Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 68

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Salimo la Davide.

1Adzuke Mulungu, adani ake amwazikane;
    adani ake athawe pamaso pake.
Monga momwe mphepo imachotsera utsi; Inu muwawulutsire kutali.
    Monga phula limasungunukira pa moto,
    oyipa awonongeke pamaso pa Mulungu.
Koma olungama asangalale
    ndi kukondwera pamaso pa Mulungu;
    iwo akondwere ndi kusangalala.

Imbirani Mulungu imbirani dzina lake matamando,
    mukwezeni Iye amene amakwera pa mitambo;
    dzina lake ndi Yehova ndipo sangalalani pamaso pake.
Atate wa ana amasiye, mtetezi wa akazi amasiye,
    ndiye Mulungu amene amakhala mʼmalo oyera.
Mulungu amakhazikitsa mtima pansi osungulumwa mʼmabanja,
    amatsogolera amʼndende ndi kuyimba;
    koma anthu osamvera amakhala ku malo owuma a dziko lapansi.

Pamene munatuluka kutsogolera anthu anu, Inu Mulungu,
    pamene munayenda kudutsa chipululu,
dziko lapansi linagwedezeka, miyamba inakhuthula pansi mvula,
    pamaso pa Mulungu, Mmodzi uja wa ku Sinai.
    Pamaso pa Mulungu, Mulungu wa Israeli.
Munapereka mivumbi yochuluka, Inu Mulungu;
    munatsitsimutsa cholowa chanu cholefuka.
10 Anthu anu anakhala mʼmenemo
    ndipo munapatsa anthu osauka zimene zinkawasowa chifukwa cha ubwino wanu Mulungu.

11 Ambuye analengeza mawu,
    ndipo gulu linali lalikulu la iwo amene anapita kukawafalitsa;
12 “Mafumu ndi ankhondo anathawa mwaliwiro;
    mʼmisasa anthu anagawana zolanda pa nkhondo.
13 Ngakhale mukugona pakati pa makola a ziweto,
    mapiko a nkhunda akutidwa ndi siliva,
    nthenga zake ndi golide wonyezimira.”
14 Pamene Wamphamvuzonse anabalalitsa mafumu mʼdziko,
    zinali ngati matalala akugwa pa Zalimoni.

15 Mapiri a Basani ndi mapiri aulemerero;
    mapiri a Basani, ndi mapiri a msonga zambiri.
16 Muyangʼaniranji mwansanje inu mapiri a msonga zambiri,
    pa phiri limene Mulungu analisankha kuti azilamulira,
    kumene Yehova mwini adzakhalako kwamuyaya?
17 Magaleta a Mulungu ndi osawerengeka,
    ndi miyandamiyanda;
    Ambuye wabwera kuchokera ku Sinai, walowa mʼmalo ake opatulika.
18 Pamene Inu munakwera mmwamba,
    munatsogolera a mʼndende ambiri;
    munalandira mphatso kuchokera kwa anthu,
ngakhale kuchokera kwa owukira,
    kuti Inu Mulungu, mukhale kumeneko.

19 Matamando akhale kwa Ambuye, kwa Mulungu Mpulumutsi wathu
    amene tsiku ndi tsiku amasenza zolemetsa zathu.
20 Mulungu wathu ndi Mulungu amene amapulumutsa;
    Ambuye Wamphamvuzonse ndiye amene amatipulumutsa ku imfa.

21 Ndithu Mulungu adzaphwanya mitu ya adani ake,
    zipewa za ubweya za iwo amene amapitiriza kuchita machimo awo.
22 Ambuye akunena kuti, “Ndidzawabweretsa kuchokera ku Basani;
    ndidzawabweretsa kuchokera ku nyanja zozama.
23 Kuti muviyike mapazi anu mʼmagazi a adani anu,
    pamene malilime a agalu anu akudyapo gawo lawo.”

24 Mayendedwe aulemu a anthu anu aonekera poyera, Inu Mulungu;
    mayendedwe olemekeza Mulungu wanga ndi Mfumu yanga yokalowa mʼmalo opatulika.
25 Patsogolo pali oyimba nyimbo pakamwa, pambuyo pawo oyimba nyimbo ndi zipangizo;
    pamodzi ndi iwo pali atsikana akuyimba matambolini.
26 Tamandani Mulungu mu msonkhano waukulu;
    tamandani Yehova mu msonkhano wa Israeli.
27 Pali fuko lalingʼono la Benjamini, kuwatsogolera,
    pali gulu lalikulu la ana a mafumu a Yuda,
    ndiponso pali ana a mafumu a Zebuloni ndi Nafutali.

28 Kungani mphamvu zanu Mulungu;
    tionetseni nyonga zanu, Inu Mulungu, monga munachitira poyamba.
29 Chifukwa cha Nyumba yanu ku Yerusalemu,
    mafumu adzabweretsa kwa Inu mphatso.
30 Dzudzulani chirombo pakati pa mabango,
    gulu la ngʼombe zazimuna pakati pa ana angʼombe a mitundu ya anthu.
Mochititsidwa manyazi, abweretse mitanda ya siliva.
    Balalitsani anthu a mitundu ina amene amasangalatsidwa ndi nkhondo.
31 Nthumwi zidzachokera ku Igupto;
    Kusi adzadzipereka yekha kwa Mulungu.

32 Imbirani Mulungu Inu mafumu a dziko lapansi
    imbirani Ambuye matamando.
            Sela
33 Kwa Iye amene amakwera pa mitambo yakalekale ya mmwamba
    amene amabangula ndi mawu amphamvu.
34 Lengezani za mphamvu za Mulungu,
    amene ulemerero wake uli pa Israeli
    amene mphamvu zake zili mʼmitambo.
35 Ndinu woopsa, Inu Mulungu mʼmalo anu opatulika;
    Mulungu wa Israeli amapereka mphamvu ndi nyonga kwa anthu ake.

Matamando akhale kwa Mulungu!

Nkwa Asem

Nnwom 68

Ɔman nkonim dwom

1Onyankopɔn ma ne ho so bɔ n’atamfo pete. Wɔn a wɔtan no guan wɔ nkogu mu. Sɛnea wɔbɔ wusiw gu no, saa ara na ɔpam wɔn. Sɛnea srade nan wɔ ogya so no, saa ara na amumɔyɛfo yera wɔ Onyankopɔn anim.

Nanso atreneefo ani gye na wɔn ho sɛpɛw wɔn wɔ n’anim. Wɔwɔ ahotɔ na wɔteɛm ahosɛpɛw so. To dwom ma Onyankopɔn; to dwom kamfo ne din. Siesie ɔkwan ma nea ɔnam omununkum mu no. Ne din de Awurade; ma w’ani nnye wɔ n’anim. Onyankopɔn a ɔte ne fi kronkron mu no hwɛ nnyanka ne akunafo. Ɔma onnibie ofi tena mu na wayi nneduafo ama wɔade wɔn ho ahotɔ mu. Nanso wɔn a wotia Onyankopɔn no bɛtena asase so akyirikyiri.

O Onyankopɔn, bere a wudii wo nkurɔfo anim, bere a wode wɔn faa sare so no, asase wosowee na osu tɔe esiane Sinai Nyankopɔn ne Israel Nyankopɔn no ba nti. Womaa osu tɔe bebree maa w’asasenini no yɛɛ yie. 10 Wo nkurɔfo kyekyeree wɔn afi wɔ hɔ; wɔnam w’adɔe so hwɛɛ ahiafo. 11 Awurade hyɛɛ mmara maa mmea kɔkae se, 12 “Ahemfo ne wɔn asraafo reguan!” Mmea a wɔwɔ fie no kyɛɛ asade no mu fae: 13 mmuruburu a wɔde dwetɛ afa wɔn ho a wɔanan sikakɔkɔɔ a ɛhyerɛn agu wɔn ntaban so. Adɛn nti na mo mu bi tenaa nguandan mu ɔko da no? 14 Bere a Otumfoɔ Nyankopɔn bɔɔ ahene a wɔwɔ Salmon Bepɔw so hwetee no, ɔmaa sukyerɛmma tɔe wɔ hɔ.

15 Basan bepɔw yɛ kɛse a ɛwɔ nkoko bebree. 16 Adɛn nti na mo nkoko, mode ani bɔne hwɛ bepɔw a Onyankopɔn ayi sɛ ɔbɛtena so? Awurade bɛtena hɔ daa daa. 17 Awurade bɛtena ne nteaseɛnam akɛse mpempem no mu afi Sinai akɔ kurow kronkron no mu. 18 Ɔde nneduafo bebree ka ne ho kɔ atifi pɛɛ, na wogye akyɛde fi wɔn a wɔayɛ no dɔm no nkyɛn. Awurade Nyankopɔn bɛtena hɔ.

19 Kamfo Awurade, nea ɔsoa yɛn nnosoa da biara no. Ɔyɛ Onyankopɔn a ogye yɛn nkwa. 20 Yɛn Nyankopɔn yɛ Onyankopɔn a ogye nkwa. Ɔyɛ Awurade, yɛn Awurade a ogye yɛn fi owu mu. 21 Akyinnye biara nni ho sɛ ɔbɛpɛtɛw n’atamfo ne wɔn a bɔne ara na wɔkɔ so yɛ no ti. 22 Awurade aka se, “Mede mo atamfo befi Basan asan aba; mɛsan ayi wɔn afi po bunu mu, 23 na moanantew wɔn mogya mu na akraman ataforo dodow biara a wɔpɛ.”

24 O Onyankopɔn, obiara ahu wo nkonimdi santen a woreto no; Onyankopɔn, me hene, santen a ɔreto akɔ ne Kronkron mu Kronkron hɔ no. 25 Nnwontofo no wɔ anim, ɛnna nnwomkyerɛfo no nso wɔ akyiri, na wɔn ntam na mmeawa a wɔrebɔ akyene no wɔ. 26 “Kamfo Onyankopɔn wɔ hyia a ɔne ne nkurɔfo ahyia no. Mo, Yakob asefo nyinaa, monkamfo Awurade!” 27 Odikanfo a ɔba no ne Benyamin, abusua ketewaa koraa no; nea odi hɔ ne Yuda ne ne nkurɔfo, na Sebulon ne Naftali adikanfo aba. 28 O Onyankopɔn, kyerɛ wo tumi, tumi a wode adi ama yɛn no, 29 tumi a efi wo fi a ɛwɔ Yerusalem a ahene bɛkyɛ wo nneɛma wɔ mu no. 30 Ka Misraim ne mu mmoa a wɔhyɛ demmire mu ne aman ne emu anantwinini ne wɔn tɔte anim kosi sɛ wɔbɛkotow wo de wɔn dwetɛ ama wo. Bɔ wɔn a wɔn ani gye ɔko ho no pete. 31 Ananmusifo befi Misraim aba, na Sudanfo ama wɔn nsa so abɔ mpae afrɛ Onyankopɔn. 32 Wiase ahemman, monto dwom mma Onyankopɔn. Monto ayeyi dwom mma Awurade 33 a ɔnam wim, tete wim no. Muntie no, na mompɔ so dennen. 34 Monna Onyankopɔn tumi adi. Ne kɛseyɛ wɔ Israel na ne tumi wɔ wim. 35 Onyankopɔn ho yɛ hu wɔ ne tenabea kronkron mu hɔ; Israel Nyankopɔn! Ɔma ne nkurɔfo ahoɔden ne tumi. Kamfo Onyankopɔn.