Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 65

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Salimo la Davide. Nyimbo.

1Matamando akudikira Inu Mulungu mu Ziyoni;
    kwa inu malumbiro athu adzakwaniritsidwa.
Inu amene mumamva pemphero,
    kwa inu anthu onse adzafika.
Pamene tinathedwa nzeru ndi machimo,
    Inu munakhululukira mphulupulu zathu.
Odala iwo amene inu muwasankha
    ndi kuwabweretsa pafupi kukhala mʼmabwalo anu!
Ife tadzazidwa ndi zinthu zabwino za mʼNyumba mwanu,
    za mʼNyumba yanu yoyera.

Mumatiyankha ife ndi ntchito zodabwitsa zachilungamo,
    Inu Mulungu Mpulumutsi wathu,
chiyembekezo cha mathero onse a dziko lapansi
    ndi cha nyanja zomwe zili kutali kwambiri,
amene munapanga mapiri ndi mphamvu zanu,
    mutadziveka nokha ndi mphamvu.
Amene munakhalitsa bata nyanja
    kukokoma kwa mafunde ake,
    ndi phokoso la anthu a mitundu ina.
Iwo amene akukhala kutali amaopa zizindikiro zozizwitsa zanu;
    kumene dzuwa limatulukira ndi kumene dzuwa limalowera.
    Inu mumafuna nyimbo zachimwemwe.

Inu mumasamalira dziko lapansi ndi kulithirira;
    Inuyo mumalilemeretsa kwambiri.
Mtsinje wa Mulungu ndi wodzaza ndi madzi
    kuti upereke tirigu kwa anthu,
    pakuti Inu munakhazikitsa zimenezi.
10 Mwadzaza nthaka yake ndi madzi ndi kusalaza migula yake,
    mwayifewetsa ndi mvula yamawawa ndi kudalitsa mbewu zake.
11 Inu mumaveka chaka ndi zinthu zochuluka,
    ndipo ngolo zanu zimasefukira ndi zinthu zochuluka.
12 Malo a udzu a mʼchipululu amasefukira;
    mapiri avekedwa ndi chisangalalo.
13 Madambo akutidwa ndi zoweta
    ndi zigwa zavekedwa ndi tirigu;
    izo pamodzi zikufuwula ndi kuyimba mwachimwemwe.

New Living Translation

Psalm 65

Psalm 65

For the choir director: A song. A psalm of David.

What mighty praise, O God,
    belongs to you in Zion.
We will fulfill our vows to you,
    for you answer our prayers.
    All of us must come to you.
Though we are overwhelmed by our sins,
    you forgive them all.
What joy for those you choose to bring near,
    those who live in your holy courts.
What festivities await us
    inside your holy Temple.

You faithfully answer our prayers with awesome deeds,
    O God our savior.
You are the hope of everyone on earth,
    even those who sail on distant seas.
You formed the mountains by your power
    and armed yourself with mighty strength.
You quieted the raging oceans
    with their pounding waves
    and silenced the shouting of the nations.
Those who live at the ends of the earth
    stand in awe of your wonders.
From where the sun rises to where it sets,
    you inspire shouts of joy.

You take care of the earth and water it,
    making it rich and fertile.
The river of God has plenty of water;
    it provides a bountiful harvest of grain,
    for you have ordered it so.
10 You drench the plowed ground with rain,
    melting the clods and leveling the ridges.
You soften the earth with showers
    and bless its abundant crops.
11 You crown the year with a bountiful harvest;
    even the hard pathways overflow with abundance.
12 The grasslands of the wilderness become a lush pasture,
    and the hillsides blossom with joy.
13 The meadows are clothed with flocks of sheep,
    and the valleys are carpeted with grain.
    They all shout and sing for joy!