Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 68

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Salimo la Davide.

1Adzuke Mulungu, adani ake amwazikane;
    adani ake athawe pamaso pake.
Monga momwe mphepo imachotsera utsi; Inu muwawulutsire kutali.
    Monga phula limasungunukira pa moto,
    oyipa awonongeke pamaso pa Mulungu.
Koma olungama asangalale
    ndi kukondwera pamaso pa Mulungu;
    iwo akondwere ndi kusangalala.

Imbirani Mulungu imbirani dzina lake matamando,
    mukwezeni Iye amene amakwera pa mitambo;
    dzina lake ndi Yehova ndipo sangalalani pamaso pake.
Atate wa ana amasiye, mtetezi wa akazi amasiye,
    ndiye Mulungu amene amakhala mʼmalo oyera.
Mulungu amakhazikitsa mtima pansi osungulumwa mʼmabanja,
    amatsogolera amʼndende ndi kuyimba;
    koma anthu osamvera amakhala ku malo owuma a dziko lapansi.

Pamene munatuluka kutsogolera anthu anu, Inu Mulungu,
    pamene munayenda kudutsa chipululu,
dziko lapansi linagwedezeka, miyamba inakhuthula pansi mvula,
    pamaso pa Mulungu, Mmodzi uja wa ku Sinai.
    Pamaso pa Mulungu, Mulungu wa Israeli.
Munapereka mivumbi yochuluka, Inu Mulungu;
    munatsitsimutsa cholowa chanu cholefuka.
10 Anthu anu anakhala mʼmenemo
    ndipo munapatsa anthu osauka zimene zinkawasowa chifukwa cha ubwino wanu Mulungu.

11 Ambuye analengeza mawu,
    ndipo gulu linali lalikulu la iwo amene anapita kukawafalitsa;
12 “Mafumu ndi ankhondo anathawa mwaliwiro;
    mʼmisasa anthu anagawana zolanda pa nkhondo.
13 Ngakhale mukugona pakati pa makola a ziweto,
    mapiko a nkhunda akutidwa ndi siliva,
    nthenga zake ndi golide wonyezimira.”
14 Pamene Wamphamvuzonse anabalalitsa mafumu mʼdziko,
    zinali ngati matalala akugwa pa Zalimoni.

15 Mapiri a Basani ndi mapiri aulemerero;
    mapiri a Basani, ndi mapiri a msonga zambiri.
16 Muyangʼaniranji mwansanje inu mapiri a msonga zambiri,
    pa phiri limene Mulungu analisankha kuti azilamulira,
    kumene Yehova mwini adzakhalako kwamuyaya?
17 Magaleta a Mulungu ndi osawerengeka,
    ndi miyandamiyanda;
    Ambuye wabwera kuchokera ku Sinai, walowa mʼmalo ake opatulika.
18 Pamene Inu munakwera mmwamba,
    munatsogolera a mʼndende ambiri;
    munalandira mphatso kuchokera kwa anthu,
ngakhale kuchokera kwa owukira,
    kuti Inu Mulungu, mukhale kumeneko.

19 Matamando akhale kwa Ambuye, kwa Mulungu Mpulumutsi wathu
    amene tsiku ndi tsiku amasenza zolemetsa zathu.
20 Mulungu wathu ndi Mulungu amene amapulumutsa;
    Ambuye Wamphamvuzonse ndiye amene amatipulumutsa ku imfa.

21 Ndithu Mulungu adzaphwanya mitu ya adani ake,
    zipewa za ubweya za iwo amene amapitiriza kuchita machimo awo.
22 Ambuye akunena kuti, “Ndidzawabweretsa kuchokera ku Basani;
    ndidzawabweretsa kuchokera ku nyanja zozama.
23 Kuti muviyike mapazi anu mʼmagazi a adani anu,
    pamene malilime a agalu anu akudyapo gawo lawo.”

24 Mayendedwe aulemu a anthu anu aonekera poyera, Inu Mulungu;
    mayendedwe olemekeza Mulungu wanga ndi Mfumu yanga yokalowa mʼmalo opatulika.
25 Patsogolo pali oyimba nyimbo pakamwa, pambuyo pawo oyimba nyimbo ndi zipangizo;
    pamodzi ndi iwo pali atsikana akuyimba matambolini.
26 Tamandani Mulungu mu msonkhano waukulu;
    tamandani Yehova mu msonkhano wa Israeli.
27 Pali fuko lalingʼono la Benjamini, kuwatsogolera,
    pali gulu lalikulu la ana a mafumu a Yuda,
    ndiponso pali ana a mafumu a Zebuloni ndi Nafutali.

28 Kungani mphamvu zanu Mulungu;
    tionetseni nyonga zanu, Inu Mulungu, monga munachitira poyamba.
29 Chifukwa cha Nyumba yanu ku Yerusalemu,
    mafumu adzabweretsa kwa Inu mphatso.
30 Dzudzulani chirombo pakati pa mabango,
    gulu la ngʼombe zazimuna pakati pa ana angʼombe a mitundu ya anthu.
Mochititsidwa manyazi, abweretse mitanda ya siliva.
    Balalitsani anthu a mitundu ina amene amasangalatsidwa ndi nkhondo.
31 Nthumwi zidzachokera ku Igupto;
    Kusi adzadzipereka yekha kwa Mulungu.

32 Imbirani Mulungu Inu mafumu a dziko lapansi
    imbirani Ambuye matamando.
            Sela
33 Kwa Iye amene amakwera pa mitambo yakalekale ya mmwamba
    amene amabangula ndi mawu amphamvu.
34 Lengezani za mphamvu za Mulungu,
    amene ulemerero wake uli pa Israeli
    amene mphamvu zake zili mʼmitambo.
35 Ndinu woopsa, Inu Mulungu mʼmalo anu opatulika;
    Mulungu wa Israeli amapereka mphamvu ndi nyonga kwa anthu ake.

Matamando akhale kwa Mulungu!

The Message

Psalm 68

A David Psalm

11-4 Up with God!
    Down with his enemies!
        Adversaries, run for the hills!
Gone like a puff of smoke,
    like a blob of wax in the fire—
        one look at God and the wicked vanish.
When the righteous see God in action
    they’ll laugh, they’ll sing,
        they’ll laugh and sing for joy.
Sing hymns to God;
    all heaven, sing out;
        clear the way for the coming of Cloud-Rider.
Enjoy God,
    cheer when you see him!

5-6 Father of orphans,
    champion of widows,
        is God in his holy house.
God makes homes for the homeless,
    leads prisoners to freedom,
        but leaves rebels to rot in hell.

7-10 God, when you took the lead with your people,
    when you marched out into the wild,
Earth shook, sky broke out in a sweat;
    God was on the march.
Even Sinai trembled at the sight of God on the move,
    at the sight of Israel’s God.
You pour out rain in buckets, O God;
    thorn and cactus become an oasis
For your people to camp in and enjoy.
    You set them up in business;
    they went from rags to riches.

11-14 The Lord gave the word;
    thousands called out the good news:
“Kings of the armies
    are on the run, on the run!”
While housewives, safe and sound back home,
    divide up the plunder,
    the plunder of Canaanite silver and gold.
On that day that Shaddai scattered the kings,
    snow fell on Black Mountain.

15-16 You huge mountains, Bashan mountains,
    mighty mountains, dragon mountains.
All you mountains not chosen,
    sulk now, and feel sorry for yourselves,
For this is the mountain God has chosen to live on;
    he’ll rule from this mountain forever.

17-18 The chariots of God, twice ten thousand,
    and thousands more besides,
The Lord in the lead, riding down Sinai—
    straight to the Holy Place!
You climbed to the High Place, captives in tow,
    your arms full of booty from rebels,
And now you sit there in state,
    God, sovereign God!

19-23 Blessed be the Lord—
    day after day he carries us along.
He’s our Savior, our God, oh yes!
    He’s God-for-us, he’s God-who-saves-us.
Lord God knows all
    death’s ins and outs.
What’s more, he made heads roll,
    split the skulls of the enemy
As he marched out of heaven,
    saying, “I tied up the Dragon in knots,
    put a muzzle on the Deep Blue Sea.”
You can wade through your enemies’ blood,
    and your dogs taste of your enemies from your boots.

24-31 See God on parade
    to the sanctuary, my God,
    my King on the march!
Singers out front, the band behind,
    maidens in the middle with castanets.
The whole choir blesses God.
    Like a fountain of praise, Israel blesses God.
Look—little Benjamin’s out
    front and leading
Princes of Judah in their royal robes,
    princes of Zebulon, princes of Naphtali.
Parade your power, O God,
    the power, O God, that made us what we are.
Your temple, High God, is Jerusalem;
    kings bring gifts to you.
Rebuke that old crocodile, Egypt,
    with her herd of wild bulls and calves,
Rapacious in her lust for silver,
    crushing peoples, spoiling for a fight.
Let Egyptian traders bring blue cloth
    and Cush come running to God, her hands outstretched.

32-34 Sing, O kings of the earth!
    Sing praises to the Lord!
There he is: Sky-Rider,
    striding the ancient skies.
Listen—he’s calling in thunder,
    rumbling, rolling thunder.
Call out “Bravo!” to God,
    the High God of Israel.
His splendor and strength
    rise huge as thunderheads.

35 A terrible beauty, O God,
    streams from your sanctuary.
It’s Israel’s strong God! He gives
    power and might to his people!
O you, his people—bless God!