Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 64

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Salimo la Davide.

1Ndimvereni Mulungu pomwe ndikunena madandawulo anga;
    tetezani moyo wanga ku chiopsezo cha mdani.
Ndibiseni ku chiwembu cha anthu oyipa,
    ku gulu laphokoso la anthu ochita zoyipa.

Iwo amanola malilime awo ngati malupanga,
    amaponya mawu awo olasa ngati mivi.
Iwo amaponya mivi yawo ali pa malo wobisala kwa munthu wosalakwa;
    amamulasa modzidzimutsa ndi mopanda mantha.

Iwo amalimbikitsana wina ndi mnzake pa chikonzero chawo choyipa,
    amayankhula zobisa misampha yawo;
    ndipo amati, “Adzayiona ndani?”
Iwo amakonzekera zosalungama ndipo amati,
    “Takonza ndondomeko yabwino kwambiri!”
    Ndithu maganizo ndi mtima wa munthu ndi zachinyengo.

Koma Mulungu adzawalasa ndi mivi;
    mwadzidzidzi adzakanthidwa.
Iye adzatembenuza milomo yawoyo kuwatsutsa
    ndi kuwasandutsa bwinja;
    onse amene adzawaona adzagwedeza mitu yawo mowanyoza.

Anthu onse adzachita mantha;
    adzalengeza ntchito za Mulungu
    ndi kulingalira mozama zomwe Iye wazichita.
10 Lolani wolungama akondwere mwa Yehova
    ndi kubisala mwa Iye,
    owongoka mtima onse atamande Iye!

Amplified Bible

Psalm 64

Prayer for Protection from Secret Enemies.

To the Chief Musician. A Psalm of David.

1Hear my voice, O God, in my [a]complaint;
Guard my life from the terror of the enemy.

Hide me from the secret counsel and conspiracy of the ungodly,
From the scheming of those who do wrong,

Who have sharpened their tongues like a sword.
They aim venomous words as arrows,

To shoot from ambush at the blameless [one];
Suddenly they shoot at him, without fear.

They encourage themselves in [their pursuit of] an evil agenda;
They talk of laying snares secretly;
They say, “Who will discover us?”

They devise acts of injustice, saying,
“We are ready with a well-conceived plan.”
For the inward thought and the heart of a man are deep (mysterious, unsearchable).


But God will shoot them with an [unexpected] arrow;
Suddenly they will be wounded.

So they will be caused to stumble;
Their own tongue is against them;
All who gaze at them will shake the head [in scorn].

Then all men will fear [God’s judgment];
They will declare the work of God,
And they will consider and wisely acknowledge what He has done.
10 
The righteous will rejoice in the Lord and take refuge in Him;
All the upright in heart will glory and offer praise.

Notas al pie

  1. Psalm 64:1 Or concern.