Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 69

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Salimo la Davide. Potsata mayimbidwe a “Akakombo.”

1Pulumutseni Inu Mulungu,
    pakuti madzi afika mʼkhosi
Ine ndikumira mʼthope lozama
    mʼmene mulibe popondapo.
Ndalowa mʼmadzi ozama;
    mafunde andimiza.
Ndafowoka ndikupempha chithandizo;
    kummero kwanga kwawuma gwaa,
mʼmaso mwanga mwada
    kuyembekezera Mulungu wanga.
Iwo amene amadana nane popanda chifukwa
    ndi ochuluka kuposa tsitsi la kumutu kwanga;
ambiri ndi adani anga popanda chifukwa,
    iwo amene akufunafuna kundiwononga.
Ndikukakamizidwa kubwezera
    zomwe sindinabe.

Mukudziwa uchitsiru wanga, Inu Mulungu,
    kulakwa kwanga sikuli kobisika kwa Inu.

Iwo amene amadalira Inu
    asanyozedwe chifukwa cha ine,
    Inu Ambuye Wamphamvuzonse.
Iwo amene amafunafuna Inu
    asachititsidwe manyazi chifukwa cha ine,
    Inu Mulungu wa Israeli.
Pakuti ndimapirira kunyozedwa chifukwa cha Inu,
    ndipo manyazi amaphimba nkhope yanga.
Ndine mlendo kwa abale anga,
    munthu wakudza kwa ana aamuna a amayi anga;
pakuti changu chochitira nyumba yanu chandiphetsa
    ndipo chipongwe cha iwo amene amanyoza Inu chandigwera.
10 Pamene ndikulira ndi kusala kudya,
    ndiyenera kupirira kunyozedwa;
11 pomwe ndavala chiguduli,
    anthu amandiseweretsa.
12 Iwo amene amakhala pa chipata amandinena,
    ndipo ine ndine nyimbo ya zidakwa.

13 Koma ndikupempha kwa Inu Ambuye,
    pa nthawi yanu yondikomera mtima;
mwa chikondi chanu chachikulu
    Inu Mulungu, mundiyankhe pondipulumutsa.
14 Mundilanditse kuchoka mʼmatope,
    musalole kuti ndimire,
pulumutseni ine kwa iwo
    amene amadana nane, kuchoka mʼmadzi ozama.
15 Musalole kuti chigumula chindimeze,
    kuya kusandimeze
    ndipo dzenje lisatseke pakamwa pake kundimiza.
16 Ndiyankheni Inu Yehova mwa ubwino wanu wa chikondi chanu;
    mwa chifundo chanu chachikulu tembenukirani kwa ine.
17 Musabisire nkhope yanu mtumiki wanu,
    ndiyankheni msanga, pakuti ndili pa mavuto.
18 Bwerani pafupi ndi kundilanditsa;
    ndiwomboleni chifukwa cha adani anga.

19 Inu mukudziwa momwe ndanyozedwera,
    kunyozedwa ndi kuchititsidwa manyazi; adani anga onse ali pamaso panu.
20 Mnyozo waswa mtima wanga
    ndipo wandisiya wopanda thandizo lililonse;
ndinafunafuna ena woti andichitire chisoni,
    koma panalibe ndi mmodzi yemwe woti anditonthoze, sindinapeze ndi mmodzi yemwe.
21 Iwo anayika ndulu mʼchakudya changa
    ndi kundipatsa vinyo wosasa chifukwa cha ludzu.

22 Chakudya chomwe chayikidwa patsogolo pawo chikhale msampha;
    chikhale chobwezera chilango ndiponso khwekhwe.
23 Maso awo adetsedwe kotero kuti asaonenso
    ndipo misana yawo ipindike mpaka kalekale.
24 Khuthulirani ukali wanu pa iwo;
    mkwiyo wanu woyaka moto uwathe mphamvu.
25 Malo awo akhale wopanda anthu
    pasapezeke ndi mmodzi yemwe wokhala mʼmatenti awo.
26 Pakuti iwo amazunza amene inu munamuvulaza
    ndi kuyankhula zowawa kwa amene munawapweteka.
27 Awonjezereni kulakwa pa kulakwa kwawo,
    musalole kuti akhale ndi gawo pa chipulumutso chanu.
28 Iwo afufutidwe mʼbuku la amoyo
    ndipo asalembedwe pamodzi ndi olungama.

29 Ndikumva zowawa ndi kuzunzika;
    lolani chipulumutso chanu, Inu Mulungu, chinditeteze.

30 Ine ndidzatamanda dzina la Mulungu mʼnyimbo,
    ndidzalemekeza Iye ndi chiyamiko.
31 Izi zidzakondweretsa Yehova kupambana ngʼombe,
    kupambananso ngʼombe yayimuna, pamodzi ndi nyanga ndi ziboda zake.
32 Wosauka adzaona ndipo adzasangalala,
    Inu amene mumafunafuna Mulungu, mitima yanu ikhale ndi moyo!
33 Yehova amamvera anthu osowa
    ndipo sanyoza anthu ake omangidwa.

34 Kumwamba ndi dziko lapansi zitamanda Iye,
    nyanja ndi zonse zomwe zimayenda mʼmenemo,
35 pakuti Mulungu adzapulumutsa Ziyoni
    ndi kumanganso mizinda ya Yuda,
anthu adzakhala kumeneko ndipo dzikolo lidzakhala lawo;
36     ana atumiki ake adzalitenga kukhala cholowa chawo,
    ndipo iwo amene amakonda dzina lake adzakhala kumeneko.

Chinese Contemporary Bible (Simplified)

诗篇 69

祈求上帝拯救的祷告

大卫作的诗,交给乐长,调用“百合花”。

1上帝啊,求你拯救我,
因为洪水快把我淹没;
我深陷泥沼,无法站稳脚;
我落入深渊,被洪流淹没。
我连连呼救,已声嘶力竭;
我期盼上帝的帮助,望眼欲穿。
无故恨我的人不计其数,
无故害我的仇敌势力强大,
逼我偿还我没有偷过的东西。
上帝啊,你知道我的愚昧,
我的罪恶也瞒不过你。
主——万军之耶和华啊,
求你不要使等候你的人因我而受辱;
以色列的上帝啊,
求你不要让信靠你的人因我而蒙羞。
我为了你的缘故遭受辱骂,
羞辱满面。
我的弟兄视我为陌生人,
我的手足看我为外人。
我对你的殿充满炙热的爱,
辱骂你之人的辱骂都落在我身上。
10 我悲伤禁食,
他们就羞辱我。
11 我披上麻衣,
他们就讥笑我。
12 我成了街谈巷议的话题,
醉汉作歌取笑我。

13 可是,耶和华啊,
在你悦纳人的时候,
我向你祷告。
上帝啊,
求你以你的大爱和信实拯救我。
14 求你救我脱离泥沼,
不要让我沉下去;
求你救我脱离恨我的人,
使我离开深渊。
15 求你不要让洪水淹没我,
深渊吞灭我,
坟墓吞噬我。

16 耶和华啊,求你答应我的祷告,
因为你充满慈爱和良善;
求你以无限的怜悯眷顾我。
17 求你不要掩面不理你的仆人。
我正身陷困境,
求你快快答应我。
18 求你前来拯救我,
把我从仇敌手中救赎出来。
19 你知道我受的辱骂、欺凌和羞辱,
你看到了我仇敌的所作所为。
20 他们的辱骂使我心碎,
令我绝望无助。
我渴望有人同情,却没有一个;
期望有人安慰,却无一人。
21 他们给我苦胆当食物,
又拿醋给我解渴。

22 愿他们面前的宴席变为网罗,
成为他们的陷阱。
23 愿他们眼目昏暗,无法看见;
愿他们哆哆嗦嗦,直不起腰来。
24 求你把烈怒倾倒在他们身上,
将怒气撒向他们。
25 愿他们的家园一片荒凉,
愿他们的帐篷无人居住。
26 因为他们迫害你击打过的人,
嘲笑你所打伤之人的痛苦。
27 求你清算他们的种种罪行,
不要让他们有份于你的拯救之恩。
28 愿他们的名字从生命册上被抹去,
不得和义人的名字列在一起。
29 上帝啊,
我陷入痛苦和忧伤,
求你拯救我,保护我。
30 我要用歌声赞美上帝的名,
以感恩的心尊崇祂。
31 这要比献上有蹄有角的公牛等祭牲更讨耶和华喜悦。
32 卑微的人看见这一切就欢喜快乐,
愿你们寻求上帝的人精神振奋。
33 耶和华垂听穷苦人的祈求,
不轻看祂被囚的子民。
34 愿天地都赞美祂,
愿海和其中的一切都赞美祂!
35 因为上帝必拯救锡安,
重建犹大的城邑。
祂的子民要住在那里,
拥有那片土地。
36 祂仆人的后裔要承受那地方为业,
凡爱祂的人都要住在那里。