Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 64

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Salimo la Davide.

1Ndimvereni Mulungu pomwe ndikunena madandawulo anga;
    tetezani moyo wanga ku chiopsezo cha mdani.
Ndibiseni ku chiwembu cha anthu oyipa,
    ku gulu laphokoso la anthu ochita zoyipa.

Iwo amanola malilime awo ngati malupanga,
    amaponya mawu awo olasa ngati mivi.
Iwo amaponya mivi yawo ali pa malo wobisala kwa munthu wosalakwa;
    amamulasa modzidzimutsa ndi mopanda mantha.

Iwo amalimbikitsana wina ndi mnzake pa chikonzero chawo choyipa,
    amayankhula zobisa misampha yawo;
    ndipo amati, “Adzayiona ndani?”
Iwo amakonzekera zosalungama ndipo amati,
    “Takonza ndondomeko yabwino kwambiri!”
    Ndithu maganizo ndi mtima wa munthu ndi zachinyengo.

Koma Mulungu adzawalasa ndi mivi;
    mwadzidzidzi adzakanthidwa.
Iye adzatembenuza milomo yawoyo kuwatsutsa
    ndi kuwasandutsa bwinja;
    onse amene adzawaona adzagwedeza mitu yawo mowanyoza.

Anthu onse adzachita mantha;
    adzalengeza ntchito za Mulungu
    ndi kulingalira mozama zomwe Iye wazichita.
10 Lolani wolungama akondwere mwa Yehova
    ndi kubisala mwa Iye,
    owongoka mtima onse atamande Iye!

New American Standard Bible

Psalm 64

Prayer for Deliverance from Secret Enemies.

For the choir director. A Psalm of David.

1Hear my voice, O God, in my [a]complaint;
Preserve my life from dread of the enemy.
Hide me from the secret counsel of evildoers,
From the tumult of those who do iniquity,
Who have sharpened their tongue like a sword.
They aimed bitter speech as their arrow,
To shoot [b]from concealment at the blameless;
Suddenly they shoot at him, and do not fear.
They [c]hold fast to themselves an evil purpose;
They [d]talk of laying snares secretly;
They say, “Who can see them?”
They [e]devise injustices, saying,
“We are [f]ready with a well-conceived plot”;
For the [g]inward thought and the heart of a man are [h]deep.

But God [i]will shoot at them with an arrow;
Suddenly [j]they will be wounded.
So [k]they [l]will make him stumble;
Their own tongue is against them;
All who see them will shake the head.
Then all men [m]will fear,
And they [n]will declare the work of God,
And [o]will consider [p]what He has done.
10 The righteous man will be glad in the Lord and will take refuge in Him;
And all the upright in heart will glory.

Notas al pie

 1. Psalm 64:1 Or concern
 2. Psalm 64:4 Lit in
 3. Psalm 64:5 Lit make firm
 4. Psalm 64:5 Lit tell of
 5. Psalm 64:6 Or search out
 6. Psalm 64:6 Lit complete
 7. Psalm 64:6 Or inward part
 8. Psalm 64:6 Or unsearchable
 9. Psalm 64:7 Or shot
 10. Psalm 64:7 Or they were wounded; lit their wounds occurred
 11. Psalm 64:8 Or they make their tongue a stumbling for themselves
 12. Psalm 64:8 Or made
 13. Psalm 64:9 Or feared
 14. Psalm 64:9 Or declared
 15. Psalm 64:9 Or considered
 16. Psalm 64:9 Lit His work