Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 66

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Salimo.

1Fuwulani kwa Mulungu ndi chimwemwe, dziko lonse lapansi!
    Imbani ulemerero wa dzina lake;
    kumutamanda kwake kukhale kwaulemerero.
Nenani kwa Mulungu, “Ntchito zanu ndi zoopsa ndithu!
    Mphamvu yanu ndi yayikulu kwambiri
    kotero kuti adani anu amawerama pamaso panu.
Dziko lonse lapansi limaweramira inu;
    limayimba matamando kwa Inu;
    limayimba matamando pa dzina lanu.”
            Sela.

Bwerani mudzaone zimene Mulungu wachita,
    ntchito zanu ndi zoopsa ndithu pakati pa anthu.
Iye anasandutsa nyanja kukhala malo owuma,
    iwo anawoloka pa madzi ndi mapazi.
    Bwerani, tiyeni tikondwere mwa Iye.
Iye amalamulira ndi mphamvu zake mpaka muyaya,
    maso ake amayangʼanira anthu a mitundu ina.
    Anthu owukira asadzitukumule.

Tamandani Mulungu wathu, inu mitundu ya anthu,
    mulole kuti mawu a matamando ake amveke;
Iye watchinjiriza miyoyo yathu
    ndi kusunga mapazi athu kuti angaterereke.
10 Pakuti Inu Mulungu munatiyesa;
    munatiyenga ngati siliva.
11 Inu mwatilowetsa mʼndende
    ndi kutisenzetsa zolemera pa misana yathu.
12 Inu munalola kuti anthu akwere pa mitu yathu;
    ife tinadutsa mʼmoto ndi mʼmadzi,
    koma Inu munatibweretsa ku malo a zinthu zochuluka.

13 Ine ndidzabwera ku Nyumba yanu ndi nsembe zopsereza
    ndi kukwaniritsa malumbiro anga.
14 Malumbiro amene milomo yanga inalonjeza
    ndi pakamwa panga panayankhula pamene ndinali pa mavuto.
15 Ndidzapereka nsembe nyama zonenepa kwa Inu
    ndi chopereka cha nkhosa zazimuna;
    ndidzapereka ngʼombe zamphongo ndi mbuzi.
            Sela

16 Bwerani ndipo mudzamve inu nonse amene mumaopa Mulungu.
    Ndidzakuwuzani zimene Iyeyo wandichitira.
17 Ndinafuwula kwa Iye ndi pakamwa panga,
    matamando ake anali pa lilime panga.
18 Ndikanasekerera tchimo mu mtima mwanga
    Ambuye sakanamvera;
19 koma ndithu Mulungu wamvetsera
    ndipo watchera khutu ku mawu a kupempha kwanga.
20 Matamando akhale kwa Mulungu
    amene sanakane pemphero langa
    kapena kuletsa chikondi chake pa ine!

Amplified Bible

Psalm 66

Praise for God’s Mighty Deeds and for His Answer to Prayer.

To the Chief Musician. A Song. A Psalm.

1Shout joyfully to God, all the earth;

Sing of the honor and glory and magnificence of His name;
Make His praise glorious.

Say to God, “How awesome and fearfully glorious are Your works!
Because of the greatness of Your power Your enemies will pretend to be obedient to You.

“All the earth will [bow down to] worship You [in submissive wonder],
And will sing praises to You;
They will praise Your name in song.” Selah.


Come and see the works of God,
He is awesome in His deeds toward the children of men.

He turned the sea into dry land;
They crossed through the river on foot;
There we rejoiced in Him.

Who rules by His might forever,
His eyes keep watch on the nations;
Do not let the rebellious exalt themselves. Selah.


Bless our God, O peoples,
And make the sound of His praise be heard abroad,

Who keeps us among the living,
And does not allow our feet to slip or stumble.
10 
For You have tested us, O God;
You have refined us as silver is refined.
11 
You brought us into the net;
You laid a heavy burden [of servitude] on [a]us.
12 
You made men (charioteers) [b]ride over our heads [in defeat];
We went through fire and through water,
Yet You brought us out into a [broad] place of abundance [to be refreshed].
13 
I shall come into Your house with burnt offerings;
I shall pay You my vows,
14 
Which my lips uttered
And my mouth spoke as a promise when I was in distress.
15 
I shall offer to You burnt offerings of fat lambs,
With the [sweet] smoke of rams;
I will offer bulls with male goats. Selah.

16 
Come and hear, all who fear God [and worship Him with awe-inspired reverence and obedience],
And I will tell what He has done for me.
17 
I cried aloud to Him;
He was highly praised with my tongue.
18 
If I regard sin and baseness in my heart [that is, if I know it is there and do nothing about it],
The Lord will not hear [me];
19 
But certainly God has heard [me];
He has given heed to the voice of my prayer.
20 
Blessed be God,
Who has not turned away my prayer
Nor His lovingkindness from me.

Notas al pie

  1. Psalm 66:11 Lit upon our loins.
  2. Psalm 66:12 The ancient rabbis understood this as times of captivity for Israel.