Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 64

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Salimo la Davide.

1Ndimvereni Mulungu pomwe ndikunena madandawulo anga;
    tetezani moyo wanga ku chiopsezo cha mdani.
Ndibiseni ku chiwembu cha anthu oyipa,
    ku gulu laphokoso la anthu ochita zoyipa.

Iwo amanola malilime awo ngati malupanga,
    amaponya mawu awo olasa ngati mivi.
Iwo amaponya mivi yawo ali pa malo wobisala kwa munthu wosalakwa;
    amamulasa modzidzimutsa ndi mopanda mantha.

Iwo amalimbikitsana wina ndi mnzake pa chikonzero chawo choyipa,
    amayankhula zobisa misampha yawo;
    ndipo amati, “Adzayiona ndani?”
Iwo amakonzekera zosalungama ndipo amati,
    “Takonza ndondomeko yabwino kwambiri!”
    Ndithu maganizo ndi mtima wa munthu ndi zachinyengo.

Koma Mulungu adzawalasa ndi mivi;
    mwadzidzidzi adzakanthidwa.
Iye adzatembenuza milomo yawoyo kuwatsutsa
    ndi kuwasandutsa bwinja;
    onse amene adzawaona adzagwedeza mitu yawo mowanyoza.

Anthu onse adzachita mantha;
    adzalengeza ntchito za Mulungu
    ndi kulingalira mozama zomwe Iye wazichita.
10 Lolani wolungama akondwere mwa Yehova
    ndi kubisala mwa Iye,
    owongoka mtima onse atamande Iye!

King James Version

Psalm 64

1Hear my voice, O God, in my prayer: preserve my life from fear of the enemy.

Hide me from the secret counsel of the wicked; from the insurrection of the workers of iniquity:

Who whet their tongue like a sword, and bend their bows to shoot their arrows, even bitter words:

That they may shoot in secret at the perfect: suddenly do they shoot at him, and fear not.

They encourage themselves in an evil matter: they commune of laying snares privily; they say, Who shall see them?

They search out iniquities; they accomplish a diligent search: both the inward thought of every one of them, and the heart, is deep.

But God shall shoot at them with an arrow; suddenly shall they be wounded.

So they shall make their own tongue to fall upon themselves: all that see them shall flee away.

And all men shall fear, and shall declare the work of God; for they shall wisely consider of his doing.

10 The righteous shall be glad in the Lord, and shall trust in him; and all the upright in heart shall glory.