Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 65

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Salimo la Davide. Nyimbo.

1Matamando akudikira Inu Mulungu mu Ziyoni;
    kwa inu malumbiro athu adzakwaniritsidwa.
Inu amene mumamva pemphero,
    kwa inu anthu onse adzafika.
Pamene tinathedwa nzeru ndi machimo,
    Inu munakhululukira mphulupulu zathu.
Odala iwo amene inu muwasankha
    ndi kuwabweretsa pafupi kukhala mʼmabwalo anu!
Ife tadzazidwa ndi zinthu zabwino za mʼNyumba mwanu,
    za mʼNyumba yanu yoyera.

Mumatiyankha ife ndi ntchito zodabwitsa zachilungamo,
    Inu Mulungu Mpulumutsi wathu,
chiyembekezo cha mathero onse a dziko lapansi
    ndi cha nyanja zomwe zili kutali kwambiri,
amene munapanga mapiri ndi mphamvu zanu,
    mutadziveka nokha ndi mphamvu.
Amene munakhalitsa bata nyanja
    kukokoma kwa mafunde ake,
    ndi phokoso la anthu a mitundu ina.
Iwo amene akukhala kutali amaopa zizindikiro zozizwitsa zanu;
    kumene dzuwa limatulukira ndi kumene dzuwa limalowera.
    Inu mumafuna nyimbo zachimwemwe.

Inu mumasamalira dziko lapansi ndi kulithirira;
    Inuyo mumalilemeretsa kwambiri.
Mtsinje wa Mulungu ndi wodzaza ndi madzi
    kuti upereke tirigu kwa anthu,
    pakuti Inu munakhazikitsa zimenezi.
10 Mwadzaza nthaka yake ndi madzi ndi kusalaza migula yake,
    mwayifewetsa ndi mvula yamawawa ndi kudalitsa mbewu zake.
11 Inu mumaveka chaka ndi zinthu zochuluka,
    ndipo ngolo zanu zimasefukira ndi zinthu zochuluka.
12 Malo a udzu a mʼchipululu amasefukira;
    mapiri avekedwa ndi chisangalalo.
13 Madambo akutidwa ndi zoweta
    ndi zigwa zavekedwa ndi tirigu;
    izo pamodzi zikufuwula ndi kuyimba mwachimwemwe.

Amplified Bible

Psalm 65

God’s Abundant Favor to Earth and Man.

To the Chief Musician. A Psalm of David. A Song.

1To You belongs silence [the submissive wonder of reverence], and [it bursts into] praise in Zion, O God;
And to You the vow shall be performed.

O You who hear prayer,
To You all mankind comes.

Wickedness and guilt prevail against me;
Yet as for our transgressions,
You forgive them [removing them from Your sight].

Blessed is the one whom You choose and bring near
To dwell in Your courts.
We will be filled with the goodness of Your house,
Your holy temple.


By awesome and wondrous things You answer us in righteousness, O God of our salvation,
You who are the trust and hope of all the ends of the earth and of the farthest sea;

Who creates the mountains by His strength,
Being clothed with power,

Who stills the roaring of the seas,
The roaring of their waves,
And the tumult of the peoples,

So they who dwell at the ends of the earth stand in awe of Your signs [the evidence of Your presence].
You make the dawn and the sunset shout for joy.


You visit the earth and make it overflow [with water];
You greatly enrich it;
The stream of God is full of water;
You provide their grain, when You have prepared the earth.
10 
You water its furrows abundantly,
You smooth its ridges;
You soften it with showers,
You bless its growth.
11 
You crown the year with Your bounty,
And Your paths overflow.
12 
The pastures of the wilderness drip [with dew],
And the hills are encircled with joy.
13 
The meadows are clothed with flocks
And the valleys are covered with grain;
They shout for joy and they sing.