Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 68

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Salimo la Davide.

1Adzuke Mulungu, adani ake amwazikane;
    adani ake athawe pamaso pake.
Monga momwe mphepo imachotsera utsi; Inu muwawulutsire kutali.
    Monga phula limasungunukira pa moto,
    oyipa awonongeke pamaso pa Mulungu.
Koma olungama asangalale
    ndi kukondwera pamaso pa Mulungu;
    iwo akondwere ndi kusangalala.

Imbirani Mulungu imbirani dzina lake matamando,
    mukwezeni Iye amene amakwera pa mitambo;
    dzina lake ndi Yehova ndipo sangalalani pamaso pake.
Atate wa ana amasiye, mtetezi wa akazi amasiye,
    ndiye Mulungu amene amakhala mʼmalo oyera.
Mulungu amakhazikitsa mtima pansi osungulumwa mʼmabanja,
    amatsogolera amʼndende ndi kuyimba;
    koma anthu osamvera amakhala ku malo owuma a dziko lapansi.

Pamene munatuluka kutsogolera anthu anu, Inu Mulungu,
    pamene munayenda kudutsa chipululu,
dziko lapansi linagwedezeka, miyamba inakhuthula pansi mvula,
    pamaso pa Mulungu, Mmodzi uja wa ku Sinai.
    Pamaso pa Mulungu, Mulungu wa Israeli.
Munapereka mivumbi yochuluka, Inu Mulungu;
    munatsitsimutsa cholowa chanu cholefuka.
10 Anthu anu anakhala mʼmenemo
    ndipo munapatsa anthu osauka zimene zinkawasowa chifukwa cha ubwino wanu Mulungu.

11 Ambuye analengeza mawu,
    ndipo gulu linali lalikulu la iwo amene anapita kukawafalitsa;
12 “Mafumu ndi ankhondo anathawa mwaliwiro;
    mʼmisasa anthu anagawana zolanda pa nkhondo.
13 Ngakhale mukugona pakati pa makola a ziweto,
    mapiko a nkhunda akutidwa ndi siliva,
    nthenga zake ndi golide wonyezimira.”
14 Pamene Wamphamvuzonse anabalalitsa mafumu mʼdziko,
    zinali ngati matalala akugwa pa Zalimoni.

15 Mapiri a Basani ndi mapiri aulemerero;
    mapiri a Basani, ndi mapiri a msonga zambiri.
16 Muyangʼaniranji mwansanje inu mapiri a msonga zambiri,
    pa phiri limene Mulungu analisankha kuti azilamulira,
    kumene Yehova mwini adzakhalako kwamuyaya?
17 Magaleta a Mulungu ndi osawerengeka,
    ndi miyandamiyanda;
    Ambuye wabwera kuchokera ku Sinai, walowa mʼmalo ake opatulika.
18 Pamene Inu munakwera mmwamba,
    munatsogolera a mʼndende ambiri;
    munalandira mphatso kuchokera kwa anthu,
ngakhale kuchokera kwa owukira,
    kuti Inu Mulungu, mukhale kumeneko.

19 Matamando akhale kwa Ambuye, kwa Mulungu Mpulumutsi wathu
    amene tsiku ndi tsiku amasenza zolemetsa zathu.
20 Mulungu wathu ndi Mulungu amene amapulumutsa;
    Ambuye Wamphamvuzonse ndiye amene amatipulumutsa ku imfa.

21 Ndithu Mulungu adzaphwanya mitu ya adani ake,
    zipewa za ubweya za iwo amene amapitiriza kuchita machimo awo.
22 Ambuye akunena kuti, “Ndidzawabweretsa kuchokera ku Basani;
    ndidzawabweretsa kuchokera ku nyanja zozama.
23 Kuti muviyike mapazi anu mʼmagazi a adani anu,
    pamene malilime a agalu anu akudyapo gawo lawo.”

24 Mayendedwe aulemu a anthu anu aonekera poyera, Inu Mulungu;
    mayendedwe olemekeza Mulungu wanga ndi Mfumu yanga yokalowa mʼmalo opatulika.
25 Patsogolo pali oyimba nyimbo pakamwa, pambuyo pawo oyimba nyimbo ndi zipangizo;
    pamodzi ndi iwo pali atsikana akuyimba matambolini.
26 Tamandani Mulungu mu msonkhano waukulu;
    tamandani Yehova mu msonkhano wa Israeli.
27 Pali fuko lalingʼono la Benjamini, kuwatsogolera,
    pali gulu lalikulu la ana a mafumu a Yuda,
    ndiponso pali ana a mafumu a Zebuloni ndi Nafutali.

28 Kungani mphamvu zanu Mulungu;
    tionetseni nyonga zanu, Inu Mulungu, monga munachitira poyamba.
29 Chifukwa cha Nyumba yanu ku Yerusalemu,
    mafumu adzabweretsa kwa Inu mphatso.
30 Dzudzulani chirombo pakati pa mabango,
    gulu la ngʼombe zazimuna pakati pa ana angʼombe a mitundu ya anthu.
Mochititsidwa manyazi, abweretse mitanda ya siliva.
    Balalitsani anthu a mitundu ina amene amasangalatsidwa ndi nkhondo.
31 Nthumwi zidzachokera ku Igupto;
    Kusi adzadzipereka yekha kwa Mulungu.

32 Imbirani Mulungu Inu mafumu a dziko lapansi
    imbirani Ambuye matamando.
            Sela
33 Kwa Iye amene amakwera pa mitambo yakalekale ya mmwamba
    amene amabangula ndi mawu amphamvu.
34 Lengezani za mphamvu za Mulungu,
    amene ulemerero wake uli pa Israeli
    amene mphamvu zake zili mʼmitambo.
35 Ndinu woopsa, Inu Mulungu mʼmalo anu opatulika;
    Mulungu wa Israeli amapereka mphamvu ndi nyonga kwa anthu ake.

Matamando akhale kwa Mulungu!

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 68

Psalmul 68

Pentru dirijor. Al lui David. Un psalm. Un cântec

Când Dumnezeu Se ridică,
duşmanii Lui să fie împrăştiaţi
    şi cei ce-L urăsc să fugă dinaintea feţei Sale.
Îi risipeşti precum se risipeşte fumul;
    precum se topeşte ceara din cauza focului
        aşa pier cei răi dinaintea lui Dumnezeu.[a]
Cei drepţi însă se bucură,
    se veselesc înaintea lui Dumnezeu
        şi chiuie de bucurie.

Cântaţi-I lui Dumnezeu, lăudaţi Numele Lui,
    înălţaţi-L pe Cel Ce călăreşte pe nori[b]
        şi al Cărui Nume este Domnul[c]. Veseliţi-vă înaintea Lui!
În Lăcaşul Său cel sfânt,
    Dumnezeu este tatăl orfanilor şi apărătorul văduvelor.[d]
Dumnezeu dă o familie celor însinguraţi
    şi îi conduce spre belşug[e] pe cei care sunt captivi;
        cei răzvrătiţi însă locuiesc într-un ţinut arid.

Dumnezeule, când Tu ai ieşit înaintea poporului Tău,
    când Tu ai mărşăluit prin pustie …Sela
pământul s-a cutremurat,
    cerurile au picurat
înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeul Sinaiului[f],
    înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeul lui Israel.
Dumnezeule, Tu ai legănat ca daruri de bunăvoie ploile;
    Tu Ţi-ai pregătit astfel moştenirea istovită.
10 Poporul Tău a locuit-o din nou;
    Tu ai pregătit bunătăţile Tale pentru cel sărman, Dumnezeule!

11 Stăpânul a vorbit,
    iar purtătoarele de veşti s-au făcut o armată mare:
12 „Regii oştirilor au fugit în mare grabă,
    iar cel rămas acasă a împărţit prada.[g]
13 Chiar în timp ce voi vă odihniţi la stâne[h]
    aripile porumbelului sunt acoperite cu argint
        şi penele lui cu aur sclipitor.“
14 Când i-a risipit Atotputernicul[i] pe regi,
    parcă ningea în Ţalmon.

15 Munţii Başan sunt munţi maiestuoşi,
    munţii Başan sunt munţi cu multe piscuri.
16 Munţi cu multe piscuri, de ce invidiaţi
    muntele unde Îi place lui Dumnezeu să locuiască?
        Cu siguranţă Domnul locuieşte acolo pe vecie.
17 Carele lui Dumnezeu sunt cu miile şi cu miile de mii.
    Stăpânul vine în ele din Sinai, în Lăcaşul Lui cel sfânt.
18 Când Te-ai suit în înălţime, ai luat în sclavie captivitatea;
    ai luat daruri pentru[j] oameni,
chiar şi pentru cei răzvrătiţi,
    ca ei, Doamne Dumnezeule[k], să locuiască acolo.

19 Binecuvântat să fie Stăpânul, Care ne poartă poverile zi de zi,
    Dumnezeul mântuirii noastre.Sela
20 Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al izbăvirilor.
    De la Stăpânul Domn vine scăparea de moarte.

21 Cu siguranţă Dumnezeu va zdrobi capul duşmanilor Săi,
    creştetul celor ce umblă în nelegiuirile lor.
22 Stăpânul zice: „Îi voi aduce înapoi din Başan,
    îi voi aduce înapoi din adâncurile mării,
23 ca să-ţi scufunzi picioarele în sânge,
    iar limba câinilor tăi să-şi ia partea din duşmanii tăi.“
24 Dumnezeule, ei privesc procesiunea intrării Tale,
    a intrării Dumnezeului meu, a Împăratului meu, în Lăcaşul cel sfânt.
25 În faţă merg cântăreţii, urmaţi de cei cu instrumente,
    iar în centru sunt fetele cu tamburine.
26 Binecuvântaţi-L pe Dumnezeu în adunare,
    pe Domnul – la izvoarele[l] lui Israel!
27 Acolo se află şi tânărul Beniamin, conducătorul lor,
    căpeteniile lui Iuda cu mulţimile lor,
        căpeteniile lui Zabulon, căpeteniile lui Neftali.

28 Învredniceşte-Te cu tărie, Dumnezeule,[m]
    arată-ne puterea Ta, Dumnezeule, aşa cum ai făcut şi înainte pentru noi!
29 Din pricina Templului Tău de la Ierusalim,
    regii Îţi vor aduce daruri.
30 Mustră fiara dintre trestii,
    cireada de tauri dintre viţeii popoarelor,
care calcă în picioare bucăţile de argint!
    Împrăştie popoarele care-şi găsesc plăcerea în război![n]
31 Ambasadori vor veni din Egipt;
    Cuş[o] va alerga cu mâinile întinse[p] spre Dumnezeu.

32 Regate ale pământului, cântaţi-I lui Dumnezeu,
    lăudaţi-L pe Stăpânul,Sela
33 pe Cel Ce călăreşte în ceruri, în cerurile veşnice!
    Iată, El face cu glasul Său un vuiet puternic!
34 Proclamaţi puterea lui Dumnezeu,
    a Cărui maiestate este peste Israel
        şi a Cărui putere este în ceruri.
35 Dumnezeule, Tu eşti înfricoşător în Sfântul Tău Lăcaş;
    Dumnezeul lui Israel, chiar El dă putere şi tărie poporului!

Binecuvântat să fie Dumnezeu!

Notas al pie

 1. Psalmii 68:2 Sau: Să Se ridice Dumnezeu! Să-I fie împrăştiaţi duşmanii! / Să-I fugă dinainte vrăjmaşii! / Risipeşte-i precum se risipeşte fumul! / Precum se topeşte ceara din cauza focului, / aşa să piară cei răi dinaintea lui Dumnezeu!
 2. Psalmii 68:4 Sau: Lui! Pregătiţi calea pentru Cel Ce călăreşte prin pustie
 3. Psalmii 68:4 Ebr.: YAH, o formă prescurtată a tetragramei divine YHWH, formă care apare în componenţa multor nume ebraice, precum şi în multe locuri din cartea Psalmilor
 4. Psalmii 68:5 Dumnezeu este comparat aici cu un rege care stă pe tron în palatul său, unde face dreptate şi-i sprijină pe cei oropsiţi
 5. Psalmii 68:6 Sau: cântând
 6. Psalmii 68:8 Sau: au picurat / înaintea lui Dumnezeu – / , chiar şi Sinaiul / – înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeul lui Israel.
 7. Psalmii 68:12 Sensul versului în ebraică este nesigur; sau: femeile rămase acasă au împărţit prada
 8. Psalmii 68:13 Sau: focuri (ale unor sate sau tabere); sensul termenului ebraic este nesigur
 9. Psalmii 68:14 Ebr.: Şadai
 10. Psalmii 68:18 Sau: de la; sau printre
 11. Psalmii 68:18 Sau: ca Domnul Dumnezeu
 12. Psalmii 68:26 Sau: cei care sunteţi din fântâna lui Israel, adică cei care sunt israeliţi, provenind din Iacov; sau: în adunarea lui Israel
 13. Psalmii 68:28 Multe mss TM, LXX, Siriacă; cele mai multe mss TM: Dumnezeu te-a învrednicit cu tărie
 14. Psalmii 68:30 Sensul în ebraică al versetului este nesigur
 15. Psalmii 68:31 Regiunea Nilului Superior; Etiopia şi teritoriile învecinate
 16. Psalmii 68:31 Lit.: îşi va grăbi mâinile, în sensul aducerii unui tribut, în sensul supunerii