Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 64

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Salimo la Davide.

1Ndimvereni Mulungu pomwe ndikunena madandawulo anga;
    tetezani moyo wanga ku chiopsezo cha mdani.
Ndibiseni ku chiwembu cha anthu oyipa,
    ku gulu laphokoso la anthu ochita zoyipa.

Iwo amanola malilime awo ngati malupanga,
    amaponya mawu awo olasa ngati mivi.
Iwo amaponya mivi yawo ali pa malo wobisala kwa munthu wosalakwa;
    amamulasa modzidzimutsa ndi mopanda mantha.

Iwo amalimbikitsana wina ndi mnzake pa chikonzero chawo choyipa,
    amayankhula zobisa misampha yawo;
    ndipo amati, “Adzayiona ndani?”
Iwo amakonzekera zosalungama ndipo amati,
    “Takonza ndondomeko yabwino kwambiri!”
    Ndithu maganizo ndi mtima wa munthu ndi zachinyengo.

Koma Mulungu adzawalasa ndi mivi;
    mwadzidzidzi adzakanthidwa.
Iye adzatembenuza milomo yawoyo kuwatsutsa
    ndi kuwasandutsa bwinja;
    onse amene adzawaona adzagwedeza mitu yawo mowanyoza.

Anthu onse adzachita mantha;
    adzalengeza ntchito za Mulungu
    ndi kulingalira mozama zomwe Iye wazichita.
10 Lolani wolungama akondwere mwa Yehova
    ndi kubisala mwa Iye,
    owongoka mtima onse atamande Iye!

New International Reader's Version

Psalm 64

Psalm 64

For the director of music. A psalm of David.

God, hear me as I tell you my problem.
    Don’t let my enemies kill me.
Hide me from evil people who talk about how to harm me.
    Hide me from those people who are planning to do evil.

They make their tongues like sharp swords.
    They aim their mean words like deadly arrows.
They shoot from their hiding places at people who aren’t guilty.
    They shoot quickly and aren’t afraid of being caught.

They help one another make evil plans.
    They talk about hiding their traps.
    They say, “Who can see what we are doing?”
They make plans to do what is evil.
    They say, “We have thought up a perfect plan!”
    The hearts and minds of people are so clever!

But God will shoot my enemies with his arrows.
    He will suddenly strike them down.
He will turn their own words against them.
    He will destroy them.
All those who see them will shake their heads
    and look down on them.

All people will respect God.
    They will tell about his works.
    They will think about what he has done.
10 Godly people will be full of joy because of what the Lord has done.
    They will go to him for safety.
    All those whose hearts are honest will be proud of what he has done.