Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 68

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Salimo la Davide.

1Adzuke Mulungu, adani ake amwazikane;
    adani ake athawe pamaso pake.
Monga momwe mphepo imachotsera utsi; Inu muwawulutsire kutali.
    Monga phula limasungunukira pa moto,
    oyipa awonongeke pamaso pa Mulungu.
Koma olungama asangalale
    ndi kukondwera pamaso pa Mulungu;
    iwo akondwere ndi kusangalala.

Imbirani Mulungu imbirani dzina lake matamando,
    mukwezeni Iye amene amakwera pa mitambo;
    dzina lake ndi Yehova ndipo sangalalani pamaso pake.
Atate wa ana amasiye, mtetezi wa akazi amasiye,
    ndiye Mulungu amene amakhala mʼmalo oyera.
Mulungu amakhazikitsa mtima pansi osungulumwa mʼmabanja,
    amatsogolera amʼndende ndi kuyimba;
    koma anthu osamvera amakhala ku malo owuma a dziko lapansi.

Pamene munatuluka kutsogolera anthu anu, Inu Mulungu,
    pamene munayenda kudutsa chipululu,
dziko lapansi linagwedezeka, miyamba inakhuthula pansi mvula,
    pamaso pa Mulungu, Mmodzi uja wa ku Sinai.
    Pamaso pa Mulungu, Mulungu wa Israeli.
Munapereka mivumbi yochuluka, Inu Mulungu;
    munatsitsimutsa cholowa chanu cholefuka.
10 Anthu anu anakhala mʼmenemo
    ndipo munapatsa anthu osauka zimene zinkawasowa chifukwa cha ubwino wanu Mulungu.

11 Ambuye analengeza mawu,
    ndipo gulu linali lalikulu la iwo amene anapita kukawafalitsa;
12 “Mafumu ndi ankhondo anathawa mwaliwiro;
    mʼmisasa anthu anagawana zolanda pa nkhondo.
13 Ngakhale mukugona pakati pa makola a ziweto,
    mapiko a nkhunda akutidwa ndi siliva,
    nthenga zake ndi golide wonyezimira.”
14 Pamene Wamphamvuzonse anabalalitsa mafumu mʼdziko,
    zinali ngati matalala akugwa pa Zalimoni.

15 Mapiri a Basani ndi mapiri aulemerero;
    mapiri a Basani, ndi mapiri a msonga zambiri.
16 Muyangʼaniranji mwansanje inu mapiri a msonga zambiri,
    pa phiri limene Mulungu analisankha kuti azilamulira,
    kumene Yehova mwini adzakhalako kwamuyaya?
17 Magaleta a Mulungu ndi osawerengeka,
    ndi miyandamiyanda;
    Ambuye wabwera kuchokera ku Sinai, walowa mʼmalo ake opatulika.
18 Pamene Inu munakwera mmwamba,
    munatsogolera a mʼndende ambiri;
    munalandira mphatso kuchokera kwa anthu,
ngakhale kuchokera kwa owukira,
    kuti Inu Mulungu, mukhale kumeneko.

19 Matamando akhale kwa Ambuye, kwa Mulungu Mpulumutsi wathu
    amene tsiku ndi tsiku amasenza zolemetsa zathu.
20 Mulungu wathu ndi Mulungu amene amapulumutsa;
    Ambuye Wamphamvuzonse ndiye amene amatipulumutsa ku imfa.

21 Ndithu Mulungu adzaphwanya mitu ya adani ake,
    zipewa za ubweya za iwo amene amapitiriza kuchita machimo awo.
22 Ambuye akunena kuti, “Ndidzawabweretsa kuchokera ku Basani;
    ndidzawabweretsa kuchokera ku nyanja zozama.
23 Kuti muviyike mapazi anu mʼmagazi a adani anu,
    pamene malilime a agalu anu akudyapo gawo lawo.”

24 Mayendedwe aulemu a anthu anu aonekera poyera, Inu Mulungu;
    mayendedwe olemekeza Mulungu wanga ndi Mfumu yanga yokalowa mʼmalo opatulika.
25 Patsogolo pali oyimba nyimbo pakamwa, pambuyo pawo oyimba nyimbo ndi zipangizo;
    pamodzi ndi iwo pali atsikana akuyimba matambolini.
26 Tamandani Mulungu mu msonkhano waukulu;
    tamandani Yehova mu msonkhano wa Israeli.
27 Pali fuko lalingʼono la Benjamini, kuwatsogolera,
    pali gulu lalikulu la ana a mafumu a Yuda,
    ndiponso pali ana a mafumu a Zebuloni ndi Nafutali.

28 Kungani mphamvu zanu Mulungu;
    tionetseni nyonga zanu, Inu Mulungu, monga munachitira poyamba.
29 Chifukwa cha Nyumba yanu ku Yerusalemu,
    mafumu adzabweretsa kwa Inu mphatso.
30 Dzudzulani chirombo pakati pa mabango,
    gulu la ngʼombe zazimuna pakati pa ana angʼombe a mitundu ya anthu.
Mochititsidwa manyazi, abweretse mitanda ya siliva.
    Balalitsani anthu a mitundu ina amene amasangalatsidwa ndi nkhondo.
31 Nthumwi zidzachokera ku Igupto;
    Kusi adzadzipereka yekha kwa Mulungu.

32 Imbirani Mulungu Inu mafumu a dziko lapansi
    imbirani Ambuye matamando.
            Sela
33 Kwa Iye amene amakwera pa mitambo yakalekale ya mmwamba
    amene amabangula ndi mawu amphamvu.
34 Lengezani za mphamvu za Mulungu,
    amene ulemerero wake uli pa Israeli
    amene mphamvu zake zili mʼmitambo.
35 Ndinu woopsa, Inu Mulungu mʼmalo anu opatulika;
    Mulungu wa Israeli amapereka mphamvu ndi nyonga kwa anthu ake.

Matamando akhale kwa Mulungu!

Amplified Bible

Psalm 68

The God of Sinai and of the Sanctuary.

To the Chief Musician. A Psalm of David. A Song.

1Let God arise, and His enemies be scattered;
Let those who hate Him flee before Him.

As smoke is driven away, so drive them away;
As wax melts before the fire,
So let the wicked and guilty perish before [the presence of] God.

But let the righteous be glad; let them be in good spirits before God,
Yes, let them rejoice with delight.

Sing to God, sing praises to His name;
Lift up a song for Him who rides through the desert—
His name is the Lord—be in good spirits before Him.


A father of the fatherless and a judge and protector of the widows,
Is God in His holy habitation.

God makes a home for the lonely;
He leads the prisoners into prosperity,
Only the stubborn and rebellious dwell in a parched land.


O God, when You went out before Your people,
When You marched through the wilderness, Selah.

The earth trembled;
The heavens also poured down rain at the presence of God;
Sinai itself trembled at the presence of God, the God of Israel.

You, O God, sent abroad plentiful rain;
You confirmed Your inheritance when it was parched and weary.
10 
Your flock found a dwelling place in it;
O God, in Your goodness You provided for the poor.

11 
The Lord gives the command [to take Canaan];
The women who proclaim the good news are a great host (army);
12 
“The kings of the [enemies’] armies flee, they flee,
And the beautiful woman who remains at home divides the spoil [left behind].”
13 
When you lie down [to rest] among the [a]sheepfolds,
You [Israel] are like the wings of a dove [of victory] overlaid with silver,
Its feathers glistening with gold [trophies taken from the enemy].
14 
When the Almighty scattered [the Canaanite] kings in the land of Canaan,
It was snowing on [b]Zalmon.

15 
A mountain of God is the mountain of Bashan;
A [high] mountain of many summits is Mount Bashan [rising east of the Jordan].
16 
Why do you look with envy, mountains with many peaks,
At the mountain [of the city of Zion] which God has desired for His dwelling place?
Yes, the Lord will dwell there forever.
17 
The chariots of God are [c]myriads, thousands upon thousands;
The Lord is among them as He was at Sinai, in holiness.
18 
You have ascended on high, You have led away captive Your captives;
You have received gifts among men,
Even from the rebellious also, that the Lord God may dwell there.

19 
Blessed be the Lord, who bears our burden day by day,
The God who is our salvation! Selah.
20 
God is to us a God of acts of salvation;
And to [d]God the Lord belong escapes from death [setting us free].
21 
Surely God will shatter the head of His enemies,
The hairy scalp of one who goes on in his guilty ways.
22 
The Lord said, “I will bring your enemies back from Bashan;
I will bring them back from the depths of the [Red] Sea,
23 
That your foot may crush them in blood,
That the tongue of your dogs may have its share from your enemies.”

24 
They have seen Your [solemn] [e]procession, O God,
The procession of my God, my King, into the sanctuary [in holiness].
25 
The singers go in front, the players of instruments last;
Between them the maidens playing on tambourines.
26 
Bless God in the congregations, [give thanks, gratefully praise Him],
The Lord, you who are from [Jacob] the fountain of Israel.
27 
The youngest is there, Benjamin, ruling them,
The princes of Judah and their company [the southern tribes],
The princes of Zebulun and the princes of Naphtali [the northern tribes].

28 
Your God has commanded your strength [your power in His service and your resistance to temptation];
Show Yourself strong, O God, who acted on our behalf.
29 
Because of Your temple at Jerusalem
[Pagan] kings will bring gifts to You [out of respect].
30 
Rebuke the beasts [living] among the reeds [in Egypt],
The herd of bulls (the leaders) with the calves of the peoples;
Trampling underfoot the pieces of silver;
He has scattered the peoples who delight in war.
31 
Princes and envoys shall come from Egypt;
Ethiopia will quickly stretch out her hands [with the offerings of submission] to God.

32 
Sing to God, O kingdoms of the earth,
Sing praises to the Lord! Selah.
33 
To Him who rides in the highest heavens, the ancient heavens,
Behold, He sends out His voice, a mighty and majestic voice.
34 
Ascribe strength to God;
His majesty is over Israel
And His strength is in the skies.
35 
O God, You are awesome and profoundly majestic from Your sanctuary;
The God of Israel gives strength and power to His people.
Blessed be God!

Notas al pie

  1. Psalm 68:13 Or cooking stones or saddlebags.
  2. Psalm 68:14 I.e. a dark, wooded hill near Shechem.
  3. Psalm 68:17 Lit multiples of ten thousand.
  4. Psalm 68:20 Heb YHWH (Yahweh), usually rendered Lord.
  5. Psalm 68:24 A reference to the procession bringing the ark of the covenant to Mt. Zion.