumiki ake adzalitenga kukhala cholowa chawo,
    ndipo iwo amene amakonda dzina lake adzakhala kumeneko.

Chinese Contemporary Bible (Traditional)

詩篇 69

祈求上帝拯救的禱告

大衛作的詩,交給樂長,調用「百合花」。

1上帝啊,求你拯救我,
因為洪水快把我淹沒;
我深陷泥沼,無法站穩腳;
我落入深淵,被洪流淹沒。
我連連呼救,已聲嘶力竭;
我期盼上帝的幫助,望眼欲穿。
無故恨我的人不計其數,
無故害我的仇敵勢力強大,
逼我償還我沒有偷過的東西。
上帝啊,你知道我的愚昧,
我的罪惡也瞞不過你。
主——萬軍之耶和華啊,
求你不要使等候你的人因我而受辱;
以色列的上帝啊,
求你不要讓信靠你的人因我而蒙羞。
我為了你的緣故遭受辱罵,
羞辱滿面。
我的弟兄視我為陌生人,
我的手足看我為外人。
我對你的殿充滿炙熱的愛,
辱罵你之人的辱罵都落在我身上。
10 我悲傷禁食,
他們就羞辱我。
11 我披上麻衣,
他們就譏笑我。
12 我成了街談巷議的話題,
醉漢作歌取笑我。

13 可是,耶和華啊,
在你悅納人的時候,
我向你禱告。
上帝啊,
求你以你的大愛和信實拯救我。
14 求你救我脫離泥沼,
不要讓我沉下去;
求你救我脫離恨我的人,
使我離開深淵。
15 求你不要讓洪水淹沒我,
深淵吞滅我,
墳墓吞噬我。

16 耶和華啊,求你答應我的禱告,
因為你充滿慈愛和良善;
求你以無限的憐憫眷顧我。
17 求你不要掩面不理你的僕人。
我正身陷困境,
求你快快答應我。
18 求你前來拯救我,
把我從仇敵手中救贖出來。
19 你知道我受的辱罵、欺凌和羞辱,
你看到了我仇敵的所作所為。
20 他們的辱罵使我心碎,
令我絕望無助。
我渴望有人同情,卻沒有一個;
期望有人安慰,卻無一人。
21 他們給我苦膽當食物,
又拿醋給我解渴。

22 願他們面前的宴席變為網羅,
成為他們的陷阱。
23 願他們眼目昏暗,無法看見;
願他們哆哆嗦嗦,直不起腰來。
24 求你把烈怒傾倒在他們身上,
將怒氣撒向他們。
25 願他們的家園一片荒涼,
願他們的帳篷無人居住。
26 因為他們迫害你擊打過的人,
嘲笑你所打傷之人的痛苦。
27 求你清算他們的種種罪行,
不要讓他們有份於你的拯救之恩。
28 願他們的名字從生命冊上被抹去,
不得和義人的名字列在一起。
29 上帝啊,
我陷入痛苦和憂傷,
求你拯救我,保護我。
30 我要用歌聲讚美上帝的名,
以感恩的心尊崇祂。
31 這要比獻上有蹄有角的公牛等祭牲更討耶和華喜悅。
32 卑微的人看見這一切就歡喜快樂,
願你們尋求上帝的人精神振奮。
33 耶和華垂聽窮苦人的祈求,
不輕看祂被囚的子民。
34 願天地都讚美祂,
願海和其中的一切都讚美祂!
35 因為上帝必拯救錫安,
重建猶大的城邑。
祂的子民要住在那裡,
擁有那片土地。
36 祂僕人的後裔要承受那地方為業,
凡愛祂的人都要住在那裡。